{CAPTION}

H Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων ενημερώνει τους Δημότες ότι είναι ανοιχτή η αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2017 στο TAXISnet και οι δικαιούχοι μπορούν με τους κωδικούς τους να κάνουν την σχετική υποβολή για να το λάβουν.

Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά τις αγορές από 15 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και 30 Απριλίου 2017. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 31.12.2016, η πληρωμή θα γίνει έως 31.1.2017. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1.1.2017-31.5.2017, η πληρωμή θα γίνει έως 30.6.2017.
Η επιδότηση είναι για κάθε δικαιούχο 0,25 ευρώ/λίτρο .

Τα κριτήρια είναι: Άγαμοι με εισόδημα ως 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία ως 100.000 ευρώ (όπως προσδιορίζεται με τους υπολογισμούς για τον ΕΝΦΙΑ). Για τους έγγαμους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης το όριο είναι 20.000 ευρώ εισόδημα το οποίο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο και ακίνητα αξίας ως 200.000 ευρώ.

Δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης: 1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Ειδικά, για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013.

  1. 2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι σε ακινησία. δ)Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

Για την κατανομή του επιδόματος η χώρα έχει χωριστεί σε τέσσερις ζώνες .Yπήρξε για πρώτη φορά πρόβλεψη για τους ορεινούς Καλλικρατικούς δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του σχετικού Νόμου, οι οποίοι εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κλιματική ζώνη από αυτή στην οποία εντάσσεται ο νομός στον οποίο ανήκουν.

Ο Νομός Ρεθύμνης ανήκει στην Δ Ζώνη κα επιδοτείται με 5 λίτρα ανά τετραγωνικό ,με 400 λίτρα ανώτερη κατανάλωση για τον άγαμο και 500 για τις οικογένειες.

Ο Δήμος Ανωγείων ανήκει στην Γ΄Κλιματική ζώνη και επιδοτείται με 8 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο με 640lt ανώτερη κατανάλωση για τον άγαμο και 800lt για τις οικογένειες.

Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται Ηλεκτρονικά στο Taxisnet. Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς Taxisnet ή εναλλακτικά το ΑΦΜ σας αντί για Username και τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος αντί για Password. Επιπλέον για την διευκόλυνση σας θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα το λογαριασμό της ΔΕΗ , τα τετραγωνικά μέτρα της κύριας κατοικίας σας και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού. Σε περίπτωση που ενοικιάζετε το σπίτι ή που σας έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση απαιτείται και το ΑΦΜ του εκμισθωτή /παραχωρητή.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->