Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης με την απόφασή του με αριθμό 13/2022 αποφασίζει:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ανωγείων , με θητεία από 01-01-2022  μέχρι 31-12-2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Tον κο Βρέντζο Εμμανουήλ του Ιωάννη, έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων καθως και την  επίβλεψης και λειτουργίας των υπηρεσιών  Κοιμητηρίου.

-Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και την εξέλιξη των , Πολεοδομικών Μελετών.. Την ευθύνη για Ύδρευση- Άρδευση- Αντλιοστάσια –Αποχέτευση-Βιολογικού, του προσωπικού που απασχολείται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες(Τεχνίτες υδραυλικοί, υδρονομείς).

-Αρμοδιότητες Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου   τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οργανισμούς φορεων.

-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών.

-Την τέλεση πολιτικών γάμων.

  1. Tον κο Σαλουστρο Ιωάννη του Κωνσταντίνου, έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

      -Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών,  Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Την έκδοση όλων των  σχετικών εγκρίσεων  των δαπανών και τον έλεγχο εκτέλεσης Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα: των προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης.

          Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος  και Κυκλικής Οικονομίας: Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

-την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

-την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

-την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων.

-τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

-την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Tον κο Κοντογιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη , άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

      -ελέγχου δαπανών του Δήμου που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης: την εποπτεία σε θέματα Προμηθειών Υλικών/ Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού.

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού

Τον Κον Φασουλά Βασίλειο του Δημητρίου, άμισθο Αντιδήμαρχο θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και ορισμός αυτού λήγει στις 10-06-2022 σύμφωνα και με την υπ’ αριθμό 9766/09-11-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 

 Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ.  α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κον Βρεντζο  Εμμανουήλ του Ιωάννη  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος

Ε.   Τις αρμοδιότητες του  Αντιδημάρχου κον Σαλουστρο Ιωάννη του Κωνσταντίνου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ.  Τις αρμοδιότητες του  Αντιδημάρχου κον Κοντογιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη   που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος

Ζ.   Τις αρμοδιότητες του  Αντιδημάρχου κον  Φασουλά Βασίλειο του Δημητρίου   που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος

Η. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κοντογιάννης Εμμανουήλ του Ιωάννη  , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κον Φασουλά Βασίλειο του Δημητρίου.

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης   με την απόφασή του με αριθμό 16/2022 αποφασίζει :

Ορίζει  ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο  του Δήμου με θητεία από 13-01-2022 ως και 31-12-2023 (Χωρίς Αμοιβή), την  κατωτέρω  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας για την εποπτεία και τον συντονισμό των τομέων ως  εξής:

Την Κα Κουνάλη Λευκοθέα του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλο, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης: Κοινωνική Πολιτική και πολιτικών ισότητας των Φίλων, την Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την Παιδεία –Δια Βίου Μάθηση και τον Πολιτισμό ,

           Εποπτεία δράσεων για την επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αναθέτει την υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν3463/2006(ΔΚΚ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας της. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο .

Η ανωτέρω Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος θα βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με τους καθ’  ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

*Στην φωτογραφία πρώτος από αριστερά είναι ο Μανόλης Βρέντζος και πρώτος από δεξιά ο Γιάννης Σαλούστρος, οι δυο νέοι Αντιδήμαρχοι Ανωγείων.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->