Δημοτικά Νέα

Το Δημοτικό Συμβούλιο πρόκειται να προχωρήσει στην συγκρότηση βοηθητικών επιτροπών (γνωμοδοτικών και επιστημονικών) που είναι αναγκαίες για να συνδράμουν στο έργο του Δήμου.

Η αποτελεσματικότητα κάθε Δημοτικής Αρχής είναι πάντα συνυφασμένη και με την συμμετοχή των δημοτών στα όργανα και στις ομάδες εργασίας του Δήμου.

Οι σκέψεις, οι ιδέες και οι προτάσεις των δημοτών εμπλουτίζουν πάντα τις παρεμβάσεις του Δήμου, ενδυναμώνουν τα επιχειρήματα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικής και ωφέλιμης πολιτικής για το σύνολο.

Καλούμε λοιπόν, όλους τους δημότες να κάνουν χρήση του δημοκρατικού δικαιώματος τους και να στελεχώσουν τις παρακάτω βοηθητικές επιτροπές:

-Επιτροπή Παιδείας

-Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων

-Επιτροπή οργάνωσης και προβολής τουριστικού αποθέματος

-Επιτροπή Αγροτικών ζητημάτων

-Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου

-Επιτροπή για την χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Ανωγείων Μιχάλη Δραμουντάνη που είναι ο υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των ατόμων και τη συγκρότηση των επιτροπών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του είτε κατ’ιδίαν είτε στο τηλέφωνο 6982479289 και στο email: [email protected]

Ολοκληρώθηκαν αυτές τις ημέρες δύο σημειακές παρεμβάσεις στο δίκτυο αγροτικών οδών  του Δήμου Ανωγείων: α) η διαπλάτυνση της μικρής γέφυρας στη θέση  Βραΐμη και β) η κατασκευή οχετού στη θέση Ποδαρές

H παρέμβαση της διαπλάτυνσης λόγω μη ικανού πλάτους της υπάρχουσας γέφυρας για την ασφαλή χρήση αυτής από τα μηχανήματα έργου του Δήμου (π.χ. εκχιονιστικά) περιελάμβανε και τη δημιουργία λιθόκτιστων τοιχίων με στέψη από σκυρόδεμα στην οδό που πλέον έχει πλάτος χρήσης 4,40 μέτρα ενώ η παρέμβαση της δημιουργίας του οχετού στόχευσε στην ασφαλή χρήση οδού καλυμμένης με σκυρόδεμα κάτω από το οποίο είχε δημιουργηθεί υποσκαφή και κινδύνευε το οδόστρωμα με κατάρρευση.

 

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Ανωγείων  κ. Κουνάλη Λευκοθέα έχοντας  υπόψη :
1). Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.(ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων.
2)Τις προτάσεις της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμό   με 15/ 17-12-2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων.
3) Το  γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4)Την αρ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016/ΥΠΠΕΘ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2646/Β’/25-8-16)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου της Σχολικής μονάδας του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  & ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 08/01/2020 έως και 20/01/2020 και ώρα 12.00μ.μ στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων.
Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων στις 20/01/2020 και ώρα 12.00 μ. μ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α). Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β). Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή αν υπάρχει.
δ). Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ). Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ). Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

θ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι).πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεικής οικογένειας,

ια). πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

ιβ). Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

 

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε   γίνεται ως εξής:
Ι. Κάθε προσφορά  πολλαπλασιάζεται επί δύο.
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε(05) μόρια.

Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια

ΙV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα(04) μόρια.

  1. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
  2. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια.

 

Η σύμβαση ισχύει για εννέα χρόνια. Αρχίζει από 21/01/2020 και λήγει την   30/06/2029 του ένατου έτους, χωρίς καμία  περαιτέρω παράταση.

Αναλυτικά η  προκήρυξη  διανέμεται από το Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων

Ανώγεια  19/12/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΚΟΥΝΑΛΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Το Ψήφισμα έχει ως εξής :

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΝΩΓΕΙΩΝ καταδικάζει το άθλιο και ανιστόρητο αντικομουνιστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο πέραν της κατάφωρης διαστρέβλωσης της ιστορίας που επιχειρεί  κλιμακώνει τον αντικομουνισμό που σχεδιασμένα η ΕΕ προωθεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Το εν λόγω ψήφισμα προωθεί την ανιστόρητη ταύτιση του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού ξεπλένοντας τους φασίστες και τη δράση τους, εκφράζοντας μίσος για την πάλη των λαών.

Η συκοφαντία ότι ο σοσιαλισμός εξισώνεται με το φασισμό στο όνομα του ολοκληρωτισμού αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι ο φασισμός αποτελεί γέννημα – θρέμμα του καπιταλισμού. Κοινή οικονομική τους βάση αποτελεί η εξουσία των μονοπωλίων, την οποία μόνο ο σοσιαλισμός ανατρέπει.

Ισχυρίζεται προκλητικά επίσης ότι η Σοβιετική Ένωσή και ο Κόκκινος Στρατός, που είχαν πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς κι εκατομμύρια τραυματίες για να συντριβεί ο φασισμός στην Ευρώπη, ήταν τάχα σύμμαχοι με τη ναζιστική Γερμανία.

Σύμμαχοι και συνεργάτες του Χίτλερ ήταν τα μονοπώλια που του άνοιξαν το δρόμο και τα οποία στηρίζει η ΕΕ σήμερα καθώς και σειρά αστικών κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Το προκλητικό ψήφισμα φτάνει στο σημείο να διαστρεβλώνει ξεδιάντροπα και ανερυθρίαστα την Ιστορία, θεωρώντας το Σύμφωνο Μόλοτοφ – Ρίμπεντροπ που υπογράφηκε το 1939 ως «δήθεν» αιτία ξεσπάσματος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν είναι γνωστό ότι είχε προϋπάρξει το βρώμικο Σύμφωνο του Μονάχου το 1938  ανάμεσα σε Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία με τη χιτλερική Γερμανία, που παρέδωσαν όλοι αυτοί – που σήμερα κόπτονται – την Τσεχοσλοβακία στον Χίτλερ και οδήγησε στον προθάλαμο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Με τον τρόπο αυτό του άνοιξαν την όρεξη, με προφανή σκοπό να τον εξωθήσουν στη προσχεδιασμένη επίθεση του, εναντίον της Σοβιετικής ένωσης. Μάλιστα με το ψήφισμα ζητείται και η διεξαγωγή «δίκης» σαν άλλη Νυρεμβέργη ώστε να καταδικασθεί η Σοβιετική Ένωσή σαν «συνυπεύθυνη» παρακαλώ για την έναρξη του Β παγκοσμίου πολέμου. Τέτοιο κατάντημα  και συμπεριφορά σε ένα λαό που πλήρωσε ιδιαίτερα ακριβό τίμημα όπως άλλωστε και οι Ανωγειανιοί στον αγώνα κατά του Φασισμού, δε θα μπορούσαμε να διανοηθούμε.

Μπορεί να υπάρχουν οι όποιες πολιτικές διαφορές, εδώ και αλλού, αλλά ένα πράγμα δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε. Την κατάφωρη προσβολή και παραχάραξη της ιστορικής μνήμης. Αυτοί που επιδιώκουν χρόνια τώρα την λήθη για τα εγκλήματα που υπέστησαν οι λαοί από το τέρας του φασισμού, θα πρέπει να πάρουν κατάλληλη απάντηση. Εμείς ειδικά εδώ στα Ανώγεια που υπεστήκαμε την λαίλαπα του φασισμού δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε μια τέτοια ανιστόρητη προσβολή. Οι λαοί καταλαβαίνουν καλά ότι οι συντάκτες του αντικομουνιστικού ψηφίσματος, που εξισώνει τον φασισμό με το κομμουνισμό, ψεύδονται συνειδητά. Οι Ανωγειανοί γνωρίζουν καλά και ανεξάρτητα από την κομματική τους ή την ιδεολογική τους τοποθέτηση, δε πρέπει  να μείνουν απαθείς και να ανεχτούν τη προσπάθεια. Πρέπει να πάρουν θέση.

Καταγγέλλουμε όλες τις διαστρεβλώσεις της Ιστορίας από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις της, όπως και το παχυλά αμειβόμενο από την ΕΕ πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων αντικομουνιστικών εκδηλώσεων, “Ευρώπη για τους Πολίτες” .

Ο αντικομουνισμός, η διαστρέβλωση της ιστορικής μνήμης δεν θα περάσει. Ο λαός μας γνωρίζει καλά ποιοι συντρίψανε το τέρας του φασισμού. Γνωρίζει καλά επίσης και ποιοι συνεργαστήκαν μαζί του. Ποιοι τον προώθησαν και ποιοι τον στήριξαν στην άνοδο του και για ποιο λόγο.                               Το Δημοτικό Συμβούλιο απαιτεί να σταματήσουν αμέσως οι διώξεις σε βάρος των κομμουνιστών, οι απαγορεύσεις ΚΚ, οι καταστροφές μνημείων. Η αλήθεια θα λάμψει και οι λαοί, ιδιαίτερα η νεολαία, με την πάλη τους θα την κατακτήσουν και θα πετάξουν στα σκουπίδια της Ιστορίας τέτοια κατασκευάσματα του κεφαλαίου και των ενώσεών του. Συμπληρωματικά αμέσως μετά την ψήφιση αυτού του κατάπτυστου κειμένου στις 21/09/2019, κατατέθηκε πρόταση στο ευρωκοινοβούλιο απο το χρυσαυγίτη ευρωβουλευτή ΛΑΓΟ – από ποιόν άλλον?- να μετονομασθεί η κεντρική οδός στις Βρυξέλες, που εχει ονομασθεί σε οδος ΣΤΑΛΙΓΚΡΑΝΤ προς τιμή της  ιστορικής μάχης του κόκκινου στρατού,  εναντίων των ΝΑΖΙ, που άλλαξε την πορεία του πολέμου. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι πρόκειται να ακολουθήσει. Μπορεί και εδώ να μας ζητήσουν κάποιοι το λόγο για την στάση μας στον Β παγκόσμιο πόλεμο. Ίσως, να μας σύρουν και σε δίκη. Τα γραφόμενα άλλωστε από τον τάχα «ιστορικό» Ριχτερ είναι πρόσφατα και όχι τυχαία.

Το ψήφισμα αυτό με πρωτοβουλία του Δήμου θα πρέπει να υιοθετηθεί και από το δίκτυο Μαρτυρικών Δήμων.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, υπερασπιζόμενο την ανάγκη της συνεχούς αυξανόμενης χρηματοδότησης των Δήμων από την Κεντρική Διοίκηση για την απόκτηση ή ενίσχυση σημαντικών υποδομών τους,ζητεί την απρόσκοπτη συνέχιση και όπου απαιτείται την αναγκαία χρονική παράταση των προσκλήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους που εντάσσονται στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος Ι και ΙΙ. Κρίνεται άκρως σημαντικό να παραμείνει η υφιστάμενη χρηματοδοτική στήριξη των Δήμων,καθώς αυτή όπως έχει αποδειχθεί,παρέχεται με θεσμικά μέσα και εργαλεία που διευκολύνουν την εκταμίευση της. Ειδικότερα για το Δήμο μας το όποιο «πάγωμα», η όποια ακύρωση ή μη παράταση προσκλήσεων του εν λόγω προγράμματος συνεπάγεται την μη εξασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση για την υλοποίηση σημαντικών έργων για την ανάπτυξη του και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ενδεικτικά, τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας, η δημιουργία νέων αθλητικών χώρων ή η αναβάθμιση των υφιστάμενων που εκκρεμούσαν για δεκαετίες δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να παγώσουν για τους προσχηματικούς λόγους που αναφέρει ο Υπουργός, το κράτος πρέπει και έχει συνέχεια.Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να αναθεωρήσει το σχεδιασμό του και να μην προχωρήσει στην απόφαση κατάργησης του προγράμματος “Φιλόδημος

Δημοτικό συμβούλιο έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, με ειδική συνεδρίαση στις 7 μ.μ για την έγκριση του ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και τακτική συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 8.30 μ.μ με τα τρέχοντα ζητήματα  των Ανωγείων. Αναλυτικά:

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 Μ.Μ

Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα
Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Ανωγείων για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006
Έγκριση των λογαριασμών διαχείρισης, των απολογιστικών καταστάσεων εσόδων – εξόδων και των προσαρτώμενων στον απολογισμό συμπληρωματικών στοιχείων του έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8.30 Μ.Μ 

Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα
Περί υποβολής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,  σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 150.000,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 83448/22-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου»  και αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση οδών ήπιας κυκλοφορίας Δήμου Ανωγείων» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019»»,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 163.6.4/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείουαποδοχής της πίστωσης των 112.000,00 € και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
Περί αποδοχής της πίστωσης των 83.500,00 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 287637/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για  την Προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση και λειτουργία << του Τόπου του Βοσκού >> και  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Περί υποβολής των προτάσεων: «Χρήση των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας για την οπτικοποίηση της μυθολογίας – Ιδαίον Άντρο» προϋπολογισμού 136.950,00 €, «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων» προϋπολογισμού 225.680,00 € και «Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Ανωγείων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» προϋπολογισμού 178.600,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», Δράση 2.c.1 : Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete),  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3686/2-8-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης  (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-44 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3862).
Περί λήψης απόφασης για ένταξη των πράξεων  «Χρήση των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας για την οπτικοποίηση της μυθολογίας – Ιδαίον Άντρο», «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων» και «Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Ανωγείων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
Περί υποβολής της πρότασης «Υλοποίηση Μέτρων Πυροπροστασίας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Δήμου Ανωγείων» προϋπολογισμού 6.000,00 € για την χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 29816/18-04-2019 πρόσκληση VIII του Υπουργείου Εσωτερικών.
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων» προϋπολογισμού 581.429,45 €.
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης στον ΄΄ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ΄΄» προϋπολογισμού 91.500,00 €.
Περί ορισμού αιρετού αντιπροσώπου του Δήμου Ανωγείων , με τον αναπληρωτή του,  για την συγκρότηση του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ), σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 3302/12-12-2019 έγγραφο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ανωγείων,  με τον αναπληρωτή του,  στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 865/03-12-2019 έγγραφο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.
Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ανωγείων,  με τον αναπληρωτή του,  για την Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Δήμων του Ψηλορείτη»  με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο ΙΔΑΙΩΝ» σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2/6-12-2019 έγγραφο του Δικτύου.
Περί αποδοχής ή όχι της εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας ετών 2020, 2021, 2022 και της καταβολής της προβλεπόμενης εισφοράς δακοκτονίας από τους ελαιοπαραγωγούς, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 307795/03-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
Περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και του ιατρού κ. Εμμανουήλ Λαοκράτη Πασπαράκη μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ( Ι.Σ.Η),  με σκοπό  την επιστημονική έρευνα που φέρει τον τίτλο «Καταγραφή των μεταβλητών ευαλωτότητας για νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και για αυτοάνοσα νοσήματα του πληθυσμού των Ανωγείων».
Περί λήψης απόφασης για την στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 356/02-12-2019 επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Περί έγκρισης της  συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Ανωγείων και το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας,  συνεδρίου για «Τα τοπωνύμια της Κρήτης»,  σύμφωνα με την από                  05-12-2019 επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας.
Περί  Συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών με ισχύ έως 31/12/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Περί συγκρότησης για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Νόμου 4412/2016 της Επιτροπής παραλαβής υλικών και παραλαβής παρεχόμενων / παραδοτέων υπηρεσιών, για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Ανωγείων.
Περί κατανομής του ποσού των έντεκα χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα ευρώ (11.540,00 €),   για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 82856/21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

-->