Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας ,Πολιτισμού) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι από 12/12 /2014 κατόπιν σχετικής απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από Αθλητικά Σωματεία μειώθηκαν από 15 σε 4 (και κατά περίπτωση 6)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του Σωματείου

-Υπεύθυνες Δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου, θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών τους με συγκεκριμένο περιεχόμενο

­­­ -Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας που θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 8,παρ.1α του Ν.2725/99 όπως ισχύει καθώς και : α)την ημερομηνία ένταξης του Σωματείου στην Ομοσπονδία , β)την κατηγορία (όπου υπάρχει) στην οποία αγωνίζεται

­Το σωματείο που υποχρεούται να απασχολεί προπονητή πρέπει πλέον να προσκομίσει:

-Έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται ο/οι προπονητής/ές του.

­­ – Επικυρωμένο αντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβασης εργασίας προπονητή/ών και σωματείου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στην  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας, Πολιτισμού). Τηλ. επικοινωνίας:28340 31484  κ. Ρίτα Σουλτάτου.

 

Μοιραστείτε το

-

-->