1.Υποβολή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2011 σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β και το άρθρο 266 παρ. 9  Ν.3852/2010.

2.Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μυλοποτάμου  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, για την υλοποίηση πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στους Δήμους Ανωγείων και Μυλοποτάμου Νομού Ρεθύμνης», συνολικού προϋπολογισμού 1.334.600,00 € ευρώ.

3.Έγκριση συμμετοχής και υποβολή πρότασης, με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων στους Δήμους Ανωγείων και Μυλοποτάμου Νομού Ρεθύμνης», στην Πρόσκληση με κωδικό 4.7 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων, Θεματική Προτεραιότητα 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων» σύμφωνα με το έγγραφο 169058/Π111/10-6-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.


4.Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και του Δήμου Ρεθύμνης  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.832.700,00 €.


5.Έγκριση συμμετοχής και υποβολή πρότασης, με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», στην Πρόσκληση με κωδικό 2.12 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», Θεματική Προτεραιότητα 46 «Επεξεργασία Νερού (Λύματα)» σύμφωνα με το έγγραφο 167460/Π106/7-4-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.


6.Παραλαβή μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση παλιού αρδευτικού δικτύου Β’ Φάση», προϋπολογισμού 410.000,00 €, στο πλαίσιο του Μέτρου 321 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, σύμφωνα με το έγγραφο 7800/20-7-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2007-2013.


7.Παραλαβή μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχιακού Μεγάρου», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, σύμφωνα με το έγγραφο 7800/20-7-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2007-2013.


8.Παραλαβή μελέτης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση οικισμού Ανωγείων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, σύμφωνα με το έγγραφο 7800/20-7-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2007-2013.


9.Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, για τη δημιουργία ταινίας με θέμα «Κινηματογραφική καταγραφή διακοσίων συνεντεύξεων από ενήλικες Ανωγειανούς που βίωσαν τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο 1930-1944 στα Ανώγεια» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 80497/33063/30-9-2011 της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης.


10.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανωγείων στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 602/7-10-2011 του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.

11.Αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια μηχανήματος έργου μετά ειδικού εξοπλισμού (Μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων με παρελκόμενα – πολυμηχάνημα)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» σύμφωνα το έγγραφο με αριθμό 3379/5-10-2011 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης.


12.Παραλαβή τροποποιημένης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Δήμου Ανωγείων» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 23175/13-10-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.


13.Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων με αριθμό 12/2011 για τον καθορισμό αμοιβής Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 255 του Δ.Κ.Κ., το έγγραφο με αριθμό 61995/13-11-2007 του ΥΠΕΣ και την εγκύκλιο 16/10819/22-2-2007 του ΥΠΕΣ.


14.Τροποποιήσεις προϋπολογισμού


15.Ενημερώσεις

•        Οικονομική πορεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΑνωγείωνΜοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->