Archive for Ιουλίου 2021

Ο ΔΗΜΟΣ  ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018).
  5. Την υπ’ αριθμ. 15/16-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων Ρεθύμνης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2021».
  6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2612/29-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Ανωγείων ανταποδοτικού χαρακτήρα».
  7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ 34431/05-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α΄βαθμού».
  8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων (ΦΕΚ 1988/τ.Β΄/7-9-2011) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2609/12-05-2021  βεβαίωση του  Δημάρχου Ανωγείων  περί ύπαρξης κενής θέσης.
  9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2608/12-05-2021 βεβαίωση  της  Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης  μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  ενός (1) ατόμου για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα  του Δήμου Ανωγείων, που εδρεύει στα Ανώγεια Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Διαβάστε την συνέχεια... »

Ο Λευτέρης Γρηγορίου με τον Δημήτρη Αθανασόπουλο θα μας παρουσιάσουν την Παρασκευή 30 Ιουλίου και ώρα 21:00 στο αγροτικό δισκοπωλείο τις “Αφρομαντινάδες duo”.
Ένας συνδυασμός αφρικάνικων και ελληνικών παραδοσιακών μουσικών με βάση τα λόγια και τις μαντινάδες.
Τα βασικά όργανα είναι το ngoni (αφρικάνικη άρπα) με το κρητικό λαούτο μαζί με άλλους διάφορους συνδυασμούς όπως ασκομαντούρα, γκάιντα, νταούλι, djembe, kologo (αφρικάνικό έγχορδο).
Κάτι διαφορετικό…Μην το χάσετε !!
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2810225758 – 2834020339
*Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα κατά του covid-19

Πέθανε η Καλιρρόη Σαλούστρου σε ηλικία 84 ετών. Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 28 Ιουλίου, στις 5 μ.μ από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου (Προφήτη Ηλία). Η τελετή θα γίνει σύμφωνα με όλα τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας.

Η εκλιπούσα ήταν μητέρα του καρδιολόγου Μανόλη Σαλούστρου. Η ΑΝΩΓΗ εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει.

Επιμέλεια έκθεσης : Φαίη Τζανετουλάκου, ιστορικός τέχνης

Εγκατάσταση λαβυρίνθου και ηχοτοπίο σε συγκρότημα μιτάτων.

Ένα έργο του εικαστικού Δημήτρη Λάμπρου

Εγκαίνια 30 Ιουλίου, 19:30 μ.μ
Διάρκεια έκθεσης έως τις 15 Αυγούστου

Διαβάστε την συνέχεια... »

Σας περιμένουμε το Σάββατο 31 Ιουλίου στο Αγροτικό δισκοπωλείο στα Σείσαρχα να γλεντήσουμε με τον Χάρη Παναγιωτάκη στη λύρα και το τραγούδι, τον Γιώργη Ψαράκη στο λαούτο, τραγουδι και τον Χάρη Μπάκα στη στάμνα, στο κρητικό νταουλάκ,ι στο μπεντιρ και ότι άλλο χωρέσει στο αμάξι…

Μουσικές της Κρήτης, τραγούδια αστικά και κοντυλιές από το χωριό μας! Με το καλό να σμίξουμε! Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2810225758 – 2834020339

*Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα κατά του covid-19

 

 

 

 

-->