Το  Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει, με 16 πολύ ενδιαφέροντα και ποικίλα  θέματα,  την ερχόμενη Πέμπτη 30/6/2022 στις 7μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είναι ανοικτό για όλο τον κόσμο, ενώ όπως αναφέρεται από τον δήμο Ανωγείων “είναι βασική επιδίωξη η συμμετοχή των δημοτών, στα πλαίσια ενός ανοιχτού και δημοκρατικού διαλόγου.”  Στην έναρξη του συμβουλίου, θα μιλήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκος Σκουλάς που θα αναλύσει το που βρισκόμαστε σε σχέση με τα έργα που αφορούν τα Ανώγεια.

Αναλυτικά:

«Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων»

Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 30η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ,  του έτους 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7:00 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3502/ 23-06-2022    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30-06-2022

Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους  Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων 

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

 

 

 

Θέματα

Ενημέρωση από τον κ. Νίκο Σκουλά, Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με τα θέματα του Δήμου Ανωγείων που χειρίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης.

Περί αναγνώρισης της κυριότητας του Δήμου Ανωγείων στο βοσκότοπο της κτηματικής του περιφέρειας και πέραν αυτής συνολικής έκτασης 86.502,369 στρ. όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό του Πολ. Μηχανικού κου Μπάκιντα Κων/νου, άρσης αμφισβήτησης προς κάθε τρίτο και την παραγωγή τίτλου κυριότητας που θα κατοχυρώνει το Δήμο Ανωγείων έναντι κάθε τρίτου στο μέλλον.

Αίτημα παραχώρησης δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση των γραφείων του νεοσύστατου συνεταιρισμού με την επωνυμία «Γαλακτοκομικός, Κτηνοτροφικός, Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανωγείων, «ΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006.

Μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06 και το ΠΔ 270/81.

Περί έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου  (Α/Α 1) «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων» της Πράξης: «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων» και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.

Περί έγκρισης του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του : «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και του «ΔΗΜΟΥ  ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  για την πράξη:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και το με αριθμ. 2 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Περί υποβολής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων της Έκθεσης Εσόδων – Δαπανών Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,   σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β και το άρθρο 266 παρ. 9  του Ν. 3852/2010.

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31648/18-05-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για χρηματοδότηση στο Δήμο μας ποσού 150.000,00 € στο πλαίσιο της Πράξης [Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25700/18-04-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή στο Δήμο μας ποσού 25.951,87 € ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων .

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2022, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

Περί έγκρισης αιτήματος  του Πολιτιστικού Συλλόγου Σεισάρχων, για επιχορήγηση του για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περί έγκρισης αιτήματος  του Αθλητικού Ομίλου <<ΑΕΤΟΣ Ανωγείων> για επιχορήγηση του,  για την λειτουργία ακαδημίας και ανδρικού ποδοσφαιρικού τμήματος  , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περί κατανομής του ποσού των έντεκα χιλιάδων και οκτακοσίων πενήντα ευρώ (11.850,00 €), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 29765/10-05-2022 απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών.

Περί στήριξης του οργανισμού << ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ >> στο αίτημά του  για απόσυρση και κατάργηση  των επίμαχων διατάξεων της Κ.Υ.Α. 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β 2302) << Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα >>,  και την προστασία και ενίσχυση του << Χαμόγελου του Παιδιού >>,  στο σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρει.

Ενημέρωση και συζήτηση επί του σχεδίου του προγράμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Ανωγείων και από τους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής.

Περί έγκρισης διαγραφής, επανεγγραφής και εγγραφής νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ανωγείων για την περίοδο 2022 -2023 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 & 5 της αριθμ. 41087/29-11-2017 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   (ΦΕΚ 4249/Τ.Β΄/05-12-2017 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->