“Ο Δήμος Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) από πόρους του Δήμου Ανωγείων,  με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου (αριθμός πρωτοκόλλου 25416/10.11.2011) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανωγείων από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις  13 Δεκεμβρίου 2011 , ημέρα   Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια ειδών, όπως επίσης και την συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων) γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το «Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών και  Περιβάλλοντος» του Δήμου Ανωγείων (Δημοτικό Κατάστημα, Ανώγεια Τ.Κ. 74051)

Πληροφορίες δίνονται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανωγείων, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (αρμόδιος Αναστασάκης Ιωάννης, τηλ.: 28340-32541, Fax 28340-31380)

ΑΝΩΓΕΙΑ  24/11/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ”


Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->