Το έργο αφορά τη εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την νέα χάραξη του τμήματος του Οδικού Άξονα Ηράκλειο-Ανώγεια από Αστυράκι έως κόμβο Κυλιστού. Τα προς μελέτη έργα είναι τα κάτωθι :

Οριστική μελέτη οδικού τμήματος Αστυράκι 

Κυλιστός. Τρεις ισόπεδοι κόμβοι (τρισκελείς), σύνδεση με οικισμό Αστυράκι στην αρχή της χάραξης, σύνδεση με οικισμό Αηδονοχώρι και σύνδεση με τον υφιστάμενο δρόμο στο πέρας της χάραξης

Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 653 067.92 EUR

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

27/04/2022 και ώρα 15:00

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->