Θέμα : ” Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με χρηματοδότηση 135.843,52€”

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης με απόφαση του ενέκρινε το αίτημα του Δήμου Ανωγείων στις 1-11-2021 προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη»

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης για την επέκταση – αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας, την βελτίωση των υποδομών, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ανωγείων.

Η πρόταση του έργου έχει βασιστεί στην καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων των υποδομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Ανωγείων. Το υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα αφενός μεν δεν επαρκεί για τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού που εξυπηρετεί και  αφετέρου  λόγω  παλαιότητας  δεν  καλύπτει  τις   απαιτήσεις  μιας  σύγχρονης  εκπαιδευτικής  υποδομής.  Η  υποδομή  θα  εξυπηρετεί  τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής για επαρκείς και σύγχρονους εκπαιδευτικούς χώρους η ανάπτυξη των οποίων θα λαμβάνει υπόψη τα νέα πρότυπα (αρχιτεκτονικά, παιδαγωγικά και ψυχοκοινωνικά) διαμόρφωσης σχολικών χώρων

Οι μελέτες  αφορούν στα νέα ποσοτικά δεδομένα που θέτουν οι λειτουργικές ανάγκες του συγκροτήματος  δεδομένου  ότι  εξυπηρετεί  και  παιδιά  από  την  ευρύτερη  ορεινή  περιοχή  του  Μυλοποτάμου,  η  ανάγκη  για  τη  βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου του  και την κατασκευή των αναγκαίων υπαίθριων και στεγασμένων συμπληρωματικών υποδομών. Αφορά  ουσιαστικά  στην    πλήρη  σχεδιαστική  πρόταση  λειτουργικής,  αισθητικής,  αναβάθμισης  του  σχολικού  συγκροτήματος  με  την προσαρμογή από στατικής, αρχιτεκτονικής σκοπιάς και βέλτιστης εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες:

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Στατική Μελέτη

Μελέτες Η/Μ

Ακουστική Μελέτη

Μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ

Τεύχη Δημοπράτησης

Το  νέο  κτίριο,  εκτιμώμενης  συνολικής  μελετώμενης  επιφάνειας   1.750,00  τ.μ,  πρόκειται  να  ανεγερθεί  παραπλεύρως  του  υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος, στο ακίνητο εντός σχεδίου οικισμού Ανωγείων και στο οποίο βρίσκεται  το υφιστάμενο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  προτεινόμενης  πράξης,  όπως  προκύπτει  από  την  εφαρμογή  της  κείμενης  νομοθεσίας  ,  όπως  αυτή αναφέρεται  στα  17,  18 σχετικά  της  Πρόσκλησης,  ανέρχεται  σε  339.608,80  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Ο  προϋπολογισμός  που αναγράφεται στο παρόν ΤΔΠ αντιστοιχεί στο 40% του ως άνω προϋπολογισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 το οποίο προστίθεται ως περίπτωση ζ’ στην παρ. 2 του άρθρου 49 του ν.4412/2016.

 

Μοιραστείτε το

-

-->