Ο Δήμος Ανωγείων με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 41/2022 αποφάσισε να προχωρήσει η νομική διαδικασία για την αναγνώριση της κυριότητας του Δήμου Ανωγείων,  στο βοσκότοπο της κτηματικής του περιφέρειας και πέραν αυτής, συνολικής έκτασης 86.786,608 στρ. όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και άρση της αμφισβήτησης προς κάθε τρίτο και η παραγωγή τίτλου κυριότητας που θα κατοχυρώνει το Δήμο Ανωγείων, έναντι κάθε τρίτου στο μέλλον.

Για το χειρισμό του παραπάνω ζητήματος το οποίο είναι ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας για τα συμφέροντα του Δήμου υπεγράφη σύμβαση με την Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία  ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ» & «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Φ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ – Φ.ΔΩΡΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» οι συμμετέχοντες της οποίας  διαθέτουν εξειδικευμένη ιστορική και νομική γνώση και εμπειρία.

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη και του Δικηγόρου Νικολάου Σκουλά εκπροσώπου της Ένωσης Οικονομικών Φορέων.

Η Ένωση Οικονομικών Φορέων (ανάδοχος) μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:

-Την  κατάθεση αίτησης θεραπείας, ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, με περίληψη του θέματος, έξι μήνες προ της έγερσης αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

-Την κατάθεση αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου με ενάγοντα τον Δήμο Ανωγείων και εναγόμενο το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε τρίτο που εγείρει αμφισβήτηση επί της εμφαινομένης ως δασικής εκτάσεως της ιδιοκτησίας του Δήμου Ανωγείων.

-Να υποβάλλει κάθε ενδεδειγμένη δήλωση, πράξη και παράσταση για την υλοποίηση της ως άνω εντολής.

-Να προβεί σε κάθε περαιτέρω διερεύνηση σε αρχεία και πηγές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το απαραίτητο υλικό για την νομική διεκδίκηση.  

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->