1.Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Ανωγείων για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και άρθρο 266 του Ν.3852/2010

2.Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και για την απευθείας ανάθεση προμηθειών  για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012 σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

3. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την  παραλαβή προμηθειών υλικών από 1-1-2012 έως 31-12-2012 σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87, το άρθρο 1 του Π.Δ. 229/1999, το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87 και το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80.

5. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής των δημοπρασιών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ή την μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων για το έτος 2011 σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 9 του Π.Δ. 270/81.

6. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  για τη μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων για το σχολικό έτος 2011-2012 σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007

7. Παραλαβή της οριστικής μελέτης του έργου «Μελέτη βελτιωτικές παρεμβάσεις στα υδρευτικά δίκτυα Δήμου Ανωγείων» σύμφωνα με το έγγραφο 3561/13-12-2011 του ΟΑΔΥΚ.

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Ν.Α. Ρεθύμνης (Δήμου Ανωγείων)»  σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 27251/30-11-2011  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.

9. «Αίτημα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του επείγοντος θέματος της ομαλής λειτουργίας  του Κέντρου Υγείας Ανωγείων» από τον κο Αντώνη Ρούλιο, Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Τροποποιήσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->