Archive for Φεβρουαρίου 2018

Αριστερά ο Βασίλης Σμπώκος, δεξιά ο Γιάννης Αεράκης και στο κέντρο ο δημοτικός σύμβουλος Γιάγκος Σκουλάς

Εμπειρία, αλλά και νέο αίμα, επέλεξαν ομόφωνα οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης υπό τον δήμαρχο Μανόλη Καλλέργη, για τον ορισμό των δυο νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Ανωγείων. Έτσι αναλαμβάνουν άμεσα τα καθήκοντα τους ως Αντιδήμαρχοι οι Βασίλης Σμπώκος και Γιάννης Αεράκης στις θέσεις των απερχόμενων Ζαχαρία Σουλτάτου και Δημήτρη Πασπαράκη. Η θητεία τους ξεκινάει από την 1η Μαρτίου 2018  και ολοκληρώνεται με την λήξη της πενταετίας της δημαρχίας του Εμμ.Καλλέργη στις 31 Αυγούστου 2019. Η εμπειρία στο πρόσωπο του Βασίλη Σμπώκου που αναλαμβάνει για δεύτερη φορά Αντιδήμαρχος, αυτή τη φορά με διαφορετικές αρμοδιότητες κυρίως όσον αφορά στα οικονομικά θέματα του Δήμου, θα συνδυαστεί με το νεανικό ενθουσιασμό και διάθεσης για προσφορά του Γιάννη Αεράκη που θα επωμιστεί κυρίως τα άμεσα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών και της Πολιτικής προστασίας.

Αναλυτικά η απόφαση όπως αυτή εκδόθηκε σήμερα αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: “Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Ανωγείων για την περίοδο 1-03-2018 έως 31-08-2019”.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Eμμανουήλ Ν.Καλλέργης έχοντας υπόψη:

1)    Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2)    Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 παρ. 3ε και παρ 3στ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν.4046/2012» με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία.

3)    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ανωγείων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.379 κατοίκους.

4)    Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για την καλύτερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων θεμάτων που ανάγονται στις  αρμοδιότητες του Δήμου μας.

5)    Tην με αριθ.πρωτ.572/28-02-2018 αίτηση παραίτησης του  Σουλτάτου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου    από την θέση του αντιδημάρχου

6)    Tην με αριθ.πρωτ.573/28-02-2018 αίτηση παραίτησης του Πασπαρακη Δημήτρη του Νικολάου  από την θέση του αντιδημάρχου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους του Δήμου Ανωγείων , εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα  με θητεία από 1-03-2018 μέχρι 31-08-2019 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως ακολούθως.

  1. Στον κ. Αεράκη Ιωάννη του Γεωργίου , Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά» στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία .

–      Την παρακολούθηση της ωρίμανσης και εκτέλεσης   των Τεχνικών Έργων και τη σωστή λειτουργία των εν γένει   Υποδομών του Δήμου.

–      Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων ,που αφορούν την καθαριότητα, την ανακύκλωση και το περιβάλλον γενικά, προτείνοντας τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.

–      Την παρακολούθηση για λύση θεμάτων ύδρευσης- άρδευσης, αποχέτευσης και της ποιότητας των υδάτινων ,πηγών και όλων των φυσικών πόρων.

–      Την διαχείριση και την εποπτεία συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και των εγκαταστάσεων του Βιολογικού και αυτών του Ταχυδιυλιστηρίου.

–      Την μέριμνα και τον συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόσληψη ,ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών προλαμβάνουν χώρα ,διατυπώνοντας εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου Εθνικού σχεδιασμού.

–      Την εποπτεία για τον καθαρισμό και την λήψη μέτρων για την προστασία και την αναβάθμιση της αισθητικής των χώρων των Δημοτικών κοιμητηρίων.

–      Συγκεντρώνει και ενημερώνει τον Δήμαρχο για θέματα καθημερινότητας του Πολίτη.

–       Την προώθηση , τον συντονισμό και την εποπτεία θεμάτων που αφορούν την αγροτική και κτηνοτροφική οδοποιία, εισηγούμενος μέτρα και δράσεις σχετικά με την βελτίωση της βατότητας από και προς τις εκμεταλλεύσεις.

–         Την μέριμνα και των συντονισμών θεμάτων που αφορούν την κατασκευή ή την επισκευή και συντήρησης των λιμνοδεξαμενών μικρής κλίμακας και των ομβροδεξαμενών ύδρευσης ζωών , εισηγούμενος την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής ,τοπικής σημασίας που αφορούν την κτηνοτροφία.

  1. Στον  κ. Σμπώκο Βασίλειο του Μιχαήλ  , Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά» στον οποίο  θα  παρέχεται αντιμισθία.

–  Την εποπτεία για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου, καθώς και την εκτέλεση του, επισημαίνοντας τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών.

–  Την μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.

– Την εποπτεία της τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος , της λογιστικής συμφωνίας των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες , προμηθευτές και τους λοιπούς συναλλασσόμενους με τον Δήμο, παρέχοντας  κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

– Την μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη και οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων ,τελών, δικαιωμάτων ,εισφορών καθώς επίσης την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών, των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων.

– Την εποπτεία της συγκέντρωσης στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους , τέλη , δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο εισηγούμενος στα αρμόδια όργανα τρόπους είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Την παρακολούθηση την εφαρμογή και τoν έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και       καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

–      Την εποπτεία σε θέματα προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού των εν γένει εξαρτημάτων ,υλικών και την εύρυθμη λειτουργία των αποθηκών του Δήμου.

– Την εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας Κοινωνικής  προστασίας , για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής εισηγούμενος μέτρα και  δράσεις  σχεδιασμού , έρευνας εθελοντισμού κοινωνικής αλληλεγγύης ,και αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

-Την εποπτεία σε θέματα Κοινωνικής προστασίας ,παιδείας , πολιτισμού και αθλητισμού και σε θέματα προστασίας και προαγωγής της δημόσια υγείας.

– Την εποπτεία για την αναμόρφωση και επικαιροποίηση της ισχύς και εφαρμογής των Κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων.

–      Τέλος αναθέτει στον αντιδήμαρχο την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες καθώς επίσης και την ανάληψη από μέρους του κάθε σχετικής πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δημάρχου. Παράλληλα αναθέτει στον αντιδήμαρχο την πλήρη αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του κατά την διάρκεια της απουσίας του. Σε περίπτωση απουσίας και του αντιδημάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται από τον άλλο αντιδήμαρχο κ. Αεράκη  Ιωάννη του Γεωργίου.

 –Σε περιπτώσεις απουσίας του αντιδημάρχου τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

Σημαντική εξέλιξη είχαμε με την ψήφιση στην Βουλή ως τροπολογία, της ίδρυσης Ινστιτούτου Διαστημικής και Επίγειας  Αστροφυσικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που θα έχει ως βάση ερευνητικής υποδομής το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Ήδη έχει υποβληθεί μελέτη οικονομοτεχνική, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας καθώς και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό ενώ δε θα επιφέρει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.Για “σημαντική εξέλιξη που ευνοεί τον τόπο και δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα” κάνει λόγο σε δηλώσεις του στην ΑΝΩΓΗ ο δήμαρχος Ανωγείων Εμμανουήλ Καλλέργης, ενώ από την πλευρά του ο Ομότιμος καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ Γιάννης Παπαμαστοράκης με επιστολή του στον Δήμο Ανωγείων ευχαριστεί προσωπικά τον Δήμαρχο αλλά και όλους τους κατοίκους του χωριού για την διαχρονική συμπαράσταση που προσφέρουν στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα! Μια από τις πρώτες σκέψεις μάλιστα του δημάρχου Ανωγείων μετά από αυτή την θετική εξέλιξη είναι να αξιοποιηθεί το παλιό κτίριο που βρίσκεται στον Σκίνακα και να λειτουργήσει ως ένα ιδιότυπο “σχολείο” παρατήρησης των άστρων με την συνεργασία των καθηγητών του Αστεροσκοπείου.

Αναλυτικά η δήλωση δημάρχου Ανωγείων στην “Α” είναι η εξής:”Η ίδρυση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής από το ΙΤΕ είναι μια μεγάλη επιτυχία του ίδιου του ΙΤΕ και θα έχει ως βάση το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα στο επιστημονικό του έργο. Αυτή η επιτυχία πιστώνεται στο έργο των καθηγητών του Αστεροσκοπείου του κ.Παπαμαστοράκη και του κ.Παπαδάκη και η εξέλιξη αυτή σαφώς ευνοεί τον τόπο μας. Αναγνωρίζεται το έργο που έχει επιτελεστεί τόσα χρόνια στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα και παράλληλα ενδυναμώνεται ο επιστημονικός χαρακτήρας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναγνωρίζεται ο ρόλος του.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη και οι προοπτικές μεγαλύτερης συνεργασίας του Δήμου Ανωγείων  με το ΙΤΕ ενισχύονται, για την περαιτέρω ανάπτυξη του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα. Στο μυαλό μας ως Δήμος και σε συνεργασία με τον κ.Παπαμαστοράκη έχουμε ήδη κάποιες σκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση, όπως την αξιοποίηση  του παλιού κτιρίου του Αστεροσκοπείου ώστε αυτό να λειτουργήσει ως ένας είδος αστεροσχολείου στον Σκίνακα. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια εξελίξεων σε αυτό το κομμάτι..” ολοκληρώνει ο κ.Καλλέργης.

Ο Ομότιμος καθηγητής Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Παπαμαστοράκης όπως αναφέραμε απέστειλε  ευχαριστήρια επιστολή στον Δήμο Ανωγείων αναφέροντας τα παρακάτω:

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε ψηφίστηκε στη Βουλή η ίδρυση του  Ινστιτούτου Αστροφυσικής ως ινστιτούτου του ΙΤΕ που θα έχει ως βασική ερευνητική υποδομή το Αστεροσκοπείο Σκίνακα. Ευχαριστώ θερμά εσάς προσωπικά αλλά και όλο τον πληθυσμό των Ανωγείων για τη διαχρονική συμπαράσταση και βοήθεια που προσφέρατε στο Αστεροσκοπείο και που είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

και εκ μέρους όλων των μελών και συνεργατών του Αστεροσκοπείου

Γιάννης Παπαμαστοράκης

Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και ΙΤΕ

Απαραίτητη πλέον η επισκευή του δρόμου “Πετραδολάκια”-Σκίνακας!

Κλείνοντας ως ΑΝΩΓΗ αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά από αυτή την θετική εξέλιξη, ίσως είναι και η ώρα να βρεθούν τα κονδύλια που απαιτούνται ώστε να γίνει επισκευή και συντήρηση του δρόμου που οδηγεί στον Σκίνακα. Γνωρίζουμε ότι στον Δήμο Ανωγείων υπάρχει η μελέτη αυτή, που αφορά τον δρόμο που οδηγεί από την τοποθεσία “Πετραδολάκια” μέχρι και το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα και γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τον Δήμο Ανωγείων για να γίνει αυτό το έργο που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ήδη σπουδαία δουλειά που γίνεται στο Αστεροσκοπείο. Καλούμε λοιπόν ως “Α” τόσο τον Δήμαρχο Ανωγείων Εμμανουήλ Καλλέργη, όσο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη να κοιτάξουν άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση και να βρουν τα απαιτούμενα χρήματα που θα ολοκληρώσουν τον δρόμο και θα κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση στο βουνό για το Αστεροσκοπείο. Με πρόχειρους υπολογισμούς, απαιτείται ένα ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ για τον δρόμο αυτό, με τον Δήμο να προσπαθεί διαχρονικά για την εύρεση κονδυλίων. Ίσως είναι η καταλληλότερη στιγμή για τον Περιφερειάρχη Κρήτης να δει πιο “ζεστά” αυτό το αίτημα της τοπικής κοινωνίας, άλλωστε και ο ίδιος έχει αποδείξει ότι είναι θετικός και συμπαραστάτης σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της ενδοχώρας της Κρήτης, ενώ και η συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Ανωγείων είναι σε άριστο επίπεδο.

 

Ένας μεγάλο έπαινος, μέσα σε λίγα λόγια ,
και μια ζωή να κάνετε, περήφανα τ΄Ανώγεια…

—————————————————————

Παιδιά η φαντασία σας επήρε το βραβείο,
θερμά συγχαρητήρια σ΄εσάς και το σχολείο..

Με αυτές τις μαντινάδες είχε καλωσορίσει την είδηση για το πρώτο βραβείο σε Πανελλήνιο διαγωνισμό παραμυθιού από το Δημοτικό σχολείο Ανωγείων τον περασμένο Ιούνιο, ο Αριστείδης Χαιρέτης ή Γιαλάφτης. Πριν λίγες ημέρες Στο κατάμεστο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, πραγματοποιήθηκε η βράβευση του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιών με θέμα “Μην κλαις, Ειρήνη…”.Ανάμεσα στα σχολεία που βραβεύτηκαν ήταν και το Δημοτικό σχολείο Ανωγείων, καθώς στη διάρκεια του Διαγωνισμού τον Ιούνιο του 2017, το παραμύθι των Ανωγειανών μαθητών κέρδισε το πρώτο βραβείο! Διοργανωτές στην εκδήλωση ήταν  η Διεύθυνση  Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων  και το Δημοτικό Σχολείο Λητής.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: “Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης, Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Τιτάν & Εκδόσεις Χ. Βάρφη, τον Διευθυντή Π.Ε. Δ. Θεσσαλονίκης, κο Χρήστο Γεωργίου, τον Προϊστάμενο Εκπ/κών Θεμάτων Π.Ε. Δ. Θεσσαλονίκης, κο Μπάμπη Ακριτίδη κ την ομόλογό του της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης κα Καφετζή, τη Σχ. Σύμβουλο κα Αρετή Μποταϊτη τους Εντεταλμένους Συμβούλους Παιδείας του Δήμου κο Μετζίκη & κο Γρούγιο, τον εικαστικό κο Νίκο Ζάρρα & τις εκπληκτικές αφηγήτριες κα Κατερίνα Κλεάρχου & κα Στέλλα Τσίγγου, που τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις / τους συναδέλφους και τα παιδιά που ήρθαν να παραλάβουν τα βραβεία τους όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από τη Χαλκιδική, την Πάτρα, την Άμφισσα, τη Σύρο, τα Ανώγεια της Κρήτης!”.

Υπενθυμίζουμε ότι υπεύθυνες δασκάλες της προσπάθειας αυτής ήταν η Αγάπη Καλομοίρη και η Χριστίνα Τσιγγελίδου. Στην εικονογράφηση  οι μαθητές  Γιάγκος Δραμουντάνης, Ειρήνη Πασπαράκη, Γεωργία Μαυρόκωστα και Ουρανία Μανουρά. Οι συγγραφείς του υπέροχου παραμυθιού με θέμα την παγκόσμια Ειρήνη και με πλούσια μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης ήταν οι μαθητές: Μαυρόκωστα Γεωργία, Μέμμου Ζουμπουλιά, Ξυλούρη Ελένη, Ξυλούρη Μαρία, Ξυλούρη Ελένη-Στυλιανή. Πασπαράκη Ειρήνη, Πασπαράκη ΘωμαΪς, Πασπαράκη Παναγιώτα, Ρούλιου Ελένη, Σαλούστρος Κωνσταντίνος, Σαλούστρος Νικόλαος, Σμπώκος Σταύρος-Ευάγγελος και Φασουλά Ζουμπουλιά.

Διαβάστε ξανά το παραμύθι των μαθητών των Ανωγείων που βραβεύτηκε στην Θεσσαλονίκη:

ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ ΕΙΡΗΝΗ

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Ειρήνη. Η Ειρήνη είχε μακριά μαλλιά και όμορφα μεγάλα μάτια. Της άρεσε πολύ να ταξιδεύει. Φίλος της πιστός κι αγαπημένος ένα μεγάλο κάτασπρο περιστέρι. Ανέβαινε στην πλάτη του και γυρνούσαν όλο τον κόσμο. Στο χέρι της κρατούσε ένα μικρό ψάθινο καλάθι γεμάτο σπόρους. Αυτοί οι σπόροι δεν ήταν συνηθισμένοι. Είχαν κάτι μαγικό. Όπου η Ειρήνη τους σκορπούσε φύτρωναν χαμόγελα.

Αυτό τον καιρό αποφάσισε να επισκεφτεί τη Συρία.

Πέταξε λοιπόν πάνω απ τη χώρα και σκόρπισε όλους τους σπόρους μια και στη χώρα αυτή δεν υπήρχε ούτε ένα χαμόγελο.

Οι σπόροι φύτρωσαν αμέσως. Αλλά μόλις έβγαλαν τα μεγάλα πολύχρωμα άνθη τους συνέβη κάτι φοβερό .Μαύρα μεγάλα ζουζούνια κάθισαν πάνω τους και τα χαμόγελα έσβηναν το ένα μετά το άλλο …

Η Ειρήνη έπεσε σε απελπισία. Το περιστέρι προσπάθησε να την παρηγορήσει αλλά τίποτε δε μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυα της. Δάκρυα που έτρεχαν πάνω από βουνά κι από λαγκάδια κι έφταναν μέχρι τα νερά του Αιγαίου πελάγους.

Η Ειρήνη όμως είναι πεισματάρα. Δεν το έβαζε κάτω εύκολα. Φώναξε, λοιπόν, τη μάγισσα Βατράχω  να τη συμβουλευτεί για το τι θα μπορούσε να κάνει με τους εξολοθρευτές, τους μαύρους ζουζούνους που κατέστρεφαν τα χαμόγελα της.

Η μάγισσα Βατράχω μετά από πολύ σκέψη της έδωσε ένα υγρό. Το υγρό πυρ.

-Πάρε αυτό το γλοιώδες πράσινο υγρό και ρίξε το πάνω από τους εξολοθρευτές. Μόλις το υγρό τους ακουμπήσει θα πέσουν στο έδαφος ξεροί.

-Μα τι λες; Απάντησε η Ειρήνη

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος? Μου φαίνεται πολύ τραγικό αυτό που προτείνεις

-Ε, τότε βρες κάποιον άλλο για βοήθεια απάντησε η πρασινογλοιώδης μάγισσα Βατράχω κι έφυγε θυμωμένη.

Τότε φώναξε το σοφό γέροντα Άνεμο!  Και τον ρώτησε: «Θα μπορούσες να πάρεις μακριά απ τα χαμόγελα μου τους μαύρους εξολοθρευτές που τα καταστρέφουν;»

Κι αυτός είπε:

-Μα βέβαια, απάντησε ο άνεμος. Θα φυσήξω πολύ δυνατά και οι εξολοθρευτές θα παρασυρθούν απ τα ρεύματα μου πολύ μακριά.

-Πολύ μακριά; Δηλαδή πού; Τι εννοείς;

– Μα σε μια άλλη χώρα φυσικά. Δε θα μπορούσα να τους στείλω έξω απ τη γη.

Η Ειρήνη μόλις το άκουσε συνοφρυώθηκε και του είπε με θλίψη

-Όχι, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δε μπορώ να σώζω τα χαμόγελά μου σκορπώντας θλίψη κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι λύση είπε και απελπισμένη ανέβηκε στην πλάτη του  αγαπημένου της περιστεριού. Το αγκάλιασε και του είπε: Τι κάνουμε τώρα;  Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.

Εν τω μεταξύ οι εξολοθρευτές αφού είχαν εξοντώσει όλα τα χαμόγελα επέστρεψαν στο μεγάλο σκοτεινό κάστρο που βρισκόταν κρυμμένο μέσα στην ομίχλη του Καυκάσου . Εκεί η τρομακτική τριχωτή αράχνη Εξουσία τους περίμενε και γελούσε χαιρέκακα.

-Κακώς ήρθατε εξολοθρευτές! Το σχέδιο μας πέτυχε! Οι μισθοί σας διπλασιάζονται. Τα απαίσια χαμόγελα δεν υπάρχουν πια. Τώρα η Ειρήνη είναι σε πολύ δύσκολη θέση κι αμφιβάλλω αν θα καταφέρει ξανά να σκορπίσει τους σπόρους της πάνω στη γη.

Το λευκό περιστέρι ένιωθε την Ειρήνη βαριά πάνω στα φτερά του να κλαίει και δεν ήξερε τι να κάνει. Έκλεισε τα μάτια κι αναρωτήθηκε: «Είναι αυτό το τέλος;»

Η Ειρήνη άνοιξε τα μάτια της ξαφνικά και φώναξε:» Το βρήκα, το βρήκα! Θα ζητήσουμε βοήθεια απ την αδερφή μου την Ελπίδα που ζει στο παλάτι του Ήλιου.»

Το περιστέρι άνοιξε χαρούμενο τα φτερά του και πέταξε ψηλά με την Ειρήνη στην πλάτη του να χαμογελά ξανά.

Η Ελπίδα δεν περίμενε την αδελφή της και μόλις την είδε έτρεξε και την αγκάλιασε σφιχτά.-

-Ποιος άνεμος σε φέρνει εδώ; Ρώτησε. Η  Ειρήνη της εξήγησε τι συμβαίνει και τη δύσκολη θέση που βρισκόταν.

-Μη φοβάσαι είπε η Ελπίδα και μην απελπίζεσαι. Μέχρι ο ήλιος να βγαίνει κάθε πρωί όλα είναι δυνατά. Έλα, της είπε να ξαποστάσεις και την οδήγησε στην πηγή της Αγάπη.

-Πιες να ξεδιψάσεις

Ήπιαν το δροσερό  νερό της πηγής κι αμέσως τα πρόσωπα τους έλαμψαν.

-Ξέρω ποια είναι η λύση στο πρόβλημά σου! ,είπε η Ελπίδα ,υπάρχει μόνο ένας τρόπος να προστατέψεις τους σπόρους σου και να δώσεις τη δυνατότητα στα χαμόγελα σου ν ανθίσουν!

-Ποιος είναι αυτός; Ρώτησε η Ειρήνη με αγωνία

-Να φυτέψεις τους σπόρους σου στις καρδιές των ανθρώπων, κι εκείνοι να γίνουν υπερασπιστές κάθε χαμόγελου που θα φυτρώνει στην καρδιά τους. Είναι η μόνη ελπίδα για τη γη..

Η Ειρήνη γεμάτη ικανοποίηση, αποχαιρέτησε την αγαπημένη της αδερφή και πέταξε ψηλά με το λευκό της περιστέρι…

 

Flowers Fade Early • Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς (Trailer) (πατήστε εδώ)

Το Ντοκιμαντέρ “Λουλούδια που μαράθηκαν νωρίς. Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944′ σε σκηνοθεσία των Ματθαίου Φραντζεσκάκη και Βίκης Αρβελάκη, που θα κάνει το επίσημο ξεκίνημα του στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, περιγράφει μια από τις πολλές βάρβαρες πράξεις των Ναζί στην Κρήτη, που δολοφόνησαν στυγνά 23 άντρες στο χωριό Κακόπετρος του Νομού Χανίων. Εκείνο τον ματωμένο Αύγουστο του 1944, όπου ανάμεσα στα άλλα είχαμε και το Ολοκαύτωμα των Ανωγείων οι Γερμανοί αψηφώντας κάθε πολεμικό δίκαιο, προχωρούσαν συστηματικά σε εκτελέσεις αμάχων σε ολόκληρη την ενδοχώρα της Κρήτης. Το Ντοκιμαντέρ που έχει και Ανωγειανό “χρώμα” καθώς την πρωτότυπη μουσική υπογράφουν οι Ψαραντώνης και Ψαρογιώργης, σε συνεργασία με τους Γιάννη Παπατζανή και Γιάννη Πολυχρονάκη, βασίζεται στις αφηγήσεις πέντε ανθρώπων που έζησαν ως αυτόπτες μάρτυρες την θηριωδία στην Κακόπετρο. Συγκλονιστικό γεγονός στη διάρκεια της θηριωδίας είναι η ιστορία της Μαρίας Δεσποτάκη, που μη γνωρίζοντας ακόμα ότι οι Ναζί είχαν εκτελέσει και τους τέσσερις γιους της, μαγείρεψε και έκανε το τραπέζι στους δολοφόνους των παιδιών της!

Το ντοκιμαντέρ – παραγωγής 2018 – αναφέρεται στην εκτέλεση 23 αμάχων και την λεηλασία του Κακοπέτρου στον δήμο Πλατανιά Χανίων από τις δυνάμεις της Γερμανικής Κατοχής. Ήταν χαράματα 28ης Αυγούστου 1944, Χανιά, Κρήτη. Οι Γερμανοί κατακτητές κυκλώνουν το μικρό χωριό Κακόπετρος στον σημερινό Δήμο Πλατανιά. Φεύγοντας το απόγευμα, το ναζιστικό μίσος αφήνει πίσω του 23 νεκρούς, άδεια, λεηλατημένα σπίτια και τις ψυχές των επιζώντων ισοβίως σημαδεμένες. Πέντε επιζώντες θυμούνται και αφηγούνται εκείνη τη βροχερή Δευτέρα αλλά και την υπόλοιπη ζωή τους όπως χαραγμένη – από τον πόνο – συνεχίστηκε.

Η Ιστορία
Λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση του 2ου παγκοσμίου πολέμου οι Γερμανοί κατακτητές προχώρησαν σε μια σειρά από μαζικές εκτελέσεις άμαχου πληθυσμού σε χωριά της ενδοχώρας και στην Κρήτη.
Ήταν 28η Αύγουστου του 1944 μια μέρα που τυπικά δεν είχε να διαφοροποιηθεί σε κάτι από τις προηγούμενες κατοχικές μέρες. Στον Κακόπετρο, το μικρό χωριό του Δήμου Πλατανιά Χανίων, ο χρόνος κυλούσε στους ρυθμούς της καθημερινότητας χωρίς κανένας να μπορεί να φανταστεί τι ξημέρωνε… Από τις πρώτες πρωινές ώρες το χωριό ζώστηκε από Γερμανούς. Κάποιοι αντιλήφτηκαν τις ύποπτες κινήσεις, κάποιοι όχι… Δεν είχαν άλλωστε να φοβηθούν για κάτι…
Με το φως της ημέρας οι Γερμανοί κατακτητές άρχισαν να εφαρμόζουν το σχέδιο τους ξεκινώντας από το πρώτο σπίτι του χωριού αυτό του Κωστή Δεσποτάκη. Έφτασαν στο σπίτι πήραν τα 4 παλικάρια της οικογένειας τα οποία αμέριμνα καθόντουσαν στην αυλή του σπιτιού τους, τα απομάκρυναν περίπου 100 μέτρα όπου και τα εκτέλεσαν χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα. Μετά, με θράσος και απανθρωπιά επέστρεψαν στο σπίτι του Δεσποτάκη – το οποίο έκαναν ορμητήριο τους για την υπόλοιπη μέρα – αναγκάζοντας την χαροκαμένη μανά να τους μαγειρεύει όσο αυτοί θα εφάρμοζαν το απάνθρωπο σχέδιο τους.
Η υπόλοιπη μέρα ήταν γεμάτη σκηνές φρίκης και τρόμου. Οι Γερμανοί – μέχρι και αργά το απόγευμα – κινιόντουσαν κατά μήκος του χωριού και όπου έβρισκαν κάποιον άντρα τον εκτελούσαν. Παράλληλα λεηλατούσαν τα φτωχικά των θυμάτων τους.
Όταν οι Γερμανοί έφυγαν αργά το απόγευμα είχαν εκτελέσει 23 άντρες.
Μια νέα πράξη του δράματος ξεκινούσε. Γυναίκες και παιδιά άρχισαν να κινούνται στο χωριό και να ανακαλύπτουν τους ανθρώπους τους νεκρούς. Γυναίκες και παιδιά που μετά το πρώτο σοκ σήκωσαν το βαρύ φορτίο να φροντίσουν τους νεκρούς τους…
Ένα ιστορικό γεγονός που διακριτά αναφέρει η έκθεση της επιτροπής καταγραφής των Γερμανικών Ωμοτήτων στην Κρήτη. Μια ιστορία που όπως αναφέρει ο φωτογράφος της επιτροπής Κωνσταντίνος Κουτουλάκης συγκλόνισε τον Νίκο Καζαντζάκη (μέλος της επιτροπής) και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «…φεύγοντας είδα τον Καζαντζάκη να κλαίει. Μέσα στ’ αυτοκίνητο μας ήλεγε κι ήκλαιγε ακόμη, είδετε; Αυτή είναι η κρητική ψυχή, την ελευθερία την έχει θρησκεία… Ένας τέτοιος λαός υποδουλώνεται ποτέ;…»
Το Ντοκιμαντέρ
Στο ντοκιμαντέρ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΡΑΘΗΚΑΝ ΝΩΡΙΣ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944 πέντε επιζώντες θυμούνται και αφηγούνται εκείνη τη βροχερή Δευτέρα αλλά και την υπόλοιπη ζωή τους όπως χαραγμένη – από τον πόνο – συνεχίστηκε.
Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το πέρασμα των Γερμανών από το χωριό μέσα από τις μαρτυρίες 5 πρωταγωνιστών του και αναδεικνύει τα προσωπικά δράματα που εκτυλίχθησαν στο μικρό χωριό την ημέρα της μεγάλης εκτέλεσης (Δευτέρα 28 Αυγούστου 1944).
Η συμμετοχή των άλλων συμμετεχόντων στην ταινία συμβάλει στην ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος αλλά και η προσέγγιση του αποτυπώματος που έμεινε στο χωριό – για πολλά χρόνια – από μια σκληρή εκτέλεση.
Τι ήταν αυτό που όπλισε τα χέρια των Γερμανών, από που προερχόταν η μανία των εκτελέσεων και της καταστροφής των περιουσιών των κατοίκων του χωριού; Από τι ορμώμενοι – στο τέλος ουσιαστικά του πολέμου – επιτέθηκαν με μανία στον ΑΜΑΧΟ πληθυσμό ενός χωριού σκορπώντας τον θάνατο και την καταστροφή;
Τέλος προσπαθούν να φωτίσουν το αποτύπωμα που άφησε η μέρα των δολοφονιών. Γονείς που έχασαν τα παιδιά τους. Αδέρφια τα αδέλφια τους. Φίλοι τους φίλους τους. Όλοι κάποιον έχασαν … Ένα χωριό στην θλίψη… Ένα χωριό στο Πένθος.
Αναδεικνύουν τον πόνο που έκτοτε ακολουθούσε στην ζωή όσους έζησαν… Την φρίκη που σε κάποιους έγινε ψυχική διαταραχή …
Τελικά γιατί και κατά πόσο πρέπει να θυμόμαστε και να αναδεικνύουμε τέτοια ιστορικά γεγονότα.

Μια ιστορία που συγκλόνισε τον Ψαραντώνη ο οποίος έγραψε μαζί με τον Ψαρογιώργη ,τον Γιάννη Παπατζανή και τον Γιάννη Πολυχρονάκη, την πρωτότυπη μουσική της ταινίας βλέποντας την ταινία.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή 4/3/2018  18:00    / Αίθουσα Φρίντα Λιάπα, Αποθήκη Δ, Λιμάνι

Τρίτη 6/3/2018  15:00  / Αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη, Αποθήκη Δ, Λιμάνι

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ματθαίος Φραντζεσκάκης – Βίκη Αρβελάκη

Έρευνα – Σενάριο: Ματθαίος Φραντζεσκάκης

Μοντάζ: Βίκη Αρβελάκη

Κάμερα: Σταύρος Παπαδημητρίου – Κυριάκος Χαριτάκης – Δημήτρης Κυριακάκης

Πρωτότυπη Μουσική: Ψαραντώνης (Αντώνης Ξυλούρης) – Ψαρογιώργης (Γιώργης Ξυλούρης) – Γιάννης Παπατζανής – Γιάννης Πολυχρονάκης

Ηχογράφηση Μουσικής: Νίκος Κεφαλογιάννης

Κάμερα Υλικό Αρχείου (εκπομπή Επι-σκέψεις): Δημήτρης Τσαγκαράκης

Color Correction: Μανώλης Κολοκοτρώνης

Αρχική Επεξεργασία Εικόνας και ήχου: Fotopolis

Ήχος /Μιξάζ: Κώστας Κοσμαδάκης

Μετάφραση – Υποτιτλισμός: Νικολέτα Φιλίππου

Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Τσαρκνιάς

Βοηθοί Παραγωγής: Δημήτρης Κυριακάκης, Νικολέτα Φραντζεσκάκη

Σχεδιασμός Αφίσας: Νίκος Ιγγλεζάκης

Διάρκεια: 66 λεπτά

Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης

Συμπαραγωγή  cosmote tv

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Πλατανιά Χανίων και την χορηγία της Γραφοτεχνικής Κρήτης, του Porto Veneziano Hotel και της Τηλεόρασης Creta.

 

 

Μια δράση πολιτών στην Αθήνα, κατοίκων της Κυψέλης και του Γαλατσίου πλαισιώνει το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη  προσπάθεια να τιμηθεί ο Νίκος Ξυλούρης ώστε το όνομα του να δοθεί σε μελλοντική στάση του Μετρό στον σταθμό “Ελικώνος” ή στον σταθμο Γαλατσίου που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του αείμνηστου “Αρχάγγελου’ της Κρήτης στην Αθήνα. Στην δράση αυτή η επιτροπή των κατοίκων ζητάει την συμπαράσταση φορέων και συλλόγων της Κρήτης, ανάμεσα τους και της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας “ΑΝΩΓΗ”, ώστε το αίτημα να γίνει γνωστό και να γιγαντωθεί η κίνηση προς τιμήν του μεγάλου Ανωγειανού καλλιτέχνη. Προς αυτή την κατεύθυνση επιστολή στην εφημερίδα μας με την αιτιολόγηση του αιτήματος ονοματοδοσίας σταθμού σε “Νίκος Ξυλούρης” έστειλε ο καλός φίλος της ΑΝΩΓΗΣ κ.Ευστράτιος Σταυρουλάκης που εκπροσωπεί την επιτροπή κατοίκων Κυψέλης και Γαλατσίου.Ως ΑΝΩΓΗ φυσικά τασσόμαστε στο πλευρό της επιτροπής πολιτών και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και εμείς στο μέλλον με όλες μας τις δυνάμεις στην υλοποίηση αυτού του αιτήματος προς την επίσημη Πολιτεία. Αναλυτικά η επιστολή του κ.Σταυρουλάκη αναφέρει τα κάτωθι:

“Πρόσθετη ονομασία «Νίκος Ξυλούρης» στον μελλοντικό σταθμό «Ελικώνος» της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας

Στο μετρό Αθήνας είναι σύνηθες το φαινόμενο κάποιοι από τους σταθμούς του να έχουν πρόσθετες ονομασίες. Στον ηλεκτρικό υπάρχει η διπλή ονομασία Ταύρος-Ελευθέριος Βενιζέλος που εγκαινιάστηκε το 1989, προς τιμήν του Εθνάρχη για τη συμβολή του στην ανέγερση του ομώνυμου προσφυγικού οικισμού. Κατά την διάρκεια της κατασκευής τους, αποφασίστηκαν οι διπλές ονομασίες των σταθμών Συγγρού-Φιξ (συνδυασμός ονομασιών της ομώνυμης λεωφόρου που διέρχεται από τον σταθμό και του τοποσήμου της ομώνυμης βιομηχανίας) και Άγιος Δημήτριος-Αλέξανδρος Παναγούλης (συνδυασμός δήμου που εξυπηρετεί και του αντιδικτατορικού αγωνιστή που εφονεύθη στο σημείο που βρίσκεται ο σταθμός). Πάνω από χρόνο από την παράδοση τους σε επιβατική χρήση, αποφασίστηκε η διπλή ονομασία των σταθμών Ηλιούπολη-Γρηγόρης Λαμπράκης (συνδυασμός εξυπηρετούμενου δήμου και της παρακείμενης προτομής του δημοκράτη αγωνιστή στο σημείο αυτό) και Παιανία-Κάντζα (συνδυασμό δήμου και συνοικισμού του, που εξυπηρετεί).

Στις περισσότερες των περιπτώσεων αλλά και σε σταθμούς με μία ονομασία, οι πρόσθετες ονομασίες αφορούν προσωπικότητες πανελλήνιου βεληνεκούς, κάποιες από τις οποίες είναι Κρητικοί, όπως ο Βενιζέλος και ο Κατεχάκης.

Στο πλαίσιο αυτό και ενώ η Γραμμή 4 του μετρό βρίσκεται σε δημοπράτηση, θα μπορούσε να προταθεί, ο σταθμός Ελικώνος, όταν κατασκευαστεί και παραδοθεί σε επιβατική χρήση γύρω στο 2027, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να έχει την πρόσθετη ονομασία «Νίκος Ξυλούρης», εις μνήμην του διακεκριμένου Ρεθεμνιώτη λυράρη και τραγουδιστή Νίκου Ξυλούρη από τα Ανώγεια Μυλοποτάμου, του οποίου η οικία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον σταθμό, στη συμβολή των οδών Αγίας Γλυκερίας και Νίκου Ξυλούρη, που είναι μερική μετονομασία της οδού Κουρτίου από τον Δήμο Γαλατσίου, προς τιμήν του. Εναλλακτικά, μπορεί να προταθεί και ο επίσης δημοπρατημένος σταθμός Γαλάτσι για την ονομασία αυτή.

Στην προσπάθεια αυτή και με την εμπειρία των προαναφερόμενων παραδειγμάτων, απαραίτητη είναι μεταξύ άλλων, η συνεργασία της Αττικό Μετρό, των Δήμων Αθηναίων και Γαλατσίου, της Παγκρητίου Ενώσεως, της ηλεκτρονικής εφημερίδας των απανταχού Ανωγειανών “ΑΝΩΓΗ”, των Κρητών της Κυψέλης, του Συλλόγου Κρητών Γαλατσίου και Λαμπρινής,του Δήμου Ανωγείων, του Συλλόγου Ανωγειανών της Αθήνας «Το Ιδαίον Άντρον», του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων και της οικογένειας του αείμνηστου Ψαρονίκου.”

Εκ μέρους της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης-Γαλατσίου,

Με τιμή,

Σταυρουλάκης Ευστράτιος

 

Οδυνηρή ήττα στον Φουρφουρά, υπέστη ο Αετός Ανωγείων, που κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο όπου και δέχτηκε τέσσερα γκολ από τον τοπικό Ψηλορείτη, που με την νίκη αυτή μείωσε σε ένα μόλις τον βαθμό της διαφοράς στην μάχη της παραμονής. Παράλληλα ο Αετός με το 4-0 εις βάρος του έχασε και την περίπτωση της ισοβαθμίας με τον Ψηλορείτη τον οποίο είχε νικήσει στα Ανώγεια με 5-1. Έτσι σε περίπτωση ισοβαθμίας ανάμεσα στις δυο ομάδες στο τέλος του πρωταθλήματος θα έχουμε αγώνα μπαράζ σε ουδέτερο γήπεδο για το ποια ομάδα θα παραμείνει και του χρόνου στην Α’ΕΠΣΡ. Όλα αυτά θα τεθούν σε λειτουργία σε περίπτωση που καμιά από τις ΑΕ Μυλοποτάμου και Ερμή Ζωνιανών δεν καταφέρουν να κρατηθούν στην Γ’Εθνική, καθώς αν τα καταφέρουν τότε Ψηλορείτης και Αετός δεν θα υποβιβαστούν από το Α’Τοπικό.

Ο Αετός ήταν πολύ κακός στο δεύτερο μέρος όπου δέχτηκε τέσσερα γκολ, με τους γηπεδούχους να έχουν και δοκάρι αλλά και ακυρωθέν τέρμα. Δυο γκολ πέτυχε ο Κόκκαλης στο 53′ και το 61′, ένα τέρμα σημείωσε ο Μιαρίτης στο 77′ και το σκορ έκλεισε ο Νεονάκης στο 84′. Δοκάρι είχε ο Καραβιώτης ενώ ακυρώθηκε γκολ του Κόκκαλη στο 90′ με υπόδειξη οφσάιντ.

 

-->