Μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου πήρε παράταση η προκήρυξη για την πρόσληψη μιας θέσης καθαρίστριας για το πρώτο και δεύτερο Νηπιαγωγείο Ανωγείων. Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης είναι η εξής:

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης καθαρίστριας για το 1ο&2ο Νηπιαγωγείο Ανωγείων.

1.– Η πρόσληψη θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως τη λήξη του σχολικού έτους 30-6-2018 και οι υποψήφιες θα πρέπει:

α.- Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

β.- Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την  Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3528/2007.

γ.- Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Ανωγείων

δ.- Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8  του Υπαλληλικού κώδικα.

2.– Οι ώρες απασχόλησης είναι :

Από τις 16:00μ.μ μέχρι τις 18:00μ.μ. μετά τη λήξη των μαθημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος.

3.- Το άτομο που θα επιλεγεί θα συνάψει σύμβαση έργου από 01-9-2017 έως 30-06-2018 και η αμοιβή του,βάσει του αριθμού των αιθουσών (τρεις), θα είναι 140,50 ευρώ μικτά και 118,2 ευρώ καθαρά. Στους χώρους συμπεριλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι καθώς και ο γύρω αύλειος χώρος.

4- Η παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα γίνεται στο Δημαρχείο Ανωγείων από την κ. Ειρήνη Νταγιαντά, από την Δευτέρα 28 Αυγούστου μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου , προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αίτηση

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

– Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.-Κατά την επιλογή θα ληφθούν υπόψη, η φυσική καταλληλότητα, τυχόν προϋπηρεσία, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και η αξιολόγηση θα γίνει από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->