Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων,  που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν των διατάξεων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 παρ. 1, ΦΕΚ 55-11-03-2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού,  Covid-19,  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορείτε να το παρακολουθησετε μέσω του διαδικτύου στις παρακάτω διευθύνσεις:
 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2540/18-06-2020    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 25-06-2020

 

Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση

 

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους  Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων 

 

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

 

 

 

 

 

Θέματα

1

Περί τροποποίησης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ύστερα από σχετική εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Ανωγείων.

2

Περί υποβολής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων A’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,   σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β και το άρθρο 266 παρ. 9  του Ν. 3852/2010.

3

Περί έγκρισης τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές για τη χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και ορισμού Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019, για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανωγείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 & 261 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ).

4

Περί αποδοχής της χρηματοδότησης των 46.500,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 19426/23-03-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά μεγαλύτερο ποσό από αυτό που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό ως επιχορήγηση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020,  και αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

5

Περί αποδοχής της χρηματοδότησης των 34.141,27 €, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 30520/21-05-2020 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,  και αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

6

 

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2020 για την «Προμήθεια υβριδικού επιβατικού αυτοκινήτου» και την «Προμήθεια αναρροφητικού μηχανήματος καθαρισμού εξωτερικών χώρων, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

7

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2020, για την επισκευή  – συντήρηση υφιστάμενου δημοτικού κτίσματος,  εντός σχεδίου πόλεως Δήμου Ανωγείων.

8

Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, έτους 2020 ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

9

Περί κατανομής του συνολικού ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων και ογδόντα ευρώ (23.080,00 €),   για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 6607/29-01-2020 & 26143/28-04-2020 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

10

Περί συμμετοχής του Δήμου Ανωγείων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκπόνηση της «Μελέτης Δημαρχιακού Μεγάρου», σύμφωνα με τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 104773_17/09-08-2017 & 104477_19/21-10-2019 σχετικά  έγγραφα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων .

11

Συζήτηση για συνεργασία ενόψει και της λήξης της διοικητικής υποστήριξης από το Δήμο Ρεθύμνου, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 200 εγκύκλιο/37260/16-06-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

12

Περί έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 3480/11-05-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

13

Περί σημειακής τροποποίησης του  Ισχύοντος Σχεδίου Πόλεως Δήμου Ανωγείων στην θέση << ΜΕΤΟΧΙ>>.

14

Έγκρισης μελέτης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».

15

Περί έγκρισης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του : «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και του «ΔΗΜΟΥ  ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  για την πράξη:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

16

Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του Ν. 3852/2010 και με το υπ΄αριθμ. Δ1/83/30-01-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

17

Περί συγκρότησης ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση – μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ανωγείων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της αριθμ. 41087/29-11-2017 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   (ΦΕΚ 4249/Τ.Β΄/05-12-2017 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

18

Περί συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006.

19

Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατοχύρωσης ακίνητου του Δήμου.

20

Περί υποβολής αίτησης συμμετοχής του Δήμου Ανωγείων  στο πρόγραμμα << Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) >> του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την από 11/6/2020 πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

21

Περί υποβολής πρότασης με δυο δράσεις,  του Δήμου Ανωγείων, προς την επιτροπή  << ΕΛΛΑΔΑ 2021 >>,  στο πλαίσιο των δράσεων της Εθνικής Επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

22

Περί λήψης απόφασης για τη  διαδικασία έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και αποκατάστασης σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων.

23

Φιλοξενία διήμερου συνεδρίου του τμήματος Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας, του 9ου Θερινού Σχολείου, του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου Χανίων Κρήτης. ( Ίδρυμα ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ )

 

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->