Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Τηλ 2821029300, fax: 2821029250

E-mail: [email protected]Ιστοσελίδα:www.oakae.gr

 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24- 05-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00.
 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-05- 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.
 3. Προϋπολογισμός: 403.225,81 ευρώ προ ΦΠΑ
 4. Κωδικός CPV: 44163160-9
 5. Τόπος εκτέλεσης Ανώγεια Δήμος Ανωγείων (Κωδικός NUTS:EL 433)
 6. Χρηματοδότηση: (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) Αντώνης Τρίτσης ΚΑΕ 63-7326.007 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 7. Σύντομη περιγραφή: Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη είναι :

 1. Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης διαμέτρου Φ125, Φ110, Φ90 και Φ32 και σύνδεση των νέων αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες εργασίες για την εύρεση των υφιστάμενων δικτύων σύμφωνα με τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων αλλά και η σύνδεση με αυτά μετά το πέρας των δοκιμών των νέων δικτύων.
 2. Τοποθέτηση δικλείδων ονομαστικής διαμέτρου Φ125, Φ110, Φ90 και Φ32, για τον έλεγχο επιμέρους τμημάτων του δικτύου και κατασκευή βανοφρεατίων στις θέσεις των δικλείδων.

 

Συνολικά τοποθετούνται:

– 631,70 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 32mm, ονομαστικής πίεσης 10atm (PE Φ32 PN10).

-2.559,30 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 90mm, ονομαστικής πίεσης 10atm (PE Φ90 PN10).

-804,78 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 110mm, ονομαστικής πίεσης 10atm (PE Φ110 PN10).

-1.570,99 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 125mm, ονομαστικής πίεσης 10atm (PE Φ125 PN10).

-236,35 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 32mm, ονομαστικής πίεσης 16atm (PE Φ32 PN16).

-1.325,57 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 90mm, ονομαστικής πίεσης 16atm (PE Φ90 PN16).

-632,87 μέτρα αγωγού πολυαιθυλενίου εξωτερικής διαμέτρου 110mm, ονομαστικής πίεσης 16atm (PE Φ110 PN16).

-3 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ50.

-32 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ80.-2 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ100.

-4 δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ονομαστικής πιέσεως 16atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ125.

 

Προβλέπεται επίσης σε καθορισμένες θέσεις, για συνδέσεις δικλίδων και σωλήνων η αντικατάσταση ή νέα κατασκευή ειδικών τεμαχίων από χαλυβδοσωλήνα εξωτερικής επένδυσης από πολυαιθυλένιο, πάχους 3mm για την υπόγεια τοποθέτηση ή με εποξειδική βαφή, συνολικού πάχους (όλων των απαιτουμένων στρώσεων) 200μm για την επιφανειακή τοποθέτηση και εσωτερικής επίστρωσης από εποξειδική βαφή, κατάλληλη για πόσιμο νερό, συνολικού πάχους (όλων των απαιτουμένων στρώσεων) 400μm, με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια, φλάντζες κλπ αυτού.

 

Επιπλέον προβλέπεται η αντικατάσταση ορισμένων φθαρμένων καλυμμάτων φρεατίων με νέα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης Β125, C250, D400, ανάλογα με το φορτίο, κατά ΕΝ 124

 

 1. Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

 

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1Η ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π

 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

 

 1. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο )φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών (περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016).

 

 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

 1. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
 2. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (8.064,52) η οποία απευθύνεται στον κύριο του έργου ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μηνών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.oakae.gr.

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

-

-->