Όπως αναφέρει η απόφαση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και της διοικήτριας κας Ελένης Μπορμπουδάκη:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Υπευθύνου για τον Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Ανωγείων».  ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το τρίτο άρθρο του ν.3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄)

2.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.1397/83 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.3172/03 (ΦΕΚ 197/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4025/11 (ΦΕΚ 228/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4052/12 (ΦΕΚ 41/Α΄), την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4058/12 (ΦΕΚ 63/Α΄), το άρθρο 26 του ν.4316/14 (ΦΕΚ 270/Α΄) και το άρθρο 47 του ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/Α΄)

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4238/14 (ΦΕΚ 38/Α΄)

4.Την με αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 66155/18-9-2019 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 761/19-9- 2019/τ.Υ.Ο.Δ.Δ. και το ΦΕΚ 840/11-10-2019 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. διόρθωση σφάλματος), που αφορά στο διορισμό της κ. Μπορμπουδάκη Ελένης ως Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

5.Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/30-6-2021 τ.Α΄), που αφορά στην ανανέωση της θητείας της κ. Μπορμπουδάκη Ελένης ως Διοικήτριας   της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

6.Την λήξη θητείας του Υπευθύνου για τον Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Ανωγείων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε Υπεύθυνο για τον Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Ανωγείων, αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, τον ειδικευμένο ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Εμμανουήλ, Επιμελητή Α΄ Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Ανωγείων,  με αναπληρώτρια την ειδικευμένη ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου, Δ/ντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Κ.Υ. Ανωγείων, με τριετή θητεία.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->