Παιδεία

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Ανωγείων  κ. Κουνάλη Λευκοθέα έχοντας  υπόψη :
1). Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ.(ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων.
2)Τις προτάσεις της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμό   με 15/ 17-12-2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων.
3) Το  γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4)Την αρ. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016/ΥΠΠΕΘ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2646/Β’/25-8-16)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου της Σχολικής μονάδας του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  & ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 08/01/2020 έως και 20/01/2020 και ώρα 12.00μ.μ στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων.
Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων στις 20/01/2020 και ώρα 12.00 μ. μ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α). Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β). Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο . Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή αν υπάρχει.
δ). Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε). Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ). Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ). Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

θ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι).πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεικής οικογένειας,

ια). πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

ιβ). Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

 

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε   γίνεται ως εξής:
Ι. Κάθε προσφορά  πολλαπλασιάζεται επί δύο.
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε(05) μόρια.

Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια

ΙV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα(04) μόρια.

  1. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
  2. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια.

 

Η σύμβαση ισχύει για εννέα χρόνια. Αρχίζει από 21/01/2020 και λήγει την   30/06/2029 του ένατου έτους, χωρίς καμία  περαιτέρω παράταση.

Αναλυτικά η  προκήρυξη  διανέμεται από το Γυμνάσιο και Λύκειο Ανωγείων

Ανώγεια  19/12/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΚΟΥΝΑΛΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

 

Το ΚΠΕ Ανωγείων, ως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , “Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες” καλεί τα σχολεία, μαθητικές ομάδες και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που συμμετέχουν στο Δίκτυο να πάρουν μέρος σε μια κοινή δράση στο πλαίσιο του Δικτύου.
Οι μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, θα πρέπει να συμβουλευτούν τις θεματικές ενότητες του Δικτύου ,”Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες” και να τραβήξουν σχετικές φωτογραφίες από την περιοχή τους. Από τις αυτές θα πρέπει το σχολείο να επιλέξει τις τρεις (3) πιο αντιπροσωπευτικές και να τις αποστείλει στο εως τις 24/12/2019, στο παρακάτω μειλ: [email protected] ή σε cd στην παρακάτω διεύθυνση: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων, Μαθητική Εστία, Ανώγεια Ρεθύμνου, Τ.Κ 74051 Κρήτη.

 

 

 

 

Η τελετή ορκωμοσίας και η απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων, και Πτυχίων Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, στο αμφιθέατρο Δ3 της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου στο Ρέθυμνο, ώρα 11:30 μ.μ.

Προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, με θέμα ομιλίας «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά».

Συγκίνησαν και χειροκροτήθηκαν θερμά οι μαθητές της πρώτης τάξης του Σταυράκειου Λυκείου Ανωγείων, με την εξαιρετική σε δομή, ροή και ποιότητα εκδήλωση τους για την επέτειο του Πολυτεχνείου, 46 χρόνια μετά το ηχηρό “χαστούκι” των φοιτητών ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Με προετοιμασία ενός μηνός τα παιδιά συνέχισαν μια παράδοση δεκαετιών, όπου το Λύκειο Ανωγείων τιμάει κάθε Νοέμβριο τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, αλλά και κάθε πράξη αντίστασης ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή Φασισμού.

Εξαιρετικές ερμηνείες τραγουδιών από μαθητές και μαθήτριες σε τραγούδια , όπως το “Ένα το Χελιδόνι”, το “Προσκυνώ τη χάρη σου Λαέ μου”, ο “Δρόμος”, ο ¨Στρατιώτης”, το “Αθώο Αίμα”, τα “Κανόνια”, το “Ακορντεόν”, τα “Χαρακώματα”, το “Σχοινί” και το “Πότε Θα κάνει Ξαστεριά”. Όμορφες απαγγελίες ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου, του Τάσου Λειβαδίτη, της Κωστούλας Μητροπούλου και άλλων κορυφαίων μας ποιητών και εξαιρετικές αναγνώσεις για το χρονικό της ημέρας αλλά και τα μηνύματα που μετέδιδαν οι φοιτητές από τον ραδιοφωνικό σταθμό που είχαν δημιουργήσει τότε. Συγκινητική η στιγμή που η μαθήτρια Αριστέα Σμπώκου απάγγειλε το ποίημα “Θέλω να κλάψω” του αείμνηστου θείου της Γιώργη Σμπώκου “Ατζαρογιώργη”, ενώ συγκλονιστική και η αφήγηση της Ελένης Μανουρά στο βίντεο με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, όπως και η επιμέλεια του βίντεο από τον Γ. Χαιρέτη όπου ο Λουδοβίκος των Ανωγείων και ο Σταύρος Σαλούστρος αφηγήθηκαν την ιστορία όπως την έζησαν μέσα από το Πολυτεχνείο.

Την εκδήλωση άνοιξαν με ομιλίες για την επέτειο, η διευθύντρια του Λυκείου Ανωγείων Μαίρη Μπαγκέρη και ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Μπράβο παιδιά!

Μουσική: Ευριπίδης Σαλούστρος, Χάρης Φασουλάς

Τραγούδι: Βάλια Νταγιαντά, Ολυμπία Σφυρή, Γιάννης Σκανδάλης, Νάνσυ Ξυλούρη, Δημήτρης Χαιρέτης

Πρόλογος και επίλογος : Ηρώ Φασουλά

Απαγγελίες ποιημάτων: Γιώργος Μπέρκης, Μαρία Καμαρίτη,Ειρήνη Ξυλούρη, Αριστέα Σμπώκου, Άννα Στροέβα, Φρόσω Ξυλούρη, Ρένα Ρούλιου,

Βίντεο νεκρών: Ελένη Μανουρά

Χρονικό: Νίκος Ξυλούρης, Βαγγελιώ Μέμμου

Ραδιοφωνικός σταθμός:Χρύσα Πασπαράκη, Μαρία Χαιρέτη

ΑΝΩΓΗ

-Φώτο:Τζούλια Νταγιαντά

 

Εδώ και περίπου ένα μήνα προετοιμάζονται οι μαθητές της Πρώτης Λυκείου Ανωγείων, για την εκδήλωση μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου, που θα παρουσιάσουν αύριο Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, το πρωί σε όλους τους μαθητές και το βράδυ για όλο το χωριό. Όπως αναφέρει η πρόσκληση τους:”Η Α’ Λυκείου Ανωγείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση μνήμης για την συμπλήρωση 46 ετών από την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου ενάντια στην Χούντα των Συνταγματαρχών.” Στην εκδήλωση θα διαβαστούν ποιήματα, το χρονικό της εξέγερσης, ενώ θα υπάρχει ζωντανά μουσική από νέους, με τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, του Μάνου Λοίζου και άλλων.

-Η πρώτη παρουσίαση της εκδήλωσης θα γίνει το πρωί της Παρασκευής στις 10 π.μ λίγο μετά την επετειακή δημιουργία και των μικρών μαθητών του Δημοτικού που θα ξεκινήσει στις 8.30 π.μ

-Η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής στις 9 μ.μ με καλεσμένο όλο το χωριό να την παρακολουθήσει.

-Όλες οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 46 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών, θα γίνουν στο αμφιθέατρο του Δημοτικού σχολείου Ανωγείων.

Φώτο: Ολυμπία Μπαγκέρη

Ο Σύλλογος  Διδασκόντων του Σταυράκειου Λυκείου Ανωγείων , καθώς και Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων  αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν  τις εκδόσεις “Σαββάλας” και ιδιαίτερα το συγχωριανό μας  Νίκο Δραμουντάνη , υπεύθυνο του Εκδοτικού τμήματος των εκδόσεων  και συγγραφέα για την προσφορά τους στο σχολείο μας ,σε εκπαιδευτικά  βοηθήματα όλων των μαθημάτων.

Η συνεχής  προσφορά  σχολικών  βοηθημάτων των εκδόσεων   είναι σημαντική τόσο  στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές μας και συντελεί στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας έργου.

Η διευθύντρια

Μαίρη Μπαγκέρη

-->