Καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο Μηχανικών ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) , μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των υπηρεσιών δόμησης.

Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά περιφερειακή ενότητα και ανά κατηγορία έργου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της δημοσιότητας, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει να συγκροτήσει και να τηρεί με συστηματικό και πλήρως τεκμηριωμένο τρόπο το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ / τμήμα βοηθών επιβλεπόντων – επιμετρητών, μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στην επίβλεψη / επιμετρήσεις των έργων.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του υποψήφιου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ / τμήμα βοηθών επιβλεπόντων – επιμετρητών αποτελεί η εγγραφή του στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Επιπλέον προσόντα του υποψηφίου, όπως ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, κλπ, θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών για την αξιοποίησή τους στις συγκεκριμένες δράσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ανωτέρω Μητρώου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, δια του οποίου θα έχει τη δυνατότητα τήρησης στοιχείων βιογραφικού σημειώματος και υποβολής της αίτηση του στο εν λόγω μητρώο. Ειδικότερα, για την ένταξη συνεργατών στο Μητρώο, οι ως άνω υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Δομή Λειτουργίας του Μητρώου), η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται προς τη Διοίκηση της εταιρίας την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων.

Η Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. λαμβάνει την σχετική απόφαση, η οποία αρχειοθετείται και εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο συνεργάτη να ενημερωθεί, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, για την κατάσταση της αίτησής του. Η επιλογή συνεργατών για την επίβλεψη έργου γίνεται με ευθύνη της επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή αναζητά στο αντίστοιχο Μητρώο τους ενταγμένους σε αυτό συνεργάτες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων και διερευνά τη διαθεσιμότητά τους για την εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια τεκμηριώνει την επιλογή του και εισηγείται στη Διοίκηση, η οποία λαμβάνει την απόφαση για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου.

 Μετά τα παραπάνω, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να προχωρήσουν :  στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο αντίστοιχο Μητρώο, η οποία

-περιλαμβάνει και τη σύνταξη σύντομου ηλεκτρονικού βιογραφικού σημειώματος  στην δήλωση των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες ο

-ενδιαφερόμενος επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί  στη ηλεκτρονική υποβολή του πτυχίου (βεβαίωσης) του Μητρώου

-Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου βεβαιώνεται η κατηγορία έργων του μηχανικού και η βαθμίδα εμπειρίας του.  στην ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος που

-θα συνοδεύεται από το πτυχίο, και τον μεταπτυχιακό τίτλο, ή το διδακτορικό (εφόσον υπάρχουν). Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν σε χρόνο που θα επιλέξει η εταιρία, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο αντίστοιχο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για την είσοδό σας στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. πατήστε στο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn και ακολουθήστε της παρεχόμενες οδηγίες.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->