ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Ο Δήμος Ανωγείων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ανωγείων», προϋπολογισμού  202.000,00 € με το Φ.Π.Α. Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι  η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής (δηλαδή το έως σήμερα ισχύον κριτήριο της χαμηλότερης τιμής).

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ανωγείων, Δ/νση: Ανώγεια Κρήτης, Ταχ.Κωδ.:74051, Τηλ.: 2834032500,Φαξ: 2834032519, E-mail:[email protected]
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.anogeia.gr. Επίσης από το ΚΗΜΔΗΣ,  το ΕΣΗΔΗΣ και τον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 3. Κωδικός CPV: 43325000-7.
 4. Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ανωγείων» είναι Συνολικού Προϋπολογισμού :  162.903,23 €,  Φ.Π.Α. 24%:   39.096,77  €,  Συνολικής Δαπάνης:  202.000,00€
 5. Πλατφόρμα διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: έως 12 μήνες από την υπογραφή.
 7. Προσφορές: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 09/07/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.
 8. Αποσφράγιση των προσφορών: η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 15/07/2020 και ώρα 13:00μμ.
 9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.258,06 €.
 10. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 11. Χρηματοδότηση: Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, “Φιλόδημος II”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ με Κωδ.  ΣΑΕ  055, Κ.Α. : 2017ΣΕ05500010. Με τo εγκεκριμένο ποσό  έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ  61-7135.006 του Δήμου Ανωγείων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.
 12. Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

-

-->