Archive for Δεκεμβρίου 2011

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει:

–  Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011

ή

–   Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (Δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχει¬ρηματικής τους δραστηριότητας).

–   Να διαθέτουν ΑΦΜ

–   Να είναι από 18 έως 64 ετών

Επιλέξιμοι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας

Όλοι, εκτός:

1)    Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί

επιμελητές κλπ.)

2)  TAXI, λεωφορεία , ΦΔΧ

3)  Χωματουργικές εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών

4)  Πλανόδιες επιχειρήσεις.

5)  Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

6)  Οι επιχειρήσεις με σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας όπου το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

7)  Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).

8)  Επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

Κηδεύτηκε το μεσημέρι από τον ιερό ναό του Αϊ Γιάννη, ο Χαράλαμπος Φασουλάς ή Πατριάρχης ο οποίος έφυγε την Δευτέρα σε ηλικία 94 ετών. Ο Πατριάρχης άφησε πίσω του δυο παιδιά, το Νίκο και το Μανώλη. Η ΑΝΩΓΗ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Δίπλα στην τρίτη ηλικία  βρέθηκαν τις παραμονές της γέννησης του Θεανθρώπου, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με τα προγράμματα, «Βοήθεια στο Σπίτι» και «ΚΗΦΗ» μοίρασαν δώρα στους ηλικιωμένους, θυμίζοντας ότι το φιλότιμο και η ανθρωπιά παραμένουν σταθερές αξίες στ΄ Ανώγεια μέσα σε αυτούς τους φτωχικούς καιρούς. Παράλληλα σε συνεργασία με το τμήμα πρόνοιας της Π.Ε. Ρεθύμνου οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου μοίρασαν 45 περίπου τσάντες με διάφορα τρόφιμα σε αντίστοιχες οικογένειες του χωριού.

Να σημειωθεί ότι συστήθηκε αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών απορίας, την οποία συγκροτούν οι:Ρίτα Σουλτάτου Κοινωνική Λειτουργό Δήμου Ανωγείων,  π. Κωνσταντίνος Σκουλάς και Νικόλαος Μανούσος.  Στην επιτροπή συμμετέχουν άτυπα όλοι οι εφημέριοι των ενοριών,  ο π. Ανδρέας Δραμουντάνης, ο π. Γεώργιος Ανδρεαδάκης και ο π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης .

«Ο Δήμος Ανωγείων, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την επιλογή  αναδόχου για την κατασκευή του έργου για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» Π/Υ 13.900,00

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Καθαρισμοί-Αποψιλώσεις, με προϋπολογισμό  11.300,89 ευρώ  (δαπάνη εργασιών) πλέον ΦΠΑ 23% 2.599,29 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το «Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών και  Περιβάλλοντος» του Δήμου Ανωγείων (Δημοτικό Κατάστημα, Ανώγεια Τ.Κ. 74051) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανωγείων από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις  17 Ιανουαρίου 2012 , ημέρα   Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. Πληροφορίες δίνονται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανωγείων, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (αρμόδιος Αναστασάκης Ιωάννης, τηλ.: 28340-32541, Fax 28340-31380)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης Α1 στην κατηγορία  οδοποιία  , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  230  ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ανωγείων

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΤΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»


1.Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Ανωγείων για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και άρθρο 266 του Ν.3852/2010

2.Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και για την απευθείας ανάθεση προμηθειών  για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012 σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

3. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την  παραλαβή προμηθειών υλικών από 1-1-2012 έως 31-12-2012 σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87, το άρθρο 1 του Π.Δ. 229/1999, το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87 και το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80.

5. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ή την μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων για το έτος 2011 σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 9 του Π.Δ. 270/81.

6. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  για τη μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων για το σχολικό έτος 2011-2012 σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007

7. Παραλαβή της οριστικής μελέτης του έργου «Μελέτη βελτιωτικές παρεμβάσεις στα υδρευτικά δίκτυα Δήμου Ανωγείων» σύμφωνα με το έγγραφο 3561/13-12-2011 του ΟΑΔΥΚ.

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Ν.Α. Ρεθύμνης (Δήμου Ανωγείων)»  σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 27251/30-11-2011  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.

9. «Αίτημα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του επείγοντος θέματος της ομαλής λειτουργίας  του Κέντρου Υγείας Ανωγείων» από τον κο Αντώνη Ρούλιο, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

ΓΙΑΤΙ…

Εμείς που μένουμε εδώ ,είμαστε οι ακρίτες του σήμερα.

Φυλάγουμε τα σύνορα της καρδιάς μας

που νανουρίστηκε με θρύλους και τραγούδια όταν ήτανε παιδί,

που ταξίδεψε με ήρωες υπαρκτούς,

που σκίρτησε με μια καντάδα μαντολίνου,

που προσέγγισε το θάνατο μένα μοιρολόι,

που αναντράνισε με ένα ανωγειανό πηδηχτό,

που αγκάλιασε τον κόσμο με μια μαντινάδα

που ονειρεύτηκε κοιτάζοντας την κορφή τουΨηλορείτη

που περηφανεύτηκε για τα ψηλά βουνά.

Εδώ, που το φεγγάρι μοιάζει να περπατά στους δρόμους το καλοκαίρι

και το χειμώνα η κατσιφάρα σε κάνει να νιώθειςξεχασμένος,

μα τα βουνά σε κάνουν να ντρέπεσαι να λιγοψυχήσεις..

Είμαστε όλοι εμείς, που η καρδιά μας έχει

φωνή, τραγούδι, κλάμα, μοιρολόι,

αρκεί ν ανοίξουμε το στόμα μας,

που ο νους μας δε κιοτεύει, δε βολεύεται,

δεν μπερδεύεται σε ψεύτικα διλήμματα

αρκεί ν ακολουθήσουμε τα βήματά μας.

Είμαστε όλοι εμείς που δεν αρνούμαστε, δεν υποτασσόμαστε

που θέλουμε να προχωρήσουμε

πιο επιφυλακτικοί από ποτέ

μα αλήθεια οι συμπληγάδες είναι πανάρχαιες όπως και οι παρακαταθήκες..

Είμαστε όλοι εμείς η άλλη Ελλάδα ,

η Ελλάδα με την πολυπλοκότητα τον διαφορών μας ,

με την πολυμορφία του πολιτισμού μας ,

σε μια μεγαλειώδη σύνθεση ενός ψηφιδωτού , πανάρχαιου , ακριβού , πολύχρωμου που πάλλεται και ζει ακόμα , πεισματικά,

κόντρα στους κάθε είδους κατακτητές ,ανθέλληνες, αφανιστές και ψευδογράφους του λαϊκού μας πολιτισμού .

Εμείς που μένουμε εδώ , όλοι εμείς , μένουμε σε όλες τις γωνιές της γης ,

όπου η ελπίδα σκάβει το λάκκο στην ισοπέδωση, στην αλλοτρίωση, στην απανθρωπιά.

ΑΓΑΠΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

-->