Η ΑΝΩΓΗ σας παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εργασία των μαθητών του Α2 του Σταυράκειου Γενικού Λυκείου Ανωγείων και στην οποία αναλύεται η οικονομική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής τα τελευταία χρόνια. Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποτυπώνεται και το γεγονός ότι η οικονομική κρίση πλήττει και την επαρχία και όχι μόνο τα αστικά κέντρα με τον πληθυσμό να έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια μείωση στο εισόδημα του και ταυτόχρονη αύξηση της φορολογίας τους. Η εργασία έχει ως:

ΜΙΑ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ:ΤΑΞΗ  Α2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:

Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας  οι μαθητές αποφάσισαν να ασχοληθούν με τα οικονομικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής τους. Στόχος της έρευνας  είναι οι μαθητές να εμπεδώσουν και να δουλέψουν πάνω σε βασικές οικονομικές έννοιες όπως το εθνικό εισόδημα ,το εργατικό δυναμικό, την ανεργία ,το φορολογικό συντελεστή κ.τ.λ.

Στην πρώτη φάση της έρευνας οι μαθητές συνέταξαν μια επιστολή προς τους γονείς και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνταν να συμπληρώσουν. Έπειτα επεξεργάστηκαν τα δεδομένα ανά ομάδες και στο τέλος έβγαλαν τα συνολικά οικονομικά μεγέθη.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δε μπορούν να χαρακτηρίσουν την οικονομική κατάσταση της περιοχής κυρίως λόγω του μικρού δείγματος ερωτηματολογίων. Όμως  είναι μια προσέγγιση και μια πρώτη ματιά για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Άλλωστε ο στόχος ήταν οι μαθητές να εξασκηθούν στη διαδικασία της έρευνας ,στην επεξεργασία των δεδομένων και στην εμπέδωση βασικών οικονομικών εννοιών.

Η επιστολή προς τους γονείς:

Αγαπητοί γονείς,

Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές της τάξης Α2 του Γενικού Λυκείου Ανωγείων ,αποφάσισαν να ασχοληθούν και να ερευνήσουν τα οικονομικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής τους.

Σκοπός της έρευνας είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές μας βασικές οικονομικές έννοιες όπως το Εθνικό εισόδημα, εργατικό δυναμικό, ανεργία, ποσοστό ανεργίας κ.τ.λ.

Γι’ αυτό το λόγο θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που σας επισυνάπτουμε. Όλα τα  ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. Για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο των απαντήσεων σας αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το εσωκλείσετε στο φάκελο που σας επισυνάπτουμε. Οι φάκελοι  θα ανοιχτούν αφού συγκεντρωθούν όλοι μαζί.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Εκ μέρους των μαθητών του Α2:Ο Πρόεδρος της τάξης  Πατελάρος  Βασίλης

Η υπεύθυνη καθηγήτρια: Μακρή Ελένη

Η Διευθύντρια: Πρίμπου  Δέσποινα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1.Από πόσα μέλη αποτελείται η οικογένεια σας ;(Πληθυσμός)

2.Πόσα από τα μέλη της οικογένειας σας θέλουν και μπορούν να εργαστούν; (Εργατικό δυναμικό).

3.Πόσα από τα μέλη της οικογένειας που θέλουν και μπορούν να εργαστούν, εργάζονται; (Απασχολούμενοι)

4.Πόσα από τα μέλη της οικογένειας που θέλουν και μπορούν να εργαστούν δεν βρίσκουν δουλειά; (Άνεργοι)

α. Πόσα από τα άνεργα μέλη της οικογένειας σας είναι άντρες και πόσα γυναίκες;

β. Σε τι ηλικία και πόσα είναι τα άνεργα μέλη της οικογένειας σας ;

15-30 ετών

30-40 ετών

40-50 ετών

50-60 ετών

60 ετών και πάνω

5.Πόσο το εισόδημα που δηλώσατε στη φορολογική δήλωση.

α. το έτος 2010

β. το έτος 2011

γ. Πόσο εισόδημα υπολογίζεται ότι θα δηλώσετε το 2012;

6.Πόσος ο φόρος εισοδήματος που πληρώσατε;

α. το έτος 2010

β. το έτος 2011

7. Πόση ήταν η τυχόν επιστροφή φόρου που είχατε;

α. το έτος 2010

β. το έτος 2011

8.Με ποιο από τα παρακάτω επαγγέλματα ασχολούνται τα μέλη της οικογένειας σας;

α. Αγρότης

β. Κτηνοτρόφος

γ. Δημόσιος Υπάλληλος

δ. Ιδιωτικός  Υπάλληλος

ε. Ελεύθερος  Επαγγελματίας

στ. Συνταξιούχος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ:

  1. Αριθμός ερωτηματολογίων- αριθμός οικογενειών : 52

Σύνολο πληθυσμού :287

  1. Εργατικό δυναμικό:123
  2. Απασχολούμενοι:86
  3. Αριθμός ανέργων:37. Ποσοστό ανεργίας 30%
  4. Δηλωθέν εισόδημα (ΑΕΠ) 2010 :861.324 ευρώ

Δηλωθέν εισόδημα (ΑΕΠ) 2011: 722.507 ευρώ

Προσδοκώμενο Δηλωθέν εισόδημα (ΑΕΠ)2012:721.502 ευρώ

% Μεταβαλλόμενο εισόδημα 2010-2011 =  -16.12%

%Μεταβαλλόμενο εισόδημα 2011-2012 = -0.12%

6.Φόρος εισοδήματος 2010: 26.177 ευρώ

Φόρος εισοδήματος 2011: 37.281 ευρώ

7.Επιστροφή φόρου 2010: 13.218 ευρώ

Επιστροφή φόρου 2011: 24.057 ευρώ

Φορολογικός συντελεστής εισοδήματος 2010: 3.03 %

Φορολογικός συντελεστής εισοδήματος 2011: 5.1 %

Σύνολο αγροτών:13

Σύνολο κτηνοτρόφων:28

Σύνολο Δημοσίων υπαλλήλων:13

Σύνολο Ιδιωτικών υπαλήλων:15

Σύνολο ελεύθερων επαγγελματιών:11

Σύνολο συνταξιούχων:7

ΣΥΝΟΛΟ

% ΑΓΡΟΤΩΝ 15.11%

%ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ 32.5%

%ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.11%

%ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 17.44%

%ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 12.79%

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

 

Από την έρευνα που κάναμε για την οικονομική κατάσταση της ευρύτερης περιοχής του Μυλοποτάμου συγκεντρώσαμε  52 ερωτηματολόγια με σύνολο πληθυσμού 287 άτομα. Το  εργατικό δυναμικό ανέρχεται σε 123 άτομα. Από αυτά 86 άτομα είναι  απασχολούμενοι και 37 άνεργοι. Παρατηρούμαι ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 30%.

Το εισόδημα που δήλωσαν οι κάτοικοι της περιοχής το έτος 2010 ήταν 861.324 ευρώ και το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται περίπου στα 3.000 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος που πλήρωσαν ήταν 26.177 ευρώ δηλαδή το ποσοστό εισοδήματος που πλήρωσαν σε φόρους ήταν 3,03%.

Ενώ το 2011 το δηλωθέν εισόδημα ήταν 722.407 ευρώ και το κατά κεφαλήν εισόδημα 2.517 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος που κλήθηκαν οι κάτοικοι να πληρώσουν ήταν 37.281 ευρώ, δηλαδή πλήρωσαν 5.1% του εισοδήματος τους σε φόρο. Συγκρίνοντας τα δυο έτη 2010 και 2011 παρατηρούμε ότι το εισόδημα μειώθηκε κατά  16.12% ενώ ταυτόχρονα ο φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε.

Συμπεραίνουμε ότι οι πολίτες έχουν υποστεί μια μείωση του εισοδήματος ενώ επιβαρύνονται με υψηλότερους φόρους.  Τα πράγματα δεν φαίνονται να πηγαίνουν καλύτερα για το 2012 αφού το εισόδημα που πρόκειται να δηλώσουν οι κάτοικοι είναι και αυτό μειωμένο σε σχέση με το 2011 και υπολογίζεται στα 721.502 ευρώ δηλαδή μειωμένο κατά 0.12%.

Όσο αφορά τη σύνθεση πληθυσμού το μεγαλύτερο ποσοστό το αποτελούν οι κτηνοτρόφοι με 32.55%, έπονται οι ιδιωτικοί υπάλληλοι  με 17.44%. οι αγρότες και οι δημόσιοι υπάλληλοι με 15.1% και τέλος οι ελεύθεροι  επαγγελματίες με 12.79.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε παρατηρούμε ότι η οικονομική κρίση δεν έχει πλήξει μόνο τα αστικά κέντρα αλλά και την ύπαιθρο όπου ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός σε ότι αφορά την καθημερινότητα και τον τρόπο επιβίωσης των ανθρώπων. Η αύξηση των φόρων ,η μείωση των εισοδημάτων και η ανεργία είναι τα φαινόμενα που μαστίζουν την περιοχή όπως και την υπόλοιπη Χώρα.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:

ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΣΜΠΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΩΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->