Δυο από τα πιο έμπειρα στελέχη της παράταξης του, επέλεξε ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης για τις θέσεις των δυο Αντιδημάρχων του δήμου Ανωγείων, με θητεία από αύριο Σάββατο 1 Νοεμβρίου, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Πρόκειται για τους Εμμανουήλ Κοντογιάννη και Βασίλη Φασουλά που έχουν θητεύσει στην ίδια θέση για χρόνια και στις δυο προηγούμενες θητείες του νυν δημάρχου Ανωγείων από το 2007 έως το 2014. Και οι δυο επίσης ήταν τον τελευταίο χρόνο  μέχρι και  σήμερα, εντεταλμένοι σύμβουλοι του δήμου.

Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι δυο μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχοι Ανωγείων, Ελευθέριος Μανουράς και Λευκοθέα Κουνάλη, με σημαντική προσφορά στα κοινά τον τελευταίο χρόνο, που θα συνεχίσουν το επόμενο έτος ως εντεταλμένοι σύμβουλοι του δήμου με αυξημένες αρμοδιότητες. Ο Μιχάλης Δραμουντάνης παραμένει ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς κάποια αλλαγή, ενώ όπως πρόσφατα αναφέραμε Γενική γραμματέας στο δήμο Ανωγείων είναι η Εύη Βρέντζου.

Σωκράτης Κεφαλογιάννης στην “Α”: Επέλεξα για τη θέση των δύο αντιδημάρχων, δύο δοκιμασμένα και πετυχημένα στελέχη μας που επί σειρά ετών ως αντιδήμαρχοι Ανωγείων έχουν την γνώση και την εμπειρία να προσφέρουν στον κοινό αγώνα”

 Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:

«Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, που επιδείξαμε από την αρχή της θητείας μας, να εργαζόμαστε  για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την κοινωνική ευημερία που υποσχεθήκαμε στους πολίτες του δήμου μας. Το επόμενο διάστημα θα εξειδικεύσουμε τον προγραμματισμό μας για την κοινωνική διαβούλευση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μου αντιδημάρχους, τον Μανουρά Ελευθέριο και τη Λευκοθέα Κουνάλη, για την σημαντική τους συμβολή σε αυτό τον πρώτο χρόνο. Στάθηκαν άξια στο πόστο τους και με τις συμβουλές και νουθεσίες τους έδωσαν λύσεις σε μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε.

Ο  Λευτέρης Μανουράς θα συνεχίσει από την θέση του εντεταλμένου συμβούλου να μου παρέχει τις σημαντικές του επισημάνσεις σε θέματα καθημερινότητας. Το ίδιο και η Λευκοθέα Κουνάλη ως εντεταλμένος σύμβουλος θα συνεχίσει την πολύ σημαντική δουλειά της στο τομέα της οικονομίας, της πρόνοιας και του προγραμματισμού.

Σήμερα επέλεξα για τη θέση των δύο αντιδημάρχων, δύο δοκιμασμένα και πετυχημένα στελέχη μας. Τον Μανώλη Κοντογιάννη και τον Βασίλη Φασουλά που επί σειρά ετών ως αντιδήμαρχοι Ανωγείων έχουν την γνώση και την εμπειρία να προσφέρουν στον κοινό αγώνα.

Όλοι μαζί, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι και όλο το δημοτικό συμβούλιο με τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαζομένων του δήμου, θα εργαστούμε μαζί με τους φορείς του Δήμου μας  αλλά κυρίως, με τη  στήριξη και συμμετοχή όλων των δημοτών, με σύμπνοια να χτίσουμε τα Ανώγεια του μέλλοντος».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2)Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3)Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

4)Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5)Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ανωγείων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.379 κατοίκους.

6)Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν  τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.

7)την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

8)Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. ( 9887/ΦΕΚ1988/7-9-2011 Β.)

9)Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για την καλύτερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων θεμάτων που ανάγονται στις  αρμοδιότητες του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ανωγείων , με θητεία από 01-11-2020  μέχρι 31-12-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Tον Κον Κοντογιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο ελέγχου δαπανών του Δήμου που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης: την εποπτεία σε θέματα Προμηθειών Υλικών/ Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, Λογιστηρίου, Περιουσίας, συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού. Την έκδοση όλων των  σχετικών εγκρίσεων  των δαπανών και τον έλεγχο εκτέλεσης Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα: των προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης.

Τον Κον Φασουλά Βασίλειο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, και υπηρεσιών καθαριότητας – επισκευών που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης: επίβλεψης και λειτουργίας των υπηρεσιών των υπηρεσιών Κοιμητηρίου, καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης, συντηρήσεων και επισκευών, την εύρυθμη λειτουργία των αποθηκών και μηχανημάτων του Δήμου, την καλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγροτικών υποδομών και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των “αρχαιολογικών δρυμών” του Δήμου. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών. Την ευθύνη για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια –Αποχέτευση-Βιολογικού, του προσωπικού που απασχολείται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες(Τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς).

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κον Κοντογιάννη Εμμανουήλ του Ιωαννη  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος

β. Τις αρμοδιότητες του  Αντιδημάρχου κον Φασουλά Βασίλειο του Δημητρίου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κοντογιάννης Εμμανουήλ του Ιωάννη  , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κον Φασουλά Βασίλειο του Δημητρίου.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

 Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης   έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58  τουΝ3852/2010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης’ όπως συμπληρώθηκε με την παρ 3 του άρθρου 44 του Ν 3979/2011.Το άρθρο 74 του Ν3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρθο 2 του Ν4623/2019.

  1. Τους τομείς των δράσεων του Δήμου και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στις οποίες πρέπει ο Δήμος μας να ανταποκριθεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει  ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου με θητεία από 01-11-2020 εως και 31-12-2021 (Χωρίς Αμοιβή),τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας για την εποπτεία και τον συντονισμό των τομέων ως  εξής:

Τον κον Μανουρά Ελευθέριο του Αριστείδου, Εντεταλμένο Σύμβουλο με ρόλο και αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών λόγω της εμπειρία σε θέματα του Αγροτικού τομέα και σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη.

2.Την Κα Κουνάλη Λευκοθέα του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλο, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης: Κοινωνική Πολιτική και πολιτικών ισότητας των Φίλων, την Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την Παιδεία –Δια Βίου Μάθηση και τον Πολιτισμό, θέματα  Ληξιαρχείου – Αλλοδαπών, Μετανάστευσης, δράσεις για την επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, και την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.

Αναθέτουμε την υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν3463/2006(ΔΚΚ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο .

Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τους καθ υλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί  στις υπηρεσίες του Δήμου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->