Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Ως νοικοκυριά εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) την εισοδηματική ενίσχυση, β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

 

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά, θα πρέπει να κατοικούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Η ένταξη στο ΚΕΑ προϋποθέτει οι δικαιούχοι να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Εισοδηματικά Κριτήρια

Για την ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό δηλούμενο εισόδημα των τελευταίων 6 μηνών. Πιο συγκεκριμένα το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή –προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση –που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού κατά τους τελευταίους 6 μήνες. Στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων ,καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογία με ειδικό τρόπο.

Στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το επίδομα απροστάτευτων παιδιών ,τα ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας (προνοιακό επίδομα αναπηρίας) που καταβάλλονται από το κράτος και το επίδομα αναδοχής.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα και τον υπολογισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης αφαιρείται από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα το 20% του καθαρού εισοδήματος από πηγές κατάρτισης, από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μισθωτές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο και από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.

Για να ενταχθεί ένα νοικοκυριό στο πρόγραμμα το εισόδημα του, τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης , δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά του παρακάτω πίνακα:

 

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο εγγυημένο εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ενήλικο μέλος 1.800€
Νοικοκυριό με 2 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή Μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000€

Για κάθε επιπλέον ενήλικο προστίθενται 600€ ενώ για κάθε ανήλικο 300€ το εξάμηνο.

 

Β. Περιουσιακά στοιχεία

Ακίνητη περιουσία

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
Κινητή περιουσία

  1. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα), δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
  2. Το συνολικό ύψος εισοδήματος ή καταθέσεων του νοικοκυριού ή / και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

 

Το ποσό που θα καταβάλλεται στον δικαιούχο ΚΕΑ θα προκύπτει από τη διαφορά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος όπως αναφέρεται παραπάνω και του δηλωθέν εισοδήματος του , διά του 6.

 

Υποβολη αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται από τον /την υπόχρεο ή το /τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης του νοικοκυριού (το πρώτο όνομα του βιβλιαρίου τραπέζης που θα μπουν τα χρήματα).

Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη ,η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον /την υπόχρεο ή το /τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούσας μονάδας για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού (από αυτόν που φιλοξενεί τους άλλους).

 

Η αίτηση υποβάλλεται :

  • Απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr . Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα, σημαίνεται αυτομάτως«προς έλεγχο» και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όχι στα ΚΕΠ). Τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται αναγράφονται στην ηλεκτρονικό πλατφόρμα της αίτησης.

 

  • Μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ΚΕΠ
    Εάν πρόκειται για φιλοξενούμενο τότε η υποβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω Δήμων ή ΚΕΠ και ο/η αιτούσα προσκομίζει υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού το έντυπο συναίνεσης που μπορεί να βρεί στο www.keaprogram.gr ή να το προμηθευτεί από την Κοινωνική Υπηρεσία.

 

Σε περίπτωση που έχουν προκύψει αλλαγές και αφορούν στη σύνθεση της οικογένειας ή στην οικονομική κατάσταση ή στον τόπο κατοικίας ή οπουδήποτε αλλού πρέπει να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (όχι στα ΚΕΠ) για την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την νέα κατάσταση.

 

 

Ποια έγγραφα απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα. Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι: Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN και, για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα

 

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ έχουν κάποιες υποχρεώσεις ανάλογα την κοινωνικοοικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση στις οποίες πρέπει να είναι συνεπείς ώστε να μη διακοπεί η καταβολή του επιδόματος (π.χ. να παρακολουθούν τα παιδιά τους την υποχρεωτική εκπαίδευση, να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας, κ.α.)

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τη ιστοσελίδα www.keaprogram.gr καθώς και από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ( Ρίτα Σουλτάτου ,Ειρήνη Θεοφανάκη 28340 31484 -2834031411)

 

Μοιραστείτε το

-

-->