Ο πρώτος Αντιδήμαρχος Ανωγείων κ.Βασίλης Σμπώκος

Και επίσημα πλέον ο Δήμος Ανωγείων ανακοίνωσε τους Αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες που αυτοί θα έχουν  με   τη θητεία  τους να ολοκληρώνεται στις  31 Μαρτίου 2017. Όπως εδώ και αρκετό καιρό σας είχε ενημερώσει η ΑνωΓη οι δυο Αντιδήμαρχοι στα Ανώγεια θα είναι ο κτηνοτρόφος και συνδικαλιστής κ. Βασίλης Σμπώκος και ο  κ.Γιάγκος Σκουλάς που εργάζεται στο ΑΚΟΜΜ.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Μανόλης Καλλέργης όρισε και τον  κ. Αναστάσιο Χαιρέτη ως εντεταλμένο σύμβουλο του Δήμου επίσης με θητεία μέχρι το Μάρτιο του 2017 με  αρμοδιότητες κυρίως σε θέματα αγροτικής οδοποιίας ,κατασκευή και συντήρηση λιμνοδεξαμενών και ομβροδεξαμενών και καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου στα Ανώγεια.

 

Ο δεύτερος Αντιδήμαρχος Ανωγείων κ. Γιάγκος Σκουλάς

Αναλυτικά η  ανακοίνωση και οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων και του εντεταλμένου σύμβουλου έχει ως εξής:

Απόφαση Δημάρχου Νο 234

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Eμμανουήλ Ν.Καλλέργης έχοντας υπόψη:

1)    Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

2)    Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 παρ. 3ε και παρ 3στ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν.4046/2012» με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία.

3)    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ανωγείων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.379 κατοίκους.

4)    Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για την καλύτερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων θεμάτων που ανάγονται στις  αρμοδιότητες του Δήμου μας.

 

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανωγείων κ.Αναστάσιος Χαιρέτης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους του Δήμου Ανωγείων , με θητεία από 1-09-2014 μέχρι 31-03-2017 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως ακολούθως.

1.    Στον κ. Σμπώκο Βασίλειο του Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά» στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία .

-      Την παρακολούθηση της ωρίμανσης και εκτέλεσης   των Τεχνικών Έργων και τη σωστή λειτουργία των εν γένει   Υποδομών του Δήμου.

 

-      Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων ,που αφορούν την καθαριότητα, την ανακύκλωση και το περιβάλλον γενικά, προτείνοντας τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.

-      Την παρακολούθηση για λύση θεμάτων ύδρευσης- άρδευσης, αποχέτευσης και της ποιότητας των υδάτινων ,πηγών και όλων των φυσικών πόρων.

-      Την εποπτεία σε θέματα προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού των εν γένει εξαρτημάτων ,υλικών και την εύρυθμη λειτουργία των αποθηκών του Δήμου.

-      Την διαχείριση και την εποπτεία συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και των εγκαταστάσεων του Βιολογικού και αυτών του Ταχυδιυλιστηρίου.

-      Την μέριμνα και τον συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόσληψη ,ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών προλαμβάνουν χώρα ,διατυπώνοντας εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου Εθνικού σχεδιασμού.

-      Την εποπτεία για τον καθαρισμό και την λήψη μέτρων για την προστασία και την αναβάθμιση της αισθητικής των χώρων των Δημοτικών κοιμητηρίων.

-      Συγκεντρώνει και ενημερώνει τον Δήμαρχο για θέματα καθημερινότητας του Πολίτη.

-      Τέλος αναθέτει στον αντιδήμαρχο την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων που σχετίζονται με τις παραπάνω αρμοδιότητες καθώς επίσης και την ανάληψη από μέρους του κάθε σχετικής πρωτοβουλίας με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δημάρχου. Παράλληλα αναθέτει στον αντιδήμαρχο την πλήρη αναπλήρωση του Δημάρχου στα καθήκοντά του κατά την διάρκεια της απουσίας του. Σε περίπτωση απουσίας και του αντιδημάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται από τον άλλο αντιδήμαρχο κ. Σκουλά Ιωάννη του Γεωργίου.

2.    Στον  κ. Σκουλά Ιωάννη του Γεωργίου , Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά» στον οποίο δεν θα  παρέχεται αντιμισθία.

-  Την εποπτεία για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου, καθώς και την εκτέλεση του, επισημαίνοντας τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών.

-  Την μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.

- Την εποπτεία της τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος , της λογιστικής συμφωνίας των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες , προμηθευτές και τους λοιπούς συναλλασσόμενους με τον Δήμο, παρέχοντας  κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

- Την μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη και οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων ,τελών, δικαιωμάτων ,εισφορών καθώς επίσης την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών, των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων.

- Την εποπτεία της συγκέντρωσης στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους , τέλη , δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο εισηγούμενος στα αρμόδια όργανα τρόπους είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Την εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας Κοινωνικής  προστασίας , για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής εισηγούμενος μέτρα και  δράσεις  σχεδιασμού , έρευνας εθελοντισμού κοινωνικής αλληλεγγύης ,και αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

B.  Σε περιπτώσεις απουσίας του αντιδημάρχου τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Γ. Ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Ανωγείων ,με θητεία από 1-09-2014 μέχρι 31-03-2017 τον κ. Αναστάσιο Χαιρέτη του Κων., Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Προοδευτική Κίνηση, Ανώγεια Μπροστά» και μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες.

- Την προώθηση , τον συντονισμό και την εποπτεία θεμάτων που αφορούν την αγροτική και κτηνοτροφική οδοποιία, εισηγούμενος μέτρα και δράσεις σχετικά με την βελτίωση της βατότητας από και προς τις εκμεταλλεύσεις.

- Την μέριμνα και των συντονισμών θεμάτων που αφορούν την κατασκευή ή την επισκευή και συντήρησης των λιμνοδεξαμενών μικρής κλίμακας και των ομβροδεξαμενών ύδρευσης ζωών , εισηγούμενος την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής ,τοπικής σημασίας που αφορούν την κτηνοτροφία.

- Την παρακολούθηση την εφαρμογή και τoν έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δ. Σε περιπτώσεις απουσίας του εντεταλμένου συμβούλου τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Δεξιά ο βοσκός Αριστος Σταυρακάκης συνομιλεί με το συντάκτη της ΑΝΩΓΗΣ Γιώργη Μπαγκέρη

Ρεπορτάζ Γιώργης Μπαγκέρης

 Μεγάλη αναταραχή αλλά και έντονη οργή έχει προκαλέσει σε όλα τα Ανώγεια η πρωτοφανής και απαράδεκτη βεβήλωση της μικρής εκκλησίας της Αναλήψεως στον κάμπο της Νίδας στην θέση ”Χριστού” λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το σπήλαιο του Ιδαίου Άντρου. Η αφόδευση σε ιερό χώρο και τα κόπρανα πάνω σε εικόνες του Χριστού αποτελούν πρωτοφανές περιστατικό σε Πανελλήνιο επίπεδο που προκαλεί αγανάκτηση αλλά και θλίψη για την μικρότητα κάποιων που δεν σέβονται τα πιστεύω και τη θρησκεία του συνανθρώπου τους.

Η ΑΝΩΓΗ συνάντησε και συνομίλησε με τον Ανωγειανό βοσκό που πρώτος είδε τα αίσχη που είχαν συμβεί στο μικρό εκκλησάκι μαζί με τη γυναίκα του.

Ο Άριστος Σταυρακάκης (Βασιλέα) μας μίλησε με χαραγμένη στο βλέμμα και στον τόνο της φωνής του την οργή αλλά και την απέχθεια για αυτούς που έκαναν αυτή τη πράξη. Αυτός ήταν ο βοσκός που μαζί με τη γυναίκα του Αγάπη, αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα στην μικρή εκκλησία. Ένας ναός που βρίσκεται στη Νίδα για πάνω από 150 χρόνια και ο Άριστος βοσκός εκεί για παραπάνω από μισό αιώνα όπου για πρώτη φορά στη ζωή του βλέπει ιδίοις όμμασι  τέτοιο απίστευτο περιστατικό.

Τι είδε όμως το βράδυ της Κυριακής ο Άριστος. Η αφήγηση του είναι χαρακτηριστική.

”Περίπου στις 11 το βράδυ την Κυριακή είδα αυτό  αίσχος μαζί με τη γυναίκα μου. Παρόλο που είχα δρομολόγιο στην Πεδιάδα Ηρακλείου την άλλη μέρα ήτανε σαν να μπήκε φωθιά μέσα μου μόλις είδα αυτά τα αίσχη. Ακόμη εδά που σου μιλώ δεν έχω πάει ακόμη στο σπίτι μου. Δεν αισθανόμουνα καλά λέω, στην εκκλησία τώρα να υπάρχουν αυτά τα πράματα δεν είναι σωστό να βγαίνουνε ανθρώποι να τα θωρούνε.. Και λέω,να πάρω θέλει τη γυναίκα μου πρωί πρωί να πάμε να ξεβρομίσουμε την εκκλησία. Εγώ το είδα τη Κυριακή με τη γυναίκα μου δε γατέχω μπορεί και να ‘χε γίνει αυτό το Σάββατο δε μπορώ να το ξέρω αυτό.

Δεν εμπορούσα να θορρώ την εκκλησία έτσα. Ξημερώματα  ήταν με τη γυναίκα μου που επήγαμε να τη καθαρίσουμε. Ενάψαμε τα κεριά για να θορρούμε και να καθαρίσουμε.Επήγα με τη γυναίκα με γάντια και εγώ με μια σπάτουλα.Και τα βγάναμε όξω μιλούμε εδά για όγκο.Σαν να πιάσεις πηλό και να το αφήσεις και να πομείνει εκειά. Ήθελε δουλειά για να βγει..”.

 

Στην ερώτηση μας τι αντίκρισε όταν μπήκε μέσα στην εκκλησία ο Άριστος Σταυρακάκης περιγράφει:

 

”Στην Αγία Τράπεζα είναι ένα υφαντό της εκκλησίας και έχουνε κατουρήσει στη μέση-μέση εκεί. Μιλούμε για ποσότητα ,αυτό όλο δεν ήτανε ενός ανθρώπου μπορεί να ήτανε τρεις και τέσσερις. Μετά επιάσανε το εικονισματάκι με ένα νάιλον  που το βρήκανε μέσα στην εκκλησία και το κρατούσανε και σαν τη σπάτουλα το χρησιμοποιήσανε και βρομέζανε τα πρόσωπα των Αγίων.Τσι τοίχους δε τσι βρομίζανε μόνο κατά λάθος να τον έφευγε λίγο ,όχι επίτηδες .Όλες όμως οι εικόνες που ήτανε στο ιερό της εκκλησίας ήτανε μουντζουρωμένες στη μούρη στο πρόσωπο .Και μετά από ένα θυμιατό που επήρανε με το κάρβουνο που είχε εγράψανε καθαρά χωρίς ορθογραφικά λάθη αυτό με το Δια,και το τονίζω αυτό,ούτε βοσκοί ήσανε ,ούτε Ανωγειανοί στο εγγυούμε εγώ αυτό το πράμα.

Το φάτε σκ..α κερνάει ο Δίας το γράψανε στην Αγία Τράπεζα από πάνω εκεί που είναι το στρογγυλό. Πεντακάθαρα το γράψανε αυτό με το κάρβουνο και μετά τα βάλανε όλα κάρβουνο και εικόνες στην κολυμπήθρα…”.

 

Ρωτήσαμε τον κ.Σταυρακάκη γιατί δεν ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία και η απάντηση του αφοπλιστική και αγνή για ένα βοσκό που τιμάει το εκκλησάκι της οικογένειας του στο βουνό από μικρό παιδί. Ανέφερε σχετικά τα εξής:

 

”Εγώ Γιώργη οντέ τα δα αυτά τα χάλια δεν επήγε το μυαλό μου ούτε στην αστυνομία ούτε ποθές αλλού το μόνο που εσκέφτηκα ήτανε πως να καθαρίσω την εκκλησία να ξεβρομέσει όλο τονα το χάλι που είδα.Γιατί δε ήτανε να πεις μια μουζουδιά η μπογιάς να μην αγχωθείς. Αυτό το πράμα και αυτή η έντονη μυρωδιά ήτανε ίντα να σου πω.Δεν εμπορούσα να αφήσω την εκκλησιά έτσα…”.

 

Η αστυνομία σε κάλεσε για κατάθεση η επόμενη ερώτηση μας με θετική απάντηση αλλά και ερωτηματικά που γεννιούνται καθώς οι αρμόδιες αρχές ακόμα δε έχουν κάνει αυτοψία στον χώρο. Ακόμα και το γεγονός ότι έχει καθαριστεί η εκκλησία δεν είναι λόγος να μην κάνει η αστυνομία έρευνα καθώς ποτέ δεν ξέρεις ποιο στοιχείο μπορεί να είναι εκεί αναλλοίωτο. Αναφέρει για την κατάθεση του ο κ.Σταυρακάκης:

 

”Η αστυνομία με κάλεσε σήμερο και έδωσα και κατάθεση,ότι σας λέω εδά επαέ είπα.Με ρωτά ο αστυνόμος υποψιάζεσαι λέει κανένα και του λέω εγώ να υποψιαστώ που περνούνε από εδώ κάθε Σαββατοκύριακο χίλιοι νομάτοι ; Έλα Γιώργη να δεις το κόσμο που έρχεται τσι Κυριακές και πάει στη σπηλιάρα να πεις ίντα πράμα μρε είναι αυτό.Κάθε καρυδιάς καρύδι.Έλληνες ξένοι τα πάντα. Όλοι έρχονται στη Νίδα.

Η αστυνομία δεν έχει βγει ακόμη απάνω.Με πήρανε τηλέφωνο και μου πάνε να πάω τσι φωτογραφίες στο τμήμα.Εγώ σε αυτά είμαι συνεπής και ειλικρινής.Τσι πήγα τσι φωτογραφίες στο τμήμα. Τσι φωτογραφίες τσι βγάλε  η γυναίκα μου.Αυτή εκακόβαλε και μόλις επήγαμε να καθαρίσουμε μου λεει στάσου μρε να βγάλω φωτογραφίες.Εγώ λέω άστο μρε μα δε θορρείς ίντα άσχημο πράμα είναι αλλά λέω σήμερο πως καλλιά και τσι βγάλε μπορεί να κάμουνε καλό.Αφού δε εφέγγαμε καθόλου και έναψαμε κεριά και έβγαλε τσι φωτογραφίες και μετά εκαθαρίσαμε…”.

 

Ρωτήσαμε στη συνέχεια αν πηγαίνει κάπου το μυαλό του και ποιοι πιστεύει ότι έκαναν αυτή τη πράξη και γιατί δεν ακούμπησαν τα χρήματα στο παγκάρι και η απάντηση είναι η εξής:

 

”Εμένα η γνώμη μου είναι από όλα αυτά και από το γράψιμο είναι ότι δεν είναι ξένοι.Εννοώ ότι δεν είναι Ανωγειανοί αλλά είναι  όμως Έλληνες αυτοί που το κάμανε.Το παγκάρι το άνοιξα εγώ είχε καμιά 50αριά ευρώ μέσα δε του χάνε κάμει καθόλου απόπειρα να το ανοίξουνε,δεν είχε ενοχληθεί το παγκάρι καθόλου.Δεν επήγανε για λεφτά πε μου μρε στη Παναγία σου γιάντα επήγανε;Σου τελειώνω και σου λέω Έλληνες ήσανε εκείνονα που εγράψανε το ”κερνάει” δείχνει για μένα πως γατέχουνε και γράμματα.Επαέ θελά γράψουμε κερνά σκέτο.Ίντα να πω άλλο δε γατέχω.

 

Ρωτάμε τον κ.Σταυρακάκη τι πιστεύει ότι θα γινόταν αν οι δράστες γίνονταν  αντιληπτοί από τον ίδιο ή από άλλους βοσκούς στη Νίδα. Η απάντηση του Άριστου ενός από τους καλούς Ανωγειανούς με σεβαστό όνομα και οικογένεια είναι χαρακτηριστική:

”Αλήθεια σου λέω Γιώργη δε γατέχω ίντα θελά κάμω .Ότι καταλαβαίνω θελά κάμω. Αν είχε πηγαίνανε να πάρουνε λεφτά θελά πω τόσηνα είναι η φτήνια ντονε άστους.Αλλά είναι φτηνοί ανθρώποι δε σέβουνται πράμα. Μα για αυτό μρε δεν επήγε το μυαλό μου στην αστυνομία. Μα άλλο μρε να στο λέω και άλλο να βρεθείς εκειά. Σα τη μπόμπα ήτανε για μένα να δεις αυτό το αίσχος. Μόνο η γυναίκα εκακόβαλε με τσι φωτογραφίες μα κι αυτή ήτανε πολύ ταραγμένη. Εκάμαμε πάνω από τρεις ώρες να καθαρίσουμε… Να μη ξαναδεί άνθρωπος αυτό που είδαμε εμείς ομπρός μας αυτό μόνο σου λέω…”.

 

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων επιθυμούν να εκφράσουν την βαθιά θλίψη και τον αποτροπιασμό τους για την πρωτοφανή ενέργεια ιερόσυλων, εχθές 14.09.2014, ανήμερα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στο εκκλησάκι της Αναλήψεως στη Νίδα, οι οποίοι δε δίστασαν όχι μόνον να αφοδεύσουν και να ουρήσουν στο ιερό, αλλά και σε όλο το χώρο του ναού, αλλά και να βεβηλώσουν με τις ακαθαρσίες τους τις εικόνες του Χρηστού. Το ανεκδιήγητο αυτό συμβάν, το οποίο καταδικάζουμε απερίφραστα, αφενός θίγει με τον πλέον αισχρό τρόπο τα ιερά σύμβολα της ορθόδοξης πίστης, τα οποία στους χαλεπούς καιρούς που διάγουμε, αποτελούν ίσως το μοναδικό ψυχικό μας έρεισμα, αφετέρου δε αποτελεί ισχυρότατο πλήγμα για τις αξίες, τα ήθη και τις παραδόσεις του τόπου μας, λαμβάνοντας χώρα, σίγουρα όχι τυχαία, ανήμερα μίας εκ των μεγαλυτέρων εορτών της εκκλησίας μας, αυτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Για ακόμη μία φορά οφείλουμε να εκφράσουμε την οργή και την αγανάκτησή μας έναντι σ’ αυτήν την αποτρόπαια και ιερόσυλη πράξη και να ευχηθούμε να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι βέβηλοι, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον όμοια φαινόμενα, αλλά και να αποτραπεί ο κίνδυνος να εμφανιστούν μιμητές της ανεπαίσχυντης αυτής πράξης.

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Την οργή και την απερίφραστη καταδίκη του εκφράζει ο Δήμος Ανωγείων μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε εκτάκτως σήμερα ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Καλλέργης για την απαράδεκτη και αισχρή βεβήλωση της μικρής εκκλησίας της Αναλήψεως στην θέση Χριστού στη Νίδα. Παράλληλα αναφέρει ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τιμωρία των ιερόσυλων.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Καλλέργη έχει ως εξής:

” Ο Δήμος Ανωγείων εκφράζει τον αποτροπιασμό και την οργή του για τους βανδαλισμούς που έγιναν χθες στο εκκλησάκι της Αναλήψεως στη Νίδα.

Καταγγέλλει και καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός της βεβήλωσης του ιερού αυτού χώρου και σε συνεργασία με το εκκλησιαστικό συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αναζητηθούν και να τιμωρηθούν οι δράστες αυτής της ανούσιας πράξης.

Πράξη η οποία δείχνει άτομα που δεν έχουν παιδεία και κανένα ηθικό φραγμό και που μόνο ως ανεγκέφαλοι και ιερόσυλοι μπορούν να χαρακτηριστούν…”.

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Αποκλείστηκε ο Αετός από την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ρεθύμνης, καθώς χθες Κυριακή ο Ρεθυμνιακός πέρασε με 0-2 από τα Ανώγεια που σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους.

Η ήττα ήρθε δίκαια καθώς ο Ρεθυμνιακός εμφανίστηκε πιο έτοιμος και αποφασισμένος και τώρα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Ερμή Ζωνιανών.

Τα δυο γκολ πέτυχαν με ισάριθμα σουτ οι Βλαστός στο 23′ και Κεφάκης στο 30′.Ο Ρεθυμνιακός είχε και δυο δοκάρια με τον Κεφάκη στο 68′ και τον Βλαστό στο 89′.

Κορυφαίες στιγμές για τον Αετό οι δυο μεγάλες ευκαιρίες του Χαραλαμπάκη με το χαμένο τετ α τετ στο 82′ και την κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι στο 83′.

Παρά τον αποκλεισμό υπάρχει ικανοποίηση στο στρατόπεδο του Αετού Ανωγείων καθώς η ομάδα κόντραρε στα ίσα μια ποιοτικότερη ομάδα και δείχνει ότι βρίσκει σιγά-σιγά τα πατήματα της εν όψει της έναρξης του πρωταθλήματος.

 

Η σύνθεση του Αετού:

Καπετανάκης – Ρούλιος (69′ Ρουσάκης)-Παπουτσάκης(46′ Πρατσινάκης)-Καλλέργης-Λαδουκάκης-Τζανιδάκης-

Γ.Ξυλούρης-Χαραλαμπάκης-Αεράκης-Φασουλάς-Δασκαλάκης(63′Δ.Ξυλούρης).

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook
-->