Archive for Απριλίου 2016

Η ΑΝΩΓΗ έλαβε την επιστολή που ακολουθεί από τον  κ. Κώστα Σταυρακάκη

« Στις 11-2-2016, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σας ένα κείμενο, που υπογράφεται από τους Γιαννάκο Ξυλούρη του Μανταλιώτη και Γιώργη Ξυλούρη του Καραβανά.
Το προσβλητικό ύφος, οι προσωπικές επιθέσεις και κυρίως η ιστορική άγνοια και η σύγχυση των επιστολογράφων, δεν άξιζε καν απάντησης. Αρκετοί, όμως, συγχωριανοί και όχι μόνο, μαζί με την έκπληξή τους για τα γραφόμενα, μου ζήτησαν να απαντήσω, για χάρη της ιστορικής αλήθειας. Και βέβαια, δεν προτίθεμαι να ανοίξω διάλογο. Αντ΄ αυτού, θα παραθέσω γεγονότα και ντοκουμέντα.
1. Η έκδοση του βιβλίου «ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ 20 ΜΑΙΟΥ 1941 
ΜΕΧΡΙ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945», πιστό αντίγραφο αυτής που υποβλήθηκε και υπάρχει  στο ΓΕΣ, ήταν όχι μόνο αναγκαία αλλά και επιθυμία όλων όσων ασχολούνται με την ιστορική εκείνη περίοδο, αφού από το 1947 μέχρι το 2005, δεν υπήρχε πρόσβαση στο αρχείο της Οργάνωσης, που κρατούταν ζηλότυπα κρυφό!
Και βέβαια, αποκόμισα από την έκδοση κέρδη (αιδώς Αργείοι!), όσα και ο Αεροπόρος στα χρόνια της Κατοχής, εκδίδοντας με προσωπικό κίνδυνο τα Δελτία Ειδήσεων και την Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
2. Συντάκτης της «ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», είναι ο Αεροπόρος. Το αποδεικνύουν τα χειρόγραφά της και η πληθώρα των εγγράφων που εμπεριέχονται αυτούσια στην Έκθεση.
3. Από όσα γράφουν οι επιστολογράφοι διαπιστώνεται ότι, ο Χριστομιχάλης είχε συντάξει, (30 Ιανουαρίου 1972) λίγους μήνες πριν από το θάνατο του χειρόγραφη έκθεση,  «…συμπλήρωση του Χριστομιχάλη Ξυ-λούρη στο κείμενο της ΕΚΘΕΣΗΣ της Α.Ο.Α….»,  όπως οι ίδιοι υπογραμμίζουν. Δηλαδή, συμπλήρωσε κατά το δοκούν, την πρωτότυπη, η οποία από το έτος 1946, έχει υποβληθεί στο ΓΕΣ. Επομένως, εκτός από την επίσημη υπάρχει και παραεπίσημη, η οποία μάλιστα φυλάσσεται σε απόρρητο αρχείο!.
4. Δεν αντιλαμβάνομαι το νόημα της έκφρασης που χρησιμοποιούν οι επιστολογράφοι για «…χειρόγραφη μαρτυρία του πατέρα σας…», τον λόγο παράθεσης και την υπογράμμισή της. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να  εξηγήσουν τι εννοούν ή υπαινίσσονται.
Εάν στοχεύουν στη σκίαση της εικόνας του Αεροπόρου, θα απαντούσα “ ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν ”.
Υπ΄όψιν, ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν υπάρχει στο  αρχείο της Οργάνωσης, αυτό που κατατέθηκε στο Δημαρχείο το 2005.
Και πρέπει να τονισθεί ότι ότι ο Αεροπόρος είχε σε όλη τη διάρκεια της κατοχής την ευθύνη της φύλαξης του Αρχείου και μέχρι το τέλος του 1947, οπότε το παρέδωσε ΑΚΑΙΡΑΙΟ στον Χριστομιχάλη, που τότε ασκουσε την οικονομική διαχείρηση της Κοινότητας.
5. Σε καμιά σελίδα, σε καμιά παράγραφο του εισαγωγικού σημειώματος του παραπάνω βιβλίου, ούτε βέβαια των ΑποΜνημονευμάτων του Αεροπόρου, υπάρχει απαξιωτική αναφορά στον Χριστομιχάλη. Ούτε ήταν δυνατόν να υπάρξει. Είναι γνωστή η εντιμότητα και η ευθύτητα του Αεροπόρου.
Η αμφισβήτηση του Χριστομιχάλη προέρχεται από το συγγενικό περιβάλλον των επιστολογράφων, που προσέφυγε
«Ενώπιον
Της Επιτροπής Κρίσεως του άρθρου 13 του Ν.Δ. 179/69 Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, ΠΕΠΑΘΑ Γρ. Εθνικής Αντιστάσεως
ΚΑΤΑ
1)Της υπ΄αριθμ. Φ. 482/109/865281/14-8-1973  αποφάσεως Υ.Ε.Θ.Α……………………………..και  2) ΚΑΘ’ ΑΠΑΣΩΝ  ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Α.Ο. ΑΝΩΓΕΙΩΝ
6. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι, μετά τον θάνατο του Αρχηγού Στεφανογιάννη, δεν έγινε εκλογή προς ανάδειξη νέου αρχηγού της Ε.Ε.Α.Δ. Την εισήγηση έκαμε ο ίδιος ο Χριστομιχάλης, που πρότεινε να οριστεί μια τετραμελής επιτροπή, από τον ίδιο, τον Αεροπόρο, τον Χριστόδουλο Σμπώκο και τον Εμμαν. Σκουλά ή Φρουδά, εισήγηση που εγκρίθηκε. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε και στο Χρ. Τζιφάκη, αρχηγό των ανταρτικών ομάδων Ρεθύμνης. «…Σᾶς ὑποβάλλομεν κατάστασιν τῶν μελῶν τῆς Π. Ἐπιτροπῆς, ὅπως αὕτη συνεπληρώθη μετά τόν θάνατον τοῦ Ἀρχηγοῦ της αϋμνήστου Στεφανογιάννη. Δέν ἐκάμαμεν έκλογήν πρός ἀνάδειξιν Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τιμῆς ἔνεκεν πρός τόν ἐκλιπόντα μεγάλον πατριώτην καί ἡ ὑπηρεσία καί ἐργασία αὐτῆς ἐκτελεῖται τῇ ἐντολῇ τῶν μελῶν αὐτῆς ἀπό τό μέλος ταύτης Ν.Σ. ὁ ὁποῖος ἦτο καί ἀναπληρωτής τοῦ ἐκλιπόντος…».
7. Είναι γεγονός καταγεγραμμένο ότι, η ανάθεση της αρχηγίας στο Χριστομιχάλη έγινε από τον Τομ Νταμπάμπιν,  ( επίσημη έκθεση της οργάνωσης που υποβλήθηκε στο ΓΕΣ τον Ιούνιο του 1946). Απόφαση της Επιτροπής για την ανάδειξη νέου αρχηγού δεν υπήρξε. Στα ΑποΜνημονεύματα του ο Αεροπόρος αναφέρει… « Ἀλλά, ἡ κατά τοιοῦτον τρόπον, ἀνάθεσις τῆς ἀρχηγείας εἰς τόν Μιχ. Ξυλούρην, ἦτο ἀντικαταστατική, χωρίς τοῦτο νά σημαίνη ὅτι ἐγένετο παρ᾽αξίαν…»
Ο Αεροπόρος, επομένως, ευθέως και ευθαρσώς αμφισβητεί την διαδικασία (που ήταν αντίθετη με το καταστατικό της Οργάνωσης) και όχι τον Χριστομιχάλη.
8. Είναι γεγονός ότι, στις 24 Ιανουαρίου 1942 ο Χριστομιχάλης ήταν στο Ηράκλειο, «…δεν είχε ΒΓΕΙ (και όχι ΜΠΕΙ) ακόμη στην οργάνωση». Είναι καταφάνερο ότι ο Αεροπόρος αναφέρεται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. «Δῆλον ἐστι καί τυφλῶ».
9. Είναι γεγονός ότι, ανεξάρτητα υπαιτιότητας, τα σχετικά με την αναγνώριση του Αεροπόρου δικαιολογητικά έγραφα, δεν έφθασαν ποτέ στην αρμόδια επιτροπή του ΓΕΣ. Με τον ίδιο φάκελο που τα έστειλε στον Χριστομιχάλη, προς υποβολή στην αρμόδια επιτροπή του ΓΕΣ, του επεστράφησαν δύο μήνες πριν από τον θάνατο του, το 1973. Ο σχετικός φά-κελος με όλα τα στοιχεία, στη διάθεση των.
Τέλος, ευχαριστώντας σας για τη φιλοξενία, επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψη ότι, τα σημαντικά αυτά θέματα θα πρέπει, να αποτελέσουν αντικείμενο συναντήσεων και συνεδρίων. Αυτό έχω κατά καιρούς προτείνει, να γίνει στα Ανώγεια.»
Κώστας Ν. Σταυρακάκης
Ηράκλειο 20 Απριλίου 2016


Φίλες και Φίλοι,

Θαθέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προγράμματα γυμναστικής που πραγματοποιούνται στον Δήμο Ανωγείων, δεν θα πραγματοποιηθούν την Μεγάλη Εβδομάδα και θα συνεχιστούν και πάλι κανονικά, για τις νεανίδες και γυναίκες που κάνουν στο ΚΗΦΗ την Τετάρτη 4 Μαΐου και για τα παιδιά που κάνουν στο γυμναστήριο του Γυμνασίου την Πέμπτη 5 Μαΐου τις ώρες που έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Σαςευχόμαστε ολόψυχα Καλό Πάσχα.Σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και σεβασμού, τελέστηκε χθες από φίλους και συνοδοιπόρους του στη ζωή, μνημόσυνο, για τον Γιώργη Κουμιώτη, τον “θρυλικό” Καμαράτο ένός από τα καλύτερα λαούτα της Κρητικής μουσικής, που συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με πολλούς Ανωγειανούς καλλιτέχνες. Οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν στην ταβέρνα “Αροδαμός”, ιδιοκτησίας του αδερφικού φίλου του Κουμιώτη κ.Αλέκου Νταγιαντά που είχε και την ιδέα της βραδιάς. Εκεί ο π.Ανδρέας Κεφαλογιάννης τέλεσε αρχικά επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια παρατέθηκε τραπέζι για τους παρευρισκόμενους.
Αργότερα καθισμένοι όλοι γύρω από ένα τραπέζι που είχε πάνω του μια φωτογραφία του Κουμιώτη και το λαούτο του, άρχισαν τις ιστορίες μνήμης για τον φίλο τους, με τα συναισθήματα να εναλλάσσονται, άλλοτε σε χαρά με ιστορίες της ζωής τους, άλλοτε θλίψης για την μεγάλη απώλεια του. Ήταν Απρίλιος του 2008, όταν ο Γιώργος Κουμιώτης έχανε τη μάχη με το θάνατο και ενώ την τελευταία δεκαετία της ζωής του, την είχε ζήσει στα αγαπημένα του Ανώγεια, όπου είχε αποκτήσει μόνο φίλους.Κηδεύτηκε στο Τεφέλι σε ηλικία 77 ετών.
Ο Κουμιώτης στην δεκαετία του 1950 είχε συνεργαστεί και είχε γίνει αχώριστος φίλος με τον Νίκο Ξυλούρη, με τον οποίο μάλιστα έπαιξε μαζί στον πρώτο δίσκο του Αρχάγγελου της Κρήτης με τίτλο ” Δεν κλαίνε οι δυνατές καρδιές”, ενώ κατά τις επόμενες δεκαετίες είχε συνεργασία και με άλλους Ανωγειανούς λυράρηδες, όπως τον Βασίλη Σκουλά,τον Γιώργη Καλομοίρη, τον Ψαραντώνη και τον Μανόλη Μανουρά. Είχε συνθέσει δεκάδες δικά του τραγούδια, από την “Γαρδένια” και το “Πότε θα πάω στο χωριό” που τραγούδησε ο Βασίλης Σκουλάς, μέχρι αυτά που τραγούδησε ο ίδιος, όπως “ο γλάρος” και το “Έβρεχε και εβρόντανε”. Η χθεσινή βραδιά βιντεοσκοπήθηκε από τον επίσης φίλο του Κουμιώτη, τον γνωστό παρουσιαστή κ. Γιώργο Βιτώρο και αναμένεται σύντομα να την δούμε και στην τηλεοπτική του εκπομπή σε κρητικό κανάλι.


Συνεργείο του Δήμου ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 21 Απριλίου, τις εργασίες στους στύλους της ΔΕΗ, όπου θα τοποθετηθεί ειδικός και καλαίσθητος φωτισμός για τις γιορτές του Πάσχα.

Τα φωτάκια και οι πινακίδες με ευχές θα μας οδηγήσουν σε ολόκληρη την Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι την Ανάσταση του Χριστού. Τα Ανώγεια και φέτος αναμένουν πάρα πολλούς επισκέπτες, από όλη την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν από κοντά τα ιδιαίτερα έθιμα της περιοχής μας κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης.

Ο φωτισμός τοποθετείτε στον κεντρικό δρόμο και σε διάφορους παράδρομους του χωριού, όπως και στον οικισμό Σίσαρχα που ανήκει στον Δήμο Ανωγείων.


Συστάσεις στους Δημότες ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των ζώων που διατηρούν κάποιοι σε μικρούς στάβλους ή φράκτες, εντός του χωριού ή σε κοντινή απόσταση από αυτό, κάνει ο Δήμος Ανωγείων, σε μια προσπάθεια να γίνει ομορφότερη η εικόνα των Ανωγείων, για ντόπιους και επισκέπτες, αλλά και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Ο Δήμος ζητάει διακριτικά από τους δημότες να προχωρήσουν άμεσα στα απαραίτητα μέτρα για να απομακρυνθούν από το χωριό αυτή η κατάσταση, ειδάλλως θα απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να επιληφθούν της κατάστασης.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Αγαπητοί Δημότες,

Τα τελευταία χρόνιαπαρουσιάζεται στο Δήμο μας ένα φαινόμενο που υποβαθμίζει την εικόνα του, την ποιότητα ζωής όλων μας, αλλά και της υγεία κυρίως των παιδιών σε μεγάλοβαθμό. Κάποιοι Δημότες σε κοντινές αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές αλλά και μέσα σε αυτές διατηρούν μικρό αριθμό ζώων, ενσταυλισμένα ή περιφραγμένα με οφθαλμοφανή παράνομο τρόπο.

Είναι σύνηθες να μην αντιδρούμε σε τέτοιες παραβάσεις, όμως οι κλιματικές συνθήκες ιδιαίτερα την Άνοιξη και το Καλοκαίρι ευνοούν καταστάσεις που απειλούν την δημόσια υγεία και υγιεινή (π.χ αύξηση κρουσμάτων από τσιμπήματα ψύλλων και κουνουπιών, ακαθαρσίες οι οποίες γίνονται εστίες μόλυνσης κυρίως για τα παιδιά).

Όλοι μας θέλουμε μια καλύτερη εικόνα του χωριού και πρέπει να την διεκδικήσουμε και για εμάς τους ίδιους αλλά και για τους επισκέπτες που συχνά έρχονται και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια του χωριού μας έτσι ώστε, φεύγοντας να έχουν μια θετική άποψη για τον τόπο μας.

Κάνουμε έκκληση σε όλους να κατανοήσουν το πρόβλημα και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξαλειφθεί το άσχημο αυτό φαινόμενο, μέσα και γύρω από τον κοινωνικό ιστό του Δήμου μας. Αρμόδιοι φορείς για την επιτήρηση και την πάταξη τωνπαραβάσεων είναι η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας και η Αστυνομία των οποίων η συνδρομή θα ζητηθεί από τον Δήμο, ως μέσο για να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό αλλά και να προστατευτεί η ποιότητα της ζωής και η υγεία όλων μας.

Ευελπιστούμε στην γενικότερη συνειδητοποίηση της κατάστασης, στη βοήθεια αλλά και στην συμμόρφωση, όλων μας που διατηρούμε ζώα ή συγκαλύπτουμε τέτοιες περιπτώσεις ώστε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας, για ένα περιβάλλον πιο καθαρό, πιο ασφαλές για εμάς και τα παιδιά μας και απαλλαγμένο από τυχόν ασθένειες που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή του καθενός μας ξεχωριστά.
OΔήμαρχος Ανωγείων

Μανόλης Καλλέργης


Η Νίκη Σκουλά ή Καβοβασίλενα μια ιδιαίτερα αγαπητή γυναίκα των Ανωγείων, απεβίωσε πριν λίγες ημέρες και αγκαλιάστηκε από την πατρογονική γη μετά από  σκληρή μάχη  με τον θάνατο.

Στην μνήμη της δόθηκαν ποσά για να αξιοποιηθούν στα νέα παιδιά και την εκπαίδευση. Η “Α” και το Εργαστήρι Γνώσης της ενορίας του Αγίου Γεωργίου ευχαριστούν θερμά τον Μιχάλη Δραμουντάνη του Ανδρέα για την προσφορά 50 ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Εργαστηρίου και τις δράσεις που θα ξεκινήσουν πιο δυναμικά μετά το κλείσιμο των σχολείων για τη φετινή σχολική χρονιά.

-->