Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Ανωγείων  κ. Κουνάλη Λευκοθέα έχοντας  υπόψη :
1). Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.(ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων.
2)Τις προτάσεις της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμό   με 15/ 17-12-2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων.
3) Το  γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4)Την αρ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016/ΥΠΠΕΘ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2646/Β’/25-8-16)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου της Σχολικής μονάδας του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  & ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 08/01/2020 έως και 20/01/2020 και ώρα 12.00μ.μ στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων.
Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων στις 20/01/2020 και ώρα 12.00 μ. μ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α). Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β). Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή αν υπάρχει.
δ). Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ). Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ). Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

θ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι).πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεικής οικογένειας,

ια). πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

ιβ). Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

 

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε   γίνεται ως εξής:
Ι. Κάθε προσφορά  πολλαπλασιάζεται επί δύο.
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε(05) μόρια.

Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια

ΙV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα(04) μόρια.

  1. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
  2. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια.

 

Η σύμβαση ισχύει για εννέα χρόνια. Αρχίζει από 21/01/2020 και λήγει την   30/06/2029 του ένατου έτους, χωρίς καμία  περαιτέρω παράταση.

Αναλυτικά η  προκήρυξη  διανέμεται από το Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων

Ανώγεια  19/12/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΚΟΥΝΑΛΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->