Στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ το κύριο θέμα συζήτησης θα είναι η “Μεταρρύθμιση της δημόσιας πολιτικής για τους μικρούς ορεινούς δήμους και τις ορεινές περιοχές.”
Ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης θα συμμετέχει  ως πρόεδρος της επιτροπής των Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ.
Η έναρξη της Συνεδρίασης είναι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στον Άγιο Νηλείας στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Πολιτισμού «Κώστας Λιάπης» – Αρχοντικό «Τζωρτζέικο» και η λήξη, με την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη τελικών Αποφάσεων, θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου στις Μηλιές Πηλίου.
 
 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
 
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
 
20:30 Άφιξη 
Δείπνο  (Άγιο Γεώργιο Νηλεία )
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
 
09:30 Αρχοντικό «Τζωρτζέικο»: Προσέλευση
10:00 Έναρξη εργασιών Επιτροπή 
– Χαιρετισµό ∆ηµάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχαήλ Μιτζικού / Χαιρετισμό ∆ηµάρχου Ανωγείων
Σωκράτη Κεφαλογιάννη, Προέδρου Επιτροπή Ορεινών Περιοχών Κ.Ε.∆.Ε.
– Χαιρετισμό Αν. Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα
– Χαιρετισµοί Επισήµων
10:30 Έναρξη Συνεδρίαση Επιτροπή 
– Ανάλυση θεµάτων Ηµερησία ∆ιάταξη από τον Πρόεδρο τη Επιτροπή Σωκ. Κεφαλογιάννη
– Εισηγήσει – Παρεµβάσει :
. Γιάννη Γούπιο , ∆ιευθυντή Ανάπτυξη ΕΕΤΑΑ.
Θέµα: Αντικείµενο-Ορισµοί-Πεδίο εφαρµογή -Κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρµογή τη Εθνική στρατηγική .
 
 
. Κοσµά Σιδηρόπουλο , Στέλεχο ΕΕΤΑΑ.
Θέµα: Επιχειρησιακό σχεδιασµό & χρηµατοδότηση τη πολιτική για τις Ορεινές Περιοχές–
∆ιακυβέρνηση.
. Δηµήτρη Καλιαµπάκο , Καθηγητή Ε.Μ.Π.Κ.
Θέµα: Σηµεία Συγκρότησης µιας κοινής στρατηγικής για την αναπτυξιακή αναγέννηση των Ορεινών Περιοχών.
. Βασiλη Γ. Τζέµο , Πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων, Επίκουρο Καθηγητή 
∆ηµοσίου ∆ικαίου και Οικονοµικών Θεσµών Τµήµατο Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλία , Σύµβουλο ΑΣΕΠ.
Θέµα: Νοµικά ζητήµατα τη ιδιαίτερη προστασία των Ορεινών Περιοχών.
. Ανδρέα Στεργίου, Αντιπρόεδρο Επιτροπή Ορεινών Περιοχών τη  ΚΕ∆Ε, ∆ήµαρχο Αργιθέα . Θέµα: Βελτίωση ∆ιοικητική ικανότητα Ορεινών ∆ήµων – Επείγουσες ρυθµίσεις βελτίωσης Ποιότητας Ζωής στις Ορεινές Περιοχές .
– Εισηγήσεις – Παρεµβάσεις  Δηµάρχων
– ∆ιάλογος 
12:15 ∆ιάλειµµα
12:30 – Εισηγήσεις – Παρεµβάσεις  Δηµάρχων
– Aποφάσεις Επιτροπής 14:30 Γεύµα (Πινακάτε )
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
 
13:00 Συµπεράσµατα – Κλείσιµο εργασιών Επιτροπή 
(«Ευδόξειο Πνευµατικό Κέντρο Μηλεών»)
Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->