Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, κατόπιν των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,  άρθρο 10 παρ. 1, ΦΕΚ 55/11-03-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021, και της υπ΄αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την 30η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ,  του έτους 2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:00 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1832/24-03-2022    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ  30-03-2022

Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους  Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων 

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

 

Θέματα

Περί αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου Ανωγείων,  στο βοσκότοπο της κτηματικής του περιφέρειας και πέραν αυτής, συνολικής έκτασης 104.517,448 στρ. όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα  του Τοπογράφου Μηχανικού κου Μπάκιντα, άρσης αμφισβήτησης προς κάθε τρίτο και την παραγωγή τίτλου κυριότητας που θα κατοχυρώνει το Δήμο Ανωγείων,  έναντι κάθε τρίτου στο μέλλον.

Περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου στην περιοχή Σκίνακας στο Ίδρυμα Τεχνολογία Έρευνας (ΙΤΕ), σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06 και έγκριση σχεδίου σύμβασης χρησιδανείου.

Περί κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023 – 2026 του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης   Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Περί έγκρισης Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης  με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (Α/Α 1) «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων» της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002417 για τροποποίηση της πράξης ως προς τον χρόνο και τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 76/11-01-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης,  και ορισμός υπευθύνου του έργου.

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για την «Διαμόρφωση Πάρκου Δήμου Ανωγείων» ποσού 161.906,00 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 234.3.2/2022  απόφαση του Πράσινου Ταμείου και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για τις «Μελέτες επέκτασης – Αναβάθμισης σχολικού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων» ποσού 135.843,52 €, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 862/21-02-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17664/17-03-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή στο Δήμο Ανωγείων ποσού 25.951,87 € ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων.

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 17676/17-03-2022 απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων.

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων για την ενίσχυση των κωδικών για την προμήθεια καυσίμων

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από τις δωρεές ιδιωτών και  την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων για την «Προμήθεια ειδών διαβίωσης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Ανωγείων».

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για τις «Προμήθειες διαφόρων ειδών που θα αποζημιωθούν από ασφαλιστικές εταιρείες».

Περί κατανομής του ποσού των πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (5.925,00 €), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 17676/17-03-2022 απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών.

Περί αιτήματος του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων για επιχορήγηση του προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών για: α) την διοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήματος με διεθνή αξιολόγηση, β) την συμμετοχή της ομάδας στα Παγκρήτια πρωταθλήματα σκακιού ράπιντ (γρήγορου χρόνου,) γ) την διοργάνωση στα Ανώγεια ενός εκ των παγκρητίων πρωταθλημάτων ράπιντ και δ) την συμμετοχή σε ατομικά πρωταθλήματα και την συμμετοχή του ΣΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Β Εθνικής καθώς και την διοργάνωση του 10ου διεθνούς τουρνουά των Ανωγείων τον Αύγουστο του 2022 στα Ανώγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περί αιτήματος του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «ΙΔΑΙΟΙ»  για επιχορήγηση του προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών για: α) την διοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήματος με διεθνή αξιολόγηση, β) την συμμετοχή στα Παγκρήτια πρωταθλήματα σκακιού ράπιντ (γρήγορου χρόνου,) γ) την διοργάνωση στα Ανώγεια ενός εκ των παγκρητίων πρωταθλημάτων ράπιντ και δ) την συμμετοχή σε ατομικά πρωταθλήματα και την συμμετοχή του ΑΠΣ ΙΔΑΙΟΙ στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Β Εθνικής καθώς και την διοργάνωση του 10ου διεθνούς τουρνουά των Ανωγείων τον Αύγουστο του 2022 στα Ανώγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περί γνωμοδότησης για τον χαρακτηρισμό οδού ως κοινόχρηστης δημοτικής ως προϋφιστάμενης του 1923.

Περί αποδοχής της πρότασης – αίτησης της κας. Μαρία Τερέζα Αεράκη και του κ. Πολύδωρου Αεράκη, για την αγορά από τον Δήμο Ανωγείων του πίνακα ζωγραφικής << Ο Μύθος Της Ζωμίνθου>>

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->