Λόγω των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας κατά του Covid-19, το δημοτικό συμβούλιο Ανωγείων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ Αναλυτικά η ενημέρωση για τα θέματα που θα συζητηθούν:

Παρακαλώ όπως  συμμετέχετε, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, κατόπιν των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 παρ. 1, ΦΕΚ 55-11-03-2020: « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της υπ΄αριθμ. 426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα

Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων οικονομικού έτους 2021 και της Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) έτους 2021, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

Περί υποβολής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,   σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β και το άρθρο 266 παρ. 9  του Ν. 3852/2010.

Περί έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.», έγκριση σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού, έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ανωγείων, έγκριση του σχεδίου καταστατικού, ορισμός Δημάρχου και αναπληρωτή του για την εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση οργανισμού και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/06, 3852/10, 4548/18, 4555/18, 4623/19  και 4674/20.

Περί τροποποίησης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ύστερα από σχετική εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Ανωγείων.

Περί απευθείας αγοράς ακινήτου και ορισμού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186 & 191 του Ν. 3463/06 και 272 του Ν. 3852/10 για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ03 με αριθμό 14574/24-7-2020 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

Περί έγκρισης επέκτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το Δήμο Μαλεβιζίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 222 του Ν. 3463/06 και 99 & 206 του Ν. 3852/10

Περί έγκρισης οικονομοτεχνικής μελέτης και έγκρισης συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 6/8-1-2021.

Περί κατανομής του ποσού των έντεκα χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα ευρώ (11.540,00 €), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτ. 11204/12-02-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Περί συγκρότησης ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση – μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της αριθμ. 41087/29-11-2017 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   (ΦΕΚ 4249/Τ.Β΄/05-12-2017 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού,  του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την Κωδική Ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ», και σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 73099/957/30-11-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->