Καλείστε σε ανοικτή συνάντηση— συζήτηση την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011 και ώρα 21:00 μ.μ. στο Αρμί, με θέματα  συζήτησης οικονομική πορεία του Δήμου — Παραβατικές συμπεριφορές.


Η συνεδρίαση αυτή έρχεται να εκφράσει μια δημόσια διαβούλευση για δύο θέματα που κρίνονται ως απαραίτητα συστατικά για την μελλοντική πορεία του τόπου μας.


Καλείστε να παρευρεθείτε όλοι, ώστε να συμβάλλετε με τις προτάσεις σας για μια πιο δίκαιη και αποδεκτή πρακτική.

Δημοτικά Τέλη Δήμου

Τέλος Ύδρευσης: 1,30€/κυβικό

Τέλος αποχέτευσης : 0,32€/κυβικό

Τέλος Ύδρευσης ζώων : 0,07€/ζώο

Δικαίωμα Βοσκής : 0,48€/ζώο

Τέλος Νεκροταφείου: 25€/οικογένεια

Τέλος Άρδευσης: 0,23€/κυβικό κλιμακωτό

Τέλος Καθαριότητας— φωτισμού  : 1,35€/m2 για οικίες και  1,62€/m2 για καταστήματα μέσω ΔΕΗ

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: 0,35%ο επι της αντικειμενικής αξίας μέσω της ΔΕΗ

Τέλος Κοινόχρηστων χώρων : 2€/μ2  Κεντρικός, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ιωάννης 10,98 €/μ2, Περαχώρι 6,23€/μ2

Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων: 0,14€/m2 μέσω ΔΕΗ

Βεβαίωση Εσόδων


Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετική ρύθμιση, καταρτίζονται στους δήμους με πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους από το δήμαρχο και έναν ή δύο υπαλλήλους του δήμου, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.


Για κάθε είδος εσόδου και για κάθε οικονομικό έτος συντάσσεται ένας βεβαιωτικός κατάλογος (εκτός ύδρευση αποχέτευση που συντάσσονται τρείς φορές το χρόνο) . Στο βεβαιωτικό κατάλογο αναγράφονται ονομαστικά οι φορολογούμενοι και το εισπρακτέο από τον καθένα τους ποσό.


Οι χρηματικοί κατάλογοι συντάσσονται σε τρία αντίτυπα, υπογράφονται από το δήμαρχο, τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη βεβαίωση υπηρεσίας και τον υπάλληλο που τους συνέταξε και σφραγίζονται με τη σφραγίδα  του δήμου.


Απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου κοινοποιείται στους οφειλέτες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ως εξής:


α) Εάν το ποσό που βεβαιώθηκε υπερβαίνει τα 29,34 ευρώ, η επίδοση γίνεται με δικαστικό επιμελητή ή με δημοτικό υπάλληλο ή αστυνομικό όργανο και σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης παραλαβής γίνεται θυροκόλληση παρουσία ενός μάρτυρα


β) Η κοινοποίηση των αποσπασμάτων στους οφειλέτες ποσού μέχρι 29,34 ευρώ γίνεται είτε με δημοτικούς υπαλλήλους ή εισπράκτορες είτε με το ταχυδρομείο.


Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση των αποσπασμάτων, οι οφειλέτες καλούνται εγγράφως να ασκήσουν μέσα σε 60ήμερη ανατρεπτική προθεσμία τα ένδικα μέσα κατά της εγγραφής των.


Η εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο γίνεται οριστική μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.


Βεβαιώσεις Χρηματικών Καταλόγων— Τεχνικές Είσπραξης

Για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από τη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος, που υπάγεται ο οφειλέτης, λαμβάνονται υπόψη και οι βεβαιωμένες βασικές οφειλές προς τους Δήμους, που είναι ληξιπρόθεσμες και υπερβαίνουν το ποσό των 300,00 ευρώ.


Βασική οφειλή θεωρείται το κύριο χρέος (κεφάλαιο) χωρίς πρόστιμα κι προσαυξήσεις.


Οι βασικές οφειλές κάθε υπόχρεου υπολογίζονται σωρευτικά άσχετα αν προέρχονται από διάφορες αιτίες.


Οι Δήμοι με δική τους ταμειακή υπηρεσία, εφόσον το ύψος της βασικής οφειλής του υπόχρεου υπερβεί το ποσό των 300,00€, ενημερώνουν την αρμόδια για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας Δ.O.Y. του οφειλέτη είτε ταχυδρομικά είτε με τηλεμοιοτυπία (FAX).


Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, μόλις παραλάβει το έγγραφο για τη δέσμευση, λαμβάνει υπόψη και τις οφειλές προς τους Δήμους, για τις οποίες έχει ενημερωθεί.


Ακόμη και στην περίπτωση που ο αιτών το αποδεικτικό ενημερότητας είναι ενήμερος για τα χρέη του προς το δημόσιο, το αποδεικτικό ενημερότητας δεν χορηγείται, αν προηγουμένως δεν γίνει άρση της δέσμευσης  χορήγησης του, με νεώτερο έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, που έχει στείλει το αρχικό έγγραφο.

Η Δημοτική Ενημερότητα  (Άρθρο 288 του Ν.3463/06 του ΔΚΚ)  παραγγέλλει ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τους Δήμους, είναι η μη ύπαρξη σε βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.


Ενδεικτικά αναφέρουμε:


· Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος


· Άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων


· Άδειες χρήσης βοσκοτόπων


· Άδειες εσκαφής ή  τομής σε  δημοτικούς δρόμους, Άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, έχουν θεσπιστεί για πρώτη φορά, το 2006 με τον ΚΔΚ, είναι όμως επιβεβλημένες για την προστασία τόσο των συμφερόντων των Δήμων, όσο και για τους συνεπείς και νομοταγείς πολίτες και συμβάλλουν στην σταθερότητα των εναλλακτικών ηθών.


Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης: Κατάσχεση εις χείρας τρίτων

Η μη λήψη από το Δημόσιο και από τους Δήμους, των αναγκαίων και ανάλογων με το ύψος της οφειλής μέτρων είσπραξης των απαιτήσεων του παραβιάζει την αρχή της φορολογικής ισότητας, επειδή κάποιοι συμπολίτες μας αποφεύγουν να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους και με τον τρόπο αυτό βαρύνουν υπέρμετρα τους υπόλοιπους.


Τα αναγκαστικά μέτρα που λαμβάνονται για την είσπραξη των εσόδων των δήμων είναι:


-Η κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και γενικά απαιτήσεων του, που βρίσκονται στα χέρια τρίτων π.χ. μετρητά σε τράπεζες

-Η κατάσχεση ακινήτων, η προσωπική κράτηση

Τα παραπάνω αναγκαστικά μέτρα λαμβάνονται αθροιστικά ή μεμονωμένα κατά κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.


ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Στους οφειλέτες των Δήμων, παρέχονται διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους οφειλέτες του Δημοσίου.

Δικαιούχοι των διευκολύνσεων της τμηματικής καταβολής, είναι όσοι οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη και λόγω πραγματικής αδυναμίας, αδυνατούν να τα καταβάλουν άμεσα στο σύνολο τους.
Oι οφειλέτες που είναι απόλυτα συνεπείς στην καταβολή των δόσεων απαλλάσσονται :


της πληρωμής ποσοστού 30% των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τα ποσά των δόσεων, από την ημέρα χορήγησης της διευκόλυνσης και μετά και


· απαλλάσσεται της πληρωμής του συνόλου των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν την τελευταία δόση, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν υπερβαίνουν το 40% των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής

Γενικά ο ανώτατος αριθμός των μηνιαίων δόσεων είναι 26 και ο κατώτατος 2 με την επιφύλαξη του κατώτατου ορίου των 146,74€ κάθε δόσης.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για επανεξέταση του αριθμού των δόσεων της διευκόλυνσης, μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων σε 48, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται εγγυητική επιστολή για το σύνολο του οφειλόμενου ποσού της διευκόλυνσης.


Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης, εάν δεν πληρώσει τρεις (3) συνεχείς μηνιαίες δόσεις.


Η σχετική αίτηση εξετάζεται εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Δήμου σε ποσοστό 5 τοις χιλίοις επί της βασικής οφειλής και μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000) που αποτελεί και το ανώτατο  ύψος του παραβόλου.


Υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα δημοτικά έσοδα, υπόλογη η αρμόδια υπηρεσία

Η ελαστικότητα που μέχρι σήμερα παρατηρείτε σε πολλούς δήμους, στην τήρηση του νόμου που αφορά την είσπραξη δημοτικών εσόδων, θα αποτελέσει παρελθόν στο εξής.

Ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι υπάλληλοι των οικονομικών τους υπηρεσιών θα μπορούν να κάνουν τα «στραβά μάτια» σε πολίτες που έχουν χρέη από τέλη, μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, κλήσεις, τέλη ακίνητης περιουσίας κ.λπ.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας κάθε δήμου, θα λογοδοτούν πλέον στο Ελεγκτικό Συνέδριο όχι μόνο για το τι πληρώνουν με τα εντάλματα αλλά και για το τι εισπράττουν. Τα δημοτικά έσοδα, όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης», τίθενται υπό νομικό-δικαστικό έλεγχο σε τακτική βάση και κάθε δήμος καλείται να αποδείξει ότι, ακόμα κι αν δεν εισέπραξε τα χρέη που έχει από πολίτες, έχει κάνει όλες τις διαδικασίες που όριζε ο νόμος για την απαίτηση τους άλλως θα καταλογίζονται τα χρέη στον ίδιο. Δηλαδή αρχικά έγγραφη ειδοποίηση στους οφειλέτες, και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση και η οφειλή είναι άνω των τριακοσίων ευρώ, δέσμευση του ΑΦΜ του οφειλέτη και στη συνέχεια δέσμευση τραπεζικών του λογαριασμών με έσχατο μέτρο τη δέσμευση της περιουσίας αν δεν συμμορφωθεί ο οφειλέτης.


Το υπουργείο Εσωτερικών διαμηνύει στις δημοτικές αρχές ότι πρέπει να εξαντλήσουν κάθε μέσο που τους δίνει ο νόμος για την είσπραξη των οφειλών. Εξ άλλου τα έσοδα των δήμων είναι εκείνα που θα τους δώσουν οικονομική ανάσα αφού η κρατική χρηματοδότηση θα είναι λιτή εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των ασφυκτικών πιέσεων.

Αυτό, που προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε προσθήκη που κατατέθηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, σημαίνει ότι αν ο φορολογούμενος έχει να εισπράξει κάποιο ποσό από την εφορία ή να πάρει επιστροφή φόρου ενώ ταυτόχρονα έχει χρέος προς τον δήμο του, τότε θα γίνεται συμψηφισμός.Μοιραστείτε το

-

-->