ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
0 Τακτικά Έσοδα 1.334.415,95
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 206.000,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 0,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 646.133,78
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 421.950,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 180.314,51
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.908.908,52
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 5.697.722,76
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 823.437,89
61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 524.592,85
63, 64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 151.269,10
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 171.250,00
67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 97.175,38
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 381.427,62
82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 401.950,00
71 Αγορές 409.352,50
73 Έργα 1.452.541,83
74 Μελέτες 1.027.627,93
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 157.500,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 3.500,00
9111 Αποθεματικό 96.097,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 5.697.722,76
Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->