Υπογραφή σύμβασης της Διεύθυνσης  Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με την ανάδοχο εταιρεία, αξίας 601.384,33 ευρώ, για την στερέωση των πρανών του σπηλαίου “Ιδαίου Άντρου” 

 Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: « ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ,ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 601.384,33€ , υπεγράφη μεταξύ της  Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και της αναδόχου εταιρείας ΝΗΡΙΚΟΣ Τεχνική Α.Ε.

Το έργο χρηματοδοτείτε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Περιφέρειας Κρήτης, η  ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται σε (10 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης.

Η εταιρεία «ΝΗΡΙΚΟΣ ΑΕ» πρόσφατα εκτέλεσε το έργο αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκας στον Άραχθο.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το σπήλαιο Ιδαίο Άνδρο, ο περιβάλλων χώρος του και τα υπερκείμενα πρανή του αποτελούν μνημείο μεγάλης αρχαιολογικής αξίας και περιοχή ιδιαίτερου κάλλους. Δεν επιτρέπονται οι εκβραχισμοί επισφαλών βραχωδών μαζών παρά μόνο η στερέωσή τους. Οι εργασίες αφορούν τη στερέωση επισφαλών βραχωδών μαζών στο υπερκείμενο του στομίου του μετώπου πρανές και στην οροφή του στομίου του σπηλαίου μέχρι βάθους 2m.  

Για την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας θα κατασκευαστεί ειδικό ικρίωμα εργασίας, ικανό να παραλάβει τα φορτία από το διατρητικό μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη διάνοιξη των διατρημάτων αγκύρωσης και εφαρμογής βλήτρων και το οποίο θα εξασφαλιστεί έναντι ανατροπής. Το ικρίωμα θα είναι μεταλλικό ή ξύλινο για να δύναται, χωρίς λήψη επιπρόσθετων μέτρων, να προσαρμόζεται στη γεωμετρία του πρανούς. Το πλάτος του ξύλινου ικριώματος θα είναι 70cm, τα κατακόρυφα στοιχεία του θα είναι από λατάκια 8Χ8cm, τα τρυπόξυλα τα οποία θα φτάνουν μέχρι το βράχο και πάνω στα οποία θα εδράζονται τα μαδέρια θα είναι 8Χ8cm και θα στηρίζονται πάνω σε μπαγάδες. Τα τρυπόξυλα πακτώνονται μέσω βλήτρων με γάντζους στο πρανές. Το μεταλλικό ικρίωμα θα είναι πλάτους 80cm. Στην εξωτερική παρειά των ικριωμάτων θα κατασκευαστούν χιαστί σύνδεσμοι για την ακαμψία του συστήματος και κουπαστές. Για την εξασφάλιση του ικριώματος έναντι ανατροπής θα κατασκευαστούν στις στάθμες +2,00 και +4,00 +6,00 +6,00 και 10m αντηρίδες

και χιαστί σύνδεσμοι. Τα ξύλινα ικριώματα σχεδιάζονται και διαστασιολογούνται κατά EC5 και τα μεταλλικά κατά EC3. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96  που  αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα ικριώματα μετά από την επιλογή των θέσεων στήριξης θα διαστασιολογηθούν από τον ανάδοχο του έργου και θα κατασκευαστούν μετά από την έγκριση της μελέτης αυτής από την υπηρεσία.

Θα γίνουν εκθαμνώσεις και καθαρισμός κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης σε όλα τα τμήματα του βραχώδους πρανούς που θα γίνει επέμβαση με τα χέρια ή με χρήση ελαφρών μηχανικών μέσων όπου απαιτείται. Στις περιοχές όπου οι βραχόμαζες παρουσιάζουν χαλαρή δομή θα ληφθούν μέτρα αντιστήριξης και προσωρινής εξασφάλισής τους με την εφαρμογή συρματόσκοινων και διχτύων.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν μετά ιδιαιτέρας προσοχής.

Οι ασυνέχειες θα σφραγιστούν εν εσοχή με κονίαμα υψηλής αντοχής έτσι ώστε να επιτευχθεί αύξηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της βραχόμαζας και ταυτόχρονα στεγάνωση της επιφάνειας του πρανούς.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα αφαιρεθούν τα άμεσα προσωρινά μέτρα εξασφάλισης καθώς και τα ικριώματα. Οι συντεταγμένες των θέσεων των αγκυρίων παρουσιάζονται στο συνημμένο σχέδιο.

 

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->