Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022 – 29/11/2022

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων (Νομού Ρεθύμνου) σε Επιστημονικό Προσωπικό συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της και έως τη λήξη αυτής (31 Ιανουαρίου 2022) εφόσον οι δράσεις χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Ειδάλλως το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης.

Μετά την κήρυξη ως άγονης της Πρόσκλησης 607.2.12.28/28341/15-09-2022 ως προς τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου, και λόγω του κατεπείγοντος για την κάλυψή τους, ύστερα από την παραίτηση της επιλεχθείσας Κοινωνικής Λειτουργού (Α.Π. 29939) (σχετ. 20 & 22), καθώς και της μη αποδοχής της θέσης της δεύτερης κατά σειρά κατάταξης Κοινωνικής Λειτουργού (Α.Π. 29533) (σχετ. 20), το ΙΝΕΔΙΒΙΜ βάσει της με Α.Π 9927/608/21-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΚ3Ο46ΨΖΣΠ-ΧΞΕ) Απόφασης ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ και σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4, εδάφιο δ΄ σε συνδυασμό με την παρ. 8, εδάφιο β΄ του Ν. 2527/97 όπως ισχύει σήμερα, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις προκηρυσσόμενες   θέσεις.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Δήμο Ανωγείων Κρήτης και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και λοιπών δαπανών, όπως ιδίως δαπανών για τη σίτιση, την κοινωνικοψυχολογική στήριξη, τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εκπαιδευτικών δράσεων. Επίσης, μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ένταξη των ανηλίκων που φιλοξενούνται στους ως άνω ξενώνες στο εκπαιδευτικό σύστημα (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018).

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ανωγείων αναμένεται να φιλοξενήσει είκοσι πέντε (25) άτομα (ασυνόδευτους ανήλικους ηλικίας από 13 έως 18 ετών)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνάπτει με τον συνεργάτη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου βάσει του αρ. 10 παρ. 4 εδάφιο Δ’ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α 28.12.2009) όπως σήμερα ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 2, 3, 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19.7.2004) που περιλαμβάνει το κείμενο της παρούσας και του Παραρτήματος 5.

Η εν λόγω Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του Συνεργάτη με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. όπως ορίζεται με τις Α.Υ.Ο. Σ. 800/129/ΠΟΛ. 68/04.03.1987 και Σ. 866/139/ΠΟΛ. 74/10.03.1987, καθώς και την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ. 1166/182/ΠΟΛ. 116/06.04.1987, ως και με το υπ΄ Αρ. Πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ 2016/13.01.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γενική Γραμματεία Φορολογικής Διοίκησης).

Οι επιλεχθέντες θα απασχοληθούν στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανωγείων για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του καθενός εξ αυτών έως τη λήξη του έργου (31 Ιανουαρίου 2023).

Οι υπηρεσίες των απασχολούμενων θα παρέχονται κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου σε άμεση συνεννόηση με τον Συντονιστή του Έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμβάσης μίσθωσης Έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού:

 

Επιστημονικό Προσωπικό

 

ΚΦΑΑ

Προκηρυσσόμενες θέσεις

Κοινωνικός Λειτουργός (Π.Ε./Τ.Ε. με άδεια άσκησης επαγγέλματος)

 

Ανωγείων

 

2

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->