Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, προκηρύσσει  την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, για το 1ο 10/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων.

1.- Η πρόσληψη θα γίνει από Σεπτέμβριο 2021 έως τη λήξη του σχολικού έτους τον Ιούνιο του  2022.

2.-Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του και :

α.- Να έχουν ηλικία άνω των 18ετών.

β.- Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

γ.- Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3528/2007.

δ.- Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ανωγείων.

ε.- Να έχουν την ιδιότητα του  γονέα  μαθητή ή μαθήτριας που φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο.

 Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ενδιαφερόμενος, θα επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.

ζ.- Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού  Κώδικα

3.-Οι ώρες απασχόλησης είναι:

-από τις 07:45 έως 08:20 το πρωί και

-από τις 13:10 έως τις 13:30μ.μ. .

   Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιονδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες  λειτουργίας του Σχολείου.

4.-Στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, για την κάλυψη εξόδων κίνησής του, από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5.- Ο Εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος  δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό ταμείο.

6.- Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια  όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το Σχολείο.

7.-Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την σχετική αίτηση από το Δήμο Ανωγείων και να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1-7-2021 έως και 9-7-2020:

1.- Αίτηση

2.- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3.-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ φορολογικού έτους 2020.

4.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.-Το άτομο που θα προσληφθεί, θα κληθεί να προσκομίσει εντός 15 ημερών Πιστοποιητικό Υγείας και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Πέραν της ιδιότητας του γονέα, θα ληφθούν υπόψη, η φυσική καταλληλότητα, τυχόν προϋπηρεσία και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα ΑΝΩΓΗ.

Το πρακτικό αυτό αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Μοιραστείτε το

-

-->