Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση κατοίκων των Ανωγείων με τον Πρόεδρο και μέλη της Ένωσης Καταναλωτών του Νομού Ηρακλείου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνάντηση ήταν πολύ σημαντική με δεδομένο την οικονομική πίεση που δέχονται όλα σχεδόν τα νοικοκυριά. Τέθηκαν ερωτήματα από τους κατοίκους και δόθηκαν αντίστοιχα απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών.

Αναλύθηκαν οι τρόποι αντιμετώπιση των τραπεζών από τα νοικοκυριά,

ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε μια σχέση επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου

 

 ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Οι υπερχρεωμένοι πολίτες, καταναλωτές και οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία ή πρόκειται να περιέλθουν σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν πλέον να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να επιτύχουν τη ρύθμιση, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, μέρους ή του συνόλου των χρεών τους για τέσσερα έτη και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους σύμφωνα με το Νόμο 3869/2010. Η σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών μπορεί να κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος που βρίσκεται σε αδυναμία να ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή στο δικαστήριο είναι να έχει πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο προσπάθεια επίτευξης Εξωδικαστικού Συμβιβασμού με τους πιστωτές (Τράπεζες) και να έχει αυτή αποτύχει.

Οι υπερχρεωμένοι πολίτες αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη και με την ορθή καθοδήγηση της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης, μπορούν να επιτύχουν με τη δικαστική διαδικασία τη ρύθμιση των οφειλών τους και την απαλλαγή μέρους ή του συνόλου αυτών.

Η εφαρμογή του νόμου δημιουργεί μία νέα δυναμική στη φάση του Εξώδικου Συμβιβασμού, καθώς είναι πλέον προς το συμφέρον όλων – και ιδίως των ίδιων των πιστωτών – να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συναινετικής ρύθμισης των οφειλών.

 

1o Στάδιο — ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

 

Α) Κάνουμε αίτηση σε όσες τράπεζες οφείλουμε, για να πάρουμε αναλυτική βεβαίωση για όλες τις οφειλές μας.

Β) Γίνεται μία οικονομική μελέτη και συντάσσεται ένα σχέδιο συμβιβασμού από τον Οικονομικό

Σύμβουλο και τον Δικηγόρο.

Γ) Καταθέτουμε το σχέδιο με αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό σε όλες τις τράπεζες, οι οποίες

πρέπει να απαντήσουν σε διάστημα μέχρι 2 μήνες για το αν δέχονται την πρόταση μας ή όχι.

Αν αποδεχτούν οι τράπεζες την πρόταση μας ο δικηγόρος επικυρώνει τα σχετικά έγγραφα για τον

εξωδικαστικό συμβιβασμό στο Ειρηνοδικείο.

 

2o Στάδιο – ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

 

Αν δεν αποδεχτούν οι τράπεζες την πρόταση μας συντάσσεται βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και κατατίθεται αίτηση στο Ειρηνοδικείο το οποίο ορίζει αμέσως και την ημερομηνία δίκης.

–  Τον πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδεται η Αίτηση στις τράπεζες με Δικαστικό Επιμελητή και ξεκινά η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού.

–  Τον δεύτερο μήνα οι πιστωτές (τράπεζες) απαντούν αν αποδέχονται το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών.

–  Τον τρίτο μήνα ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει και τροποποιήσεις στο αρχικό του σχέδιο.

Αν επιτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός δεν γίνεται δίκη και ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει το συμβιβασμό.

 

3o Στάδιο – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

 

Αν αποτύχει και ο δικαστικός συμβιβασμός γίνεται το δικαστήριο στο Ειρηνοδικείο την ημερομηνία που έχει ήδη ορισθεί με την αίτηση που καταθέσαμε. – Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει:

α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του οφειλέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές,

β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου,

γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και

δ) Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των πιστωτών καθώς και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

 

Μετά την αίτηση το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση για την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που αποδεικνύουν τις οφειλές του.

 

Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου

Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου περιλαμβάνει μία νέα προσπάθεια συμβιβασμού και σε

περίπτωση αποτυχίας αυτής, την εξέταση της αίτησης ρύθμισης των οφειλών.

 

Ειδικότερα:

> Δικαστικός Συμβιβασμός: Μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο, ο οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές του την αίτηση με τον προσδιορισμό δικασίμου, την κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Οι πιστωτές καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν ή όχι στο σχέδιο εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία και εντός 15 ημερών από την πάροδο του διμήνου, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο, στο οποίο οι πιστωτές οφείλουν να απαντήσουν εντός των επόμενων είκοσι ημερών. Εφόσον οι πιστωτές δεν πάρουν θέση επί του σχεδίου εντός των προθεσμιών, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται το σχέδιο. Ο δικαστικός συμβιβασμός μπορεί να επιτευχθεί και αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές. Αρκεί να συμφωνούν οι πιστωτές με το μισό τουλάχιστον του συνολικού ποσού των απαιτήσεων. Προϋπόθεση να συμφωνούν οι πιστωτές που έχουν εξασφαλισμένες απαιτήσεις.

■    Δικαστική Ρύθμιση των Οφειλών: Εφόσον δεν επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, ακολουθεί στη δικάσιμο που έχει οριστεί, η συζήτηση της αίτησης, κατά την οποία το δικαστήριο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των χρεών και ιδίως εάν υπάρχει μόνιμη αδυναμία για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλει μηνιαίως το ποσό που αυτό καθορίζει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευμένων μελών της οικογένειας του. Εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις του, επέρχεται απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών.

■     Εξαίρεση της κύριας κατοικίας ή μοναδικής κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας: Σε περίπτωση ρύθμισης οφειλών διατάσσεται η ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης, όμως, μπορεί να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση και να «σώσει» την πρώτη ή την μοναδική του κατοικία. Στην περίπτωση αυτή, αναλαμβάνει να εξοφλήσει ένα πρόσθετο μέρος των χρεών που ανέρχεται μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της σε χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι έτη και με το ευνοϊκό επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.

■     Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης:

Μετά την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει, την παύση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη με τα οποία απειλείται ο οφειλέτης. Πα την αναστολή αρκεί να πιθανολογηθεί η ευδοκίμηση της αίτησης για ρύθμιση των χρεών. Ειδικά για την περίπτωση της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη προβλέπεται από τον ίδιο τον Ν. 3869/2010 η απανόρευση των πλειστηριασυών έως την 31.12.2012.

 

ΕΝ.Κ.Η. Κρήτης – Ανωπόλεως 29, Ηράκλειο, Τηλ.2810.240450, Fax.2810.240470 www.enkh-crete.gr & www.enkh.gr & e-mail: [email protected]

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->