Η σύγκληση του Δημοτικού συμβουλίου θα γίνει στα Ανώγεια την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος.
Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3287/22-07-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 26-07-2015
Ανακοινώσεις ∆ηµάρχου – Ενηµέρωση Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους Επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις ∆ηµοτικών Συµβούλων
Θέµατα 1 Περί έγκρισης του προγράµµατος και των προϋπολογιζόµενων δαπανών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου Ανωγείων και ψήφιση ανάληψη και δέσµευση σχετικής πίστωσης σε βάρος σχετικού Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015.
Περί έγκρισης διοργάνωσης του 1 ου Ιστορικού ∆ιήµερου Συµποσίου στ΄Ανώγεια στις 12 και 13 Αυγούστου 2015.
3 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως οφειλετών, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµό 2/2015 Πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών µε Συµβιβασµό.
Περί υποβολής στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της «Αίτησης συµµετοχής – ∆ήλωσης – Προσφοράς» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» µε αριθµό 2100/16-07-2015.
 Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Ανωγείων µε τον αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Τοπικού Προγράµµατος LEADER.
Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή αυτού για την συγκρότηση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Προβολή -Σήµανση Ανωγείων», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 και του άρθρου 70 του Π.∆/τος 28/80.
Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Ανωγείων µε τον αναπληρωτή αυτού στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ακαδηµαϊκού Χωριού Ανωγείων Κρήτης.
Τροποποιήσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 ύστερα από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Απόδοση και Επιστροφή ποσού 254.716,32 € Κοινοτικής Συµµετοχής του IMAST που διανέµεται στους εταίρους σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 68069/ Α.Π. 4101/23-06-2015 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
Περί αιτήµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σεισάρχων για επιχορήγηση του µε το ποσό των 1.000,00 € για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4257/14.
Περί έγκρισης διενέργειας προµηθειών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) και την Πράξη 33/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->