Με την υπ’ αριθ. πρτ. 2043 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων , Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση η πρόταση του Δήμου Ανωγείων με τίτλο « Ανάπλαση οικισμού Ανωγείων,  Δήμου  Ανωγείων».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).

Η πράξη περιλάμβανα το υποέργα:

1. ” Ανάπλαση παραδοσιακού συνεκτικού τμήματος οικισμού Ανωγείων»

2- «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου στα Δαμάνια»

με συνολικό προϋπολογισμό 918.994,52 €.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την 01/02/2012 έως την 31/12/2013.


Με τη πράξη αυτή θα γίνει ανάπλαση του παραδοσιακού συνεκτικού τμήματος οικισμού των Ανωγείων και των υπαίθριων χώρων του συνοικισμού «Δαμάνια».

Οι προβλεπόμενες εργασίες στο κεντρικό παραδοσιακό τμήμα του οικισμού των Ανωγείων είναι:

•  Η επίστρωση στο σοκάκια του συνεκτικού τμήματος με τοπική πέτρα και αλλού με ελαφρά οπλισμένο γαρμπιλόδεμα τσιμέντου,

•  Η ανακατασκευή κλιμάκων και σκαλοπατιών στις θέσεις που υπάρχουν και σήμερα (καθαίρεση όπου απαιτείται, ανακατασκευή με οπλισμένο σκυρόδεμα, τελείωμα με γαρμπιλόδεμα)

•  Η κατασκευή καθιστικών και άλλων στοιχείων από λιθοδομή με τοπική πέτρα

•        Η προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων όπου απαιτείται οριοθέτηση

•        Η φύτευση δέντρων σε διάφορα σημεία εντός του συνεκτικού τμήματος

•        Η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τους ιστούς τους

•        Η τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων

•        Η εγκατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής σε αντικατάσταση υφισταμένων γα τη διαχείριση των όμβριων.


Για την διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων στον συνοικισμό

“Δαμάνια”, προβλέπονται οι εργασίες :

•   επίστρωση των οδών ήπιος κυκλοφορίας με τσιμεντοκυβόλιθους.

•   Η τοποθέτηση προκατασκευασμένων κράσπεδων για τη διαμόρφωση

πεζοδρομίων.

•   Η επίστρωση των πεζοδρομίων με ελαφρά οπλισμένο γαρμπιλόδεμα τσιμέντου


•   Η τοποθέτηση καθιστικών και άλλων στοιχείων υπαίθριου εξοπλισμού.


Η φύτευση δέντρων και η  άρδευση αυτών, σε διάφορο σημεία εντός του συνεκτικού τμήματος.


•   Η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τους ιστούς τους.


•   Η συλλογή των ομβρίων θα πραγματοποιείται με ρείθρα και σχάρες απορροής.


Μοιραστείτε το

-

-->