Διπλό δημοτικό συμβούλιο με σημαντικά θέματα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου. Το πρώτο που θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ θα έχει μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό του δήμου για το 2022 και το δεύτερο στις 8 μ.μ 18 θέματα της τοπικής κοινωνίας.

Αναλυτικά τα θέματα του συμβουλίου στις 8 μ.μ 

«Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων»

 Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, κατόπιν των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,  άρθρο 10 παρ. 1, ΦΕΚ 55/11-03-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021, και της υπ΄αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την 7η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 8:00 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέματα

1

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για τις  «Βελτιωτικές παρεμβάσεις αγροκτηνοτροφικής οδοποιίας Δήμου Ανωγείων» ποσού 2.024.810,00 €, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 876/05-08-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

2

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για το  «Αστεροσχολείο: Το σχολείο των αστεριών» ποσού 983.275,00 €, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5985/09-07-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

3

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για την  «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παλαιού σχολείου στο Περαχώρι Ανωγείων για τη δημιουργία πολιτιστικού / εκθεσιακού κέντρου» ποσού 1.540.000,00 €, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α.Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10665/20-10-2021 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

4

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021 ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, ως προς τα τρία υποέργα του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ.  329148/02-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

5

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για την «Προγραμματική Σύμβαση “Βελτιώσεις – παρεμβάσεις κυκλοφοριακών συνθηκών στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δήμου Ανωγείων” Περιφέρεια Κρήτης» ποσού  33.070,00 € βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ανωγείων για την εκτέλεση του έργου «Βελτιώσεις – παρεμβάσεις κυκλοφοριακών συνθηκών στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δήμου Ανωγείων» και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

6

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για την  «Επισκευή αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ.  329139/02-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

7

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021 ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, για την «Δημιουργία Στάσεων Λεωφορείων για την Εξυπηρέτηση του Επιβατικού Κοινού του Δήμου Ανωγείων»  και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021

8

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021, ύστερα από την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 75029/13-10-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή στο Δήμο μας ποσού 49.118,95 € ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών του δραστηριοτήτων και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

9

Περί σύνταξης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021 και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

10

Περί υποβολής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων της Έκθεσης Εσόδων – Δαπανών Γ’ Τριμήνου,  για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,  σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 266 παρ. 9  του Ν. 3852/2010.

11

Συζήτηση και ενημέρωση αναφορικά με το θέμα των σχολικών υποδομών Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων.

12

Περί κατανομής του ποσού των έντεκα χιλιάδων και οκτακοσίων πενήντα ευρώ (11.850,00 €), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 84386/17-11-2021 απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών.

13

Περί κατανομής του ποσού των δύο χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (2.962,50 €), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 85940/22-11-2021 απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών.

14

Περί γνωμοδότησης για  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 10914/18-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ρεθύμνου.

15

Περί παραλαβής της μελέτης «Μελέτη Στατικής Επάρκειας Κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων».

16

Περί  έγκρισης σχεδίου Σύμβασης Δωρεάν Παραχώρησης Δημοσίας Χρήσεως Λεωφορείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 2963/2001.

17

Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης για την Οργάνωση της παραγωγής και καλλιτεχνική υποστήριξη μιας (1) προβολής του Εθνογραφικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΝΗΖΑ το κάλεσμα του μύθου στο παλάμισμα του Θεού».

18

Περί έγκρισης υλοποίησης «Συμμετοχικού εργαστήριο για παιδιά και εφήβους στα Ανώγεια (ηλικίες 9-17 ετών)».

 

Για το συμβούλιο στις 6 μ.μ η πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

Ψήφιση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Ανωγείων έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189  του Ν.4555/18  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->