«Ο Δήμος Ανωγείων, προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την επιλογή  αναδόχου για την κατασκευή του έργου για την ανάθεση του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» Π/Υ 13.900,00

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Καθαρισμοί-Αποψιλώσεις, με προϋπολογισμό  11.300,89 ευρώ  (δαπάνη εργασιών) πλέον ΦΠΑ 23% 2.599,29 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το «Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών και  Περιβάλλοντος» του Δήμου Ανωγείων (Δημοτικό Κατάστημα, Ανώγεια Τ.Κ. 74051) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανωγείων από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις  17 Ιανουαρίου 2012 , ημέρα   Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. Πληροφορίες δίνονται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανωγείων, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (αρμόδιος Αναστασάκης Ιωάννης, τηλ.: 28340-32541, Fax 28340-31380)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης Α1 στην κατηγορία  οδοποιία  , β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  230  ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ανωγείων

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΤΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»


Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->