Έπειτα από εφαρμογή της ΚΥΑ με αρ.Α3 (Γ) /ΓΠ/ΟΙΚ.25132 (ΦΕΚ 908/2016τ.Β΄) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» , έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη (χωρίς ποσοστό συμμετοχής) σε ανασφάλιστους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 

 • Άτομα με οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67% με την προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης από το ΚΕΠΑ
 • Οι πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις (όσες παθήσεις αναφέρονται σε σχετική ΚΥΑ) με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης
 • Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04/04/2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη)
 • Αιτούντες βιβλιαρίου ανασφαλίστου έως την 4/04/2016 των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους

Για τις 4 παραπάνω κατηγορίες το πραγματικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000€ για μεμονομένο άτομο προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για το/τη σύζυγο και για κάθε προστατευόμενο μέλος.

 

 • οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας)και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους (για όλα τα μέλη της οικογένειας τους)
 • Άτομα με αναπηρία 67% και άνω

Για τις προαναφερόμενες τρις κατηγορίες δεν υπάρχει οικονομικό κριτήριο

 

 • Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.400€ για μεμονωμένο άτομο και των 3.600€ για το ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε προστατευόμενο μέλος

Σε αυτή την τελευταία περίπτωση το σύστημα συνταγογράφησης παρουσιάζει αυτόματα τη μηδενική συμμετοχή του ανασφαλίστου.

 

Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και το σύστημα συνταγογράφησης δεν τους παρουσιάζει μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. μπορούν να υποβάλουν αίτηση /ένσταση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία διαφέρουν ανά περίπτωση.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α (κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού) και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής καθώς και οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας. Για την έγκριση της αίτησης πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας ,σύμφωνα με τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους.

Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων (εκτός των προνοιακών )και άλλων ενισχύσεων καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Πληροφορίες: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού Δήμου Ανωγείων ,Ρίτα Σουλτάτου 2834031484 ,Ειρήνη Θεοφανάκη 2834031411.

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

-

-->