Ο Δήμος Ανωγείων συμμετέχει στην  Ανοιχτή Πρόσκληση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  προς τους Δήμους για την υλοποίηση Προγραμμάτων στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8».

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καλεί τους Δήμους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία και την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων μέσω των Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ 7 & ΑΠ 8». Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος αναλαμβάνει:

1. την διάθεση των ορισμένων στο Σύμφωνο Συνεργασίας Δήμου – Γ.Γ.Δ.Β.Μ. α) χώρων Διοίκησης και Εκπαίδευσης και β) Υπεύθυνο εκπρόσωπο του Δήμου

2. την επιλογή των Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας που θα υλοποιηθούν στο Κ.Δ.Β.Μ. (βλ. Παρ. 1)

3. την υποβολή προτάσεων για Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που επιθυμεί να υλοποιηθούν στο Κ.Δ.Β.Μ. (βλ. Παρ. 1)

4. την πρόβλεψη – αριθμό ανάπτυξης τμημάτων μάθησης στο Κ.Δ.Β.Μ. (βλ. Παρ. 2)

5. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο

6. την υποδοχή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευομένων

7. την επιλογή των εκπαιδευομένων και την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του προσωπικού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

8. την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το Δήμο και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναλαμβάνει:

1. την πρόσληψη, καθοδήγηση παρακολούθηση και αξιολόγηση του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπαιδευτές)

2. την κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των τμημάτων των Κ.Δ.Β.Μ.

3. την ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. (Εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών κλπ)

4. τη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. και των εγκεκριμένων Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8»

 

Ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της πρόσκλησης, καλείται να συμπληρώσει τους ακόλουθους πίνακες και να τους αποστείλει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1.Τα βασικά θεματικά πεδία στα οποία κινούνται τα παρεχόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας είναι:

Α. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα: Οικονομίας, Αγορών, Κατανάλωσης, Συναλλαγών, Τραπεζικού Συστήματος, κ.ά.)

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα: Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης της Επιχειρηματικότητας)

3. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα: Οικολογίας, Περιβάλλοντος, Πράσινων Επαγγελμάτων, κ. ά. )

Β. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα: βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών)

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Ανάληψης Κοινωνικών Δράσεων, Ενίσχυσης Σταδιοδρομίας, κ. ά.)

4. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, Τσιγγάνων, κρατουμένων, μουσουλμανικής μειονότητας κ.ά.)

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα Συμβουλευτικής Γονέων, Σύνδεσης Σχολείου Οικογένειας, Διαφυλικών Σχέσεων κ.ά.)

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα Εικαστικών τεχνών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Λαογραφίας κ.ά.)

7. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Προγράμματα που αφορούν σε θέματα Διατροφής, Υγείας, Εθελοντισμού, Αλφαβητισμού κ.ά)

Τα επιμέρους προγράμματα που θα ενταχθούν σε κάθε θεματικό πεδίο θα σταθμιστούν και αναλυτικά θα προσδιοριστούν από ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Το επιστημονικό προσωπικό θα αναλάβει την αξιολόγηση του υφιστάμενου υλικού και όπου κριθεί αναγκαίο, το Ε.Α.Π. θα αναλάβει τη συγγραφή και επικαιροποίηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών υλικών.

Σε επίπεδο Τοπικής Εμβέλειας οι Δήμοι μέσω των αρμόδιων δομών τους και με εργαλεία που θα παρασχεθούν από την Πράξη (Υποέργο 3: Εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο), καθώς και με τη γνώση των ευρύτερων αναγκών της περιοχής τους και την πολιτική Τοπικής Ανάπτυξης που εφαρμόζουν, θα προτείνουν με τη βοήθεια των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, που θα διατεθούν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στους Δήμους, ολοκληρωμένα Τοπικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (και με την υποστήριξη επιστημόνων του Υποέργου), τα οποία μετά από σχετική έγκρισή τους από το Επιστημονικό Συμβούλιο θα εντάσσονται στα παρεχόμενα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και θα υλοποιούνται μαζί με τα προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα απευθύνονται σε όλους, ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Η ένταξη σε τμήματα μάθησης (μεικτά ή ανεξάρτητα) ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

  • · Η λειτουργία των τμημάτων θα πραγματοποιείται σε 2 εκπαιδευτικές περιόδους:

– 1η εκπαιδευτική περίοδος (χειμερινή): Οκτώβριος – Ιανουάριος

– 2η εκπαιδευτική περίοδος (εαρινή): Φεβρουάριος – Μάιος

  • · Τα τμήματα μάθησης που προβλέπεται να λειτουργήσουν στο Δήμο Ανωγείων είναι 10 .

 

Επιλογή Προγραμμάτων/Ανάπτυξη Τμημάτων:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

 
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

 
3. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 
4. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

 
5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

 
6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

 
7. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ)

 

 
8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

 
9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

 

 
10. ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

 

Με το παρόν ο Δήμος ΑΝΩΓΕΙΩΝ               γνωστοποιεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης την πρόθεσή του για συνεργασία και την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας – ΑΠ ……».

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->