Αριστερά ο Βασίλης Σμπώκος, δεξιά ο Γιάννης Αεράκης και στο κέντρο ο δημοτικός σύμβουλος Γιάγκος Σκουλάς

Εμπειρία, αλλά και νέο αίμα, επέλεξαν ομόφωνα οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης υπό τον δήμαρχο Μανόλη Καλλέργη, για τον ορισμό των δυο νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Ανωγείων. Έτσι αναλαμβάνουν άμεσα τα καθήκοντα τους ως Αντιδήμαρχοι οι Βασίλης Σμπώκος και Γιάννης Αεράκης στις θέσεις των απερχόμενων Ζαχαρία Σουλτάτου και Δημήτρη Πασπαράκη. Η θητεία τους ξεκινάει από την 1η Μαρτίου 2018  και ολοκληρώνεται με την λήξη της πενταετίας της δημαρχίας του Εμμ.Καλλέργη στις 31 Αυγούστου 2019. Η εμπειρία στο πρόσωπο του Βασίλη Σμπώκου που αναλαμβάνει για δεύτερη φορά Αντιδήμαρχος, αυτή τη φορά με διαφορετικές αρμοδιότητες κυρίως όσον αφορά στα οικονομικά θέματα του Δήμου, θα συνδυαστεί με το νεανικό ενθουσιασμό και διάθεσης για προσφορά του Γιάννη Αεράκη που θα επωμιστεί κυρίως τα άμεσα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών και της Πολιτικής προστασίας.

Αναλυτικά η απόφαση όπως αυτή εκδόθηκε σήμερα αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: “Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Ανωγείων για την περίοδο 1-03-2018 έως 31-08-2019”.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Eμμανουήλ Ν.Καλλέργης έχοντας υπόψη:

1)    Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2)    Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 παρ. 3ε και παρ 3στ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν.4046/2012» με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία.

3)    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ανωγείων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.379 κατοίκους.

4)    Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για την καλύτερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων θεμάτων που ανάγονται στις  αρμοδιότητες του Δήμου μας.

5)    Tην με αριθ.πρωτ.572/28-02-2018 αίτηση παραίτησης του  Σουλτάτου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου    από την θέση του αντιδημάρχου

6)    Tην με αριθ.πρωτ.573/28-02-2018 αίτηση παραίτησης του Πασπαρακη Δημήτρη του Νικολάου  από την θέση του αντιδημάρχου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους του Δήμου Ανωγείων , εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα  με θητεία από 1-03-2018 μέχρι 31-08-2019 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως ακολούθως.

  1. Στον κ. Αεράκη Ιωάννη του Γεωργίου , Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά» στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία .

–      Την παρακολούθηση της ωρίμανσης και εκτέλεσης   των Τεχνικών Έργων και τη σωστή λειτουργία των εν γένει   Υποδομών του Δήμου.

–      Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων ,που αφορούν την καθαριότητα, την ανακύκλωση και το περιβάλλον γενικά, προτείνοντας τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.

–      Την παρακολούθηση για λύση θεμάτων ύδρευσης- άρδευσης, αποχέτευσης και της ποιότητας των υδάτινων ,πηγών και όλων των φυσικών πόρων.

–      Την διαχείριση και την εποπτεία συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και των εγκαταστάσεων του Βιολογικού και αυτών του Ταχυδιυλιστηρίου.

–      Την μέριμνα και τον συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόσληψη ,ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών προλαμβάνουν χώρα ,διατυπώνοντας εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου Εθνικού σχεδιασμού.

–      Την εποπτεία για τον καθαρισμό και την λήψη μέτρων για την προστασία και την αναβάθμιση της αισθητικής των χώρων των Δημοτικών κοιμητηρίων.

–      Συγκεντρώνει και ενημερώνει τον Δήμαρχο για θέματα καθημερινότητας του Πολίτη.

–       Την προώθηση , τον συντονισμό και την εποπτεία θεμάτων που αφορούν την αγροτική και κτηνοτροφική οδοποιία, εισηγούμενος μέτρα και δράσεις σχετικά με την βελτίωση της βατότητας από και προς τις εκμεταλλεύσεις.

–         Την μέριμνα και των συντονισμών θεμάτων που αφορούν την κατασκευή ή την επισκευή και συντήρησης των λιμνοδεξαμενών μικρής κλίμακας και των ομβροδεξαμενών ύδρευσης ζωών , εισηγούμενος την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής ,τοπικής σημασίας που αφορούν την κτηνοτροφία.

  1. Στον  κ. Σμπώκο Βασίλειο του Μιχαήλ  , Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά» στον οποίο  θα  παρέχεται αντιμισθία.

–  Την εποπτεία για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου, καθώς και την εκτέλεση του, επισημαίνοντας τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών.

–  Την μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.

– Την εποπτεία της τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος , της λογιστικής συμφωνίας των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες , προμηθευτές και τους λοιπούς συναλλασσόμενους με τον Δήμο, παρέχοντας  κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

– Την μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη και οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων ,τελών, δικαιωμάτων ,εισφορών καθώς επίσης την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών, των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων.

– Την εποπτεία της συγκέντρωσης στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους , τέλη , δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο εισηγούμενος στα αρμόδια όργανα τρόπους είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Την παρακολούθηση την εφαρμογή και τoν έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και       καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

–      Την εποπτεία σε θέματα προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού των εν γένει εξαρτημάτων ,υλικών και την εύρυθμη λειτουργία των αποθηκών του Δήμου.

– Την εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας Κοινωνικής  προστασίας , για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής εισηγούμενος μέτρα και  δράσεις  σχεδιασμού , έρευνας εθελοντισμού κοινωνικής αλληλεγγύης ,και αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

-Την εποπτεία σε θέματα Κοινωνικής προστασίας ,παιδείας , πολιτισμού και αθλητισμού και σε θέματα προστασίας και προαγωγής της δημόσια υγείας.

– Την εποπτεία για την αναμόρφωση και επικαιροποίηση της ισχύς και εφαρμογής των Κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων.

–      Τέλος αναθέτει στον αντιδήμαρχο την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες καθώς επίσης και την ανάληψη από μέρους του κάθε σχετικής πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δημάρχου. Παράλληλα αναθέτει στον αντιδήμαρχο την πλήρη αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του κατά την διάρκεια της απουσίας του. Σε περίπτωση απουσίας και του αντιδημάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται από τον άλλο αντιδήμαρχο κ. Αεράκη  Ιωάννη του Γεωργίου.

 –Σε περιπτώσεις απουσίας του αντιδημάρχου τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->