Την 31η Αυγούστου 2018 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ηςΠρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςτου Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για έργα δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο υλοποιείται μέσω του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων αλλά και του ποσού της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης αποτυπώνουν των υψηλό ενδιαφέρον των φορέων της περιοχής του Ψηλορείτη για έργα που θα δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και θα ανταποκριθούν στους στόχους που τέθηκαν (γενικούς και ειδικούς) κατά τη διαδικασία κατάρτισης του τοπικού προγράμματος.

Η πρόσκληση είχε συνολικό αρχικό ποσό 1.572.200,00 €, και συνολικά υπεβλήθηκαν 36 αιτήσειςστήριξης ύψους 4.620.267,42 €, ποσό τρεις φορές περίπου παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε.

Αναλυτικά ανά υποδράση το πλήθος των αιτήσεων στήριξης με τα συνολικά ποσά που υποβλήθηκαν είναι όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός Υποδράσης Περιγραφή Υποδράσης Πλήθος Αιτήσεων Στήριξης Συνολικό αιτούμενο ποσό
Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. Ύδρευση,αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κ.λπ.),συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σεχρησιμοποιούμενα κτίρια 1 71.284,00
Υποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικώνβασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και τωνσχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία,κ.λπ.) 1 210.000,00
Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες καιυποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες καιτουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις,κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 8 1.022.845,19
Υποδράση 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 4 179.868,43
Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονταιμε τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση καιαναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τωνχωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλήφυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικώνκοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών /συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικώνχαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, κ.λπ.). 22 3.136.269,80
Υποδράση 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικέςεκμεταλλεύσεις 0 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 36,00 4.620.267,42

Από τις 36 υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης 23 προέρχονται από τους Δήμουςτης περιοχής εφαρμογής του τοπικούς προγράμματος και αντιστοιχούν στο 75,5% περίπου της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ.), 5 από Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες με Δ.Δ. που αντιστοιχεί στο 6% της συνολικής αιτούμενης και 8 από Συλλόγους  με Δ.Δ. που αντιστοιχεί στο 18,5% της συνολικής. Να σημειωθεί ότι 4 από τις 6 προκηρυσσόμενες υποδράσεις είχανως δυνητικούς δικαιούχους αποκλειστικά Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας και σε έντυπη μορφή (7/9/2018 και ώρα 16:00) η Ο.Τ.Δ. θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της αξιολόγησης η οποία θα ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξηςθα ήθελενα ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν τόσο στη διαδικασία της ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού όσο και αυτούς που ανταποκρίθηκαν υποβάλλοντας αίτηση στήριξης.

Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Εμμανουήλ Καλλέργης

Πρόεδρος της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος

 

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->