Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων  Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 607.805,22 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% ),

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει, β) τους όρους της παρούσας

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων.

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Καρύτση 12 Τ.Κ. 10561 ΑΘΗΝΑ , Ελλάδα Κωδικός NUTS: EL 303 (ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ)

 1. Επικοινωνία:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected][email protected]

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.culture.gov.gr.

Αρμόδιος για πληροφορίες: A. Κάλφας, Β. Σούλης (τηλ. 210-2140087, 210-3255459). Παράλληλα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και  δωρεάν  ηλεκτρονική πρόσβαση των εγγράφων της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: προαναφερθείσα διεύθυνση.

 1. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή Κεντρική διοίκησης / Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:

45212314-0 : Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία

 1. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
 2. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL 433 (ΠΕ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
 3. Τίτλος έργου: το υποέργο 1 «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) – (Stabilization measures for the rock slopes of the entrance of the “IDAION ANTRON” cave in Anogeia municipality, Rethymno, Crete » της πράξης με ΜΙS 5063526
 4. Σύντομη Περιγραφή

Το σπήλαιο «Ιδαίον Άντρον» και ο περιβάλλων χώρος του αποτελούν μνημείο μέγιστης αρχαιολογικής αξίας και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Βρίσκεται στις ανατολικές παρειές του όρους Ίδη, στο οροπέδιο της Νίδας, σε υψόμετρο 1.498 μ. και σε απόσταση 20 χλμ. από τα Ανώγεια. Η αρχαιολογική έρευνα τεκμηρίωσε την αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία στο Ιδαίο Άντρο από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τον 5° αιώνα μ.Χ. Η σπουδαιότητα του σπηλαίου τεκμηριώνεται από την πληθώρα πολυάριθμων και βαρύτιμων αφιερωμάτων. Με βάση την επισφαλή σήμερα κατάσταση διατήρησης του υπερκείμενου βραχώδους πρανούς της εισόδου του σπηλαίου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υλοποίησης σειράς στερεωτικών εργασιών για την εξασφάλιση και ανάδειξη εν γένει των χαρακτηριστικών του.

Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

 • Κατασκευή μεταλλικού και ξύλινου ικριώματος εργασίας, προσαρμοσμένου στη γεωμετρία του πρανούς
 • Καθαρισμοί, απομάκρυνση βλάστησης, ελεγχόμενος καθαρισμός ασυνεχειών και επιφάνειας πρανούς με ταυτόχρονη λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων εξασφάλισης επισφαλών βραχωδών μαζών
 • Πλήρωση ασυνεχειών βραχόμαζας με εφαρμογή αρμολογημάτων σε βάθος και ενεμάτων σε επιμέρους περιοχές
 • Διάνοιξη διατρημάτων για την εφαρμογή προεντεταμένων αγκυρώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Εφαρμογή βλήτρων από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Πλήρωση υποσκαφών και διακένων βραχόμαζας με οπλισμένο σκυρόδεμα (χυτές μικροκατασκευές)
 • Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας στην είσοδο του σπηλαίου με κείμενα (και σε γραφή Braille) και φωτογραφικό υλικό για το υπό υλοποίηση έργο. Παραγωγή συμβατικής (και σε γραφή Braille) και ψηφιακής έκδοσης για το υπό υλοποίηση έργο.
 1. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 490.165,50€ (πλέον ΦΠΑ)
 2. Ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 20/01/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00πμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00πμ

 1. Φάκελοι προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 2. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188).
 3. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών
 4. Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»,

ΟΠΣ 5063526 και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 002/1- με κωδικό 2020ΕΠ00210040.

 

Μοιραστείτε το

-

-->