Layout 1
Την ερχόμενη Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 στις 6 μ.μ στο “Σπίτι του Πολιτισμού” στο Ρέθυμνο, θα γίνει η  επίσημη παρουσίαση του αναμνηστικού λευκώματος  «Ευγνωμοσύνης Κανίσκιον», που αφορά στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ρέθυμνο τον Σεπτέμβριο του 2012.

Στο Εγ­κύ­κλιο Ση­μεί­ω­μα του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γε­νί­ου σχε­τι­κά με την ε­πί­ση­μη πα­ρου­σί­α­ση του Α­να­μνη­στι­κού Λευ­κώ­μα­τος, το ο­ποί­ο θα α­να­γνω­σθεί στους Ιε­ρούς Να­ούς της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου μας κα­τά τη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α της Κυ­ρια­κής 3ης Ι­α­νου­α­ρί­ου και της Ε­ορ­τής των Θε­ο­φα­νεί­ων αναφέρεται:

“Ι­στο­ρι­κό σταθ­μό για την Εκ­κλη­σί­α την πα­ροι­κού­σα «εν Ρε­θύ­μνω» α­πο­τε­λεί η Ε­πί­σκε­ψη της Αυ­τού Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, του Πα­τρός και Πα­τριά­ρχου μας κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου, κα­τά τη 2α και 3η Σε­πτεμ­βρί­ου του έ­τους 2012. Τρί­α χρό­νια πέ­ρα­σαν α­πό τό­τε, και ε­μείς αι­σθα­νό­μα­στε ως να ή­ταν μό­λις ε­χθές, που ο Οι­κου­με­νι­κός Πα­τριά­ρχης με την γλυ­κύ­τα­τη Πα­ρου­σί­α Του μας θώ­πευ­ε α­πα­λά σαν την αύ­ρα του Βο­σπό­ρου. Σαν να στα­μά­τη­σε ο χρό­νος α­πό την η­μέ­ρα ε­κεί­νη που ο Πα­τριά­ρχης μας ά­νοι­γε την πα­τρι­κή αγ­κα­λιά Του, για να μας κλεί­σει μέ­σα στην α­γά­πη Του και ε­μείς α­κουμ­πού­σα­με στην καρ­διά Του, για να συν­το­νι­σθούν οι παλ­μοί της με τους παλ­μούς των δι­κών μας καρ­δια­κών χώ­ρων.

Χρέ­ος ι­ε­ρό και α­πό­δο­ση ο­φει­λό­με­νης τι­μής και ευ­χα­ρι­στί­ας, για την ευ­ερ­γε­σί­α που δε­χθή­κα­με με την Πα­τρι­αρ­χι­κή Ε­πί­σκε­ψη, μας ο­δή­γη­σε στην α­πό­φα­ση για την έκ­δο­ση Α­να­μνη­στι­κού Λευ­κώ­μα­τος με τον τί­τλο «Ευ­γνω­μο­σύ­νης Κα­νί­σκιον». Το Λεύ­κω­μα αυ­τό α­πο­τε­λεί «λή­θης αν­τί­δο­τον» για ό­σα εκ του σύ­νεγ­γυς ζή­σα­με ε­κεί­νες τις με­γά­λες η­μέ­ρες, αλ­λά και πλη­ρο­φό­ρη­ση των νε­ο­τέ­ρων για τη στορ­γή την ο­ποί­α το Σε­πτό Οι­κου­με­νι­κό μας Πα­τρι­αρ­χεί­ο και ο Πα­να­γι­ώ­τα­τος Πα­τριά­ρχης μας ε­πι­δει­κνύ­ει πα­τρι­κά προς την Το­πι­κή μας Εκ­κλη­σί­α, την ι­στο­ρι­κή και θε­ο­τί­μη­τη Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου, τον Ι­ε­ρό Κλή­ρο, τις Μο­να­στι­κές Α­δελ­φό­τη­τες και τον ευ­γε­νή και χα­ρι­τω­μέ­νο Λα­ό μας. Ο Τό­μος αυ­τός, «Ευ­γνω­μο­σύ­νης Κα­νί­σκιον» στον Πα­τριά­ρχη της καρ­διάς μας, πα­ρα­δί­δε­ται πλέ­ον στην Ι­στο­ρί­α της Εκ­κλη­σί­ας των Ρε­θυ­μνί­ων και του Τό­που μας.

Με πολ­λή χα­ρά, λοι­πόν, σας προ­σκα­λού­με να τι­μή­σε­τε με την πα­ρου­σί­α σας την ε­πί­ση­μη πα­ρου­σί­α­ση του Α­να­μνη­στι­κού αυ­τού Λευ­κώ­μα­τος, η ο­ποί­α θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πα­ρα­σκευ­ή 8η Ι­α­νου­α­ρί­ου 2016 και α­πό ώ­ρας 18:00, στον πο­λυ­χώ­ρο εκ­δη­λώ­σε­ων του Δή­μου Ρε­θύ­μνης, «Σπί­τι του Πο­λι­τι­σμού», στην πα­λαι­ά πό­λη του Ρε­θύ­μνου.

Με­τά το πέ­ρας της εκ­δη­λώ­σε­ως, ο Τό­μος θα προ­σφερ­θεί α­πό μέ­ρους της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας σε ό­λους τους πα­ρι­στα­μέ­νους.

Σας α­να­μέ­νο­με λοι­πόν, για να θυ­μη­θού­με ό­λοι μα­ζί ό­σα ω­ραί­α ζή­σα­με ε­κεί­νο το ευ­λο­γη­μέ­νο δι­ή­με­ρο του Σε­πτεμ­βρί­ου του έ­τους 2012 κά­τω α­πό το ι­λα­ρό Πα­τρι­κό βλέμ­μα του Πα­τέ­ρα και Πα­τριά­ρχη του Γέ­νους μας, και σας ευ­χό­μα­στε κά­θε ευ­λο­γί­α του Ε­πι­φα­νέν­τος Κυ­ρί­ου μας Ι­η­σού Χρι­στού στη ζω­ή και στα έρ­γα σας κα­τά το νέ­ο έ­τος της χρη­στό­τη­τός Του, στο ο­ποί­ο ή­δη, συν Θε­ώ, ει­σήλ­θα­με”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ
«Εὐγνωμοσύνης Κανίσκιον»

– Χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου.

– Χαιρετισμός τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

– Παρουσίαση τοῦ Τόμου ἀπό τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητή κ. Κωστή Ἠλ. Παπαδάκη, φιλόλογο-θεολόγο-συγγραφέα.

– Ὁμιλία τοῦ Ἐλλογιμ. Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Νικολάου Ξεξάκη.

Τήν ἐκδήλωση θά συντονίζει ὁ δημοσιογράφος κ. Μανοῦσος Κλάδος και κατά τη διάρκειά της θα προβληθεῖ σχετικό ὁπτικοακουστικό ὑλικό ἀπό τήν Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, στό Ρέθυμνο, κατά τή 2α καί 3η Σεπτεμβρίου 2012.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->