Δημοτικό συμβούλιο έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, με ειδική συνεδρίαση στις 7 μ.μ για την έγκριση του ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και τακτική συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 8.30 μ.μ με τα τρέχοντα ζητήματα  των Ανωγείων. Αναλυτικά:

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 Μ.Μ

Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα
Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Ανωγείων για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006
Έγκριση των λογαριασμών διαχείρισης, των απολογιστικών καταστάσεων εσόδων – εξόδων και των προσαρτώμενων στον απολογισμό συμπληρωματικών στοιχείων του έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8.30 Μ.Μ 

Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα
Περί υποβολής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,  σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 150.000,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 83448/22-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου»  και αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανάπλαση οδών ήπιας κυκλοφορίας Δήμου Ανωγείων» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019»»,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 163.6.4/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείουαποδοχής της πίστωσης των 112.000,00 € και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
Περί αποδοχής της πίστωσης των 83.500,00 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 287637/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για  την Προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση και λειτουργία << του Τόπου του Βοσκού >> και  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Περί υποβολής των προτάσεων: «Χρήση των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας για την οπτικοποίηση της μυθολογίας – Ιδαίον Άντρο» προϋπολογισμού 136.950,00 €, «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων» προϋπολογισμού 225.680,00 € και «Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Ανωγείων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» προϋπολογισμού 178.600,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», Δράση 2.c.1 : Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete),  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3686/2-8-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης  (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-44 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3862).
Περί λήψης απόφασης για ένταξη των πράξεων  «Χρήση των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας για την οπτικοποίηση της μυθολογίας – Ιδαίον Άντρο», «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων» και «Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Ανωγείων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
Περί υποβολής της πρότασης «Υλοποίηση Μέτρων Πυροπροστασίας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Δήμου Ανωγείων» προϋπολογισμού 6.000,00 € για την χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 29816/18-04-2019 πρόσκληση VIII του Υπουργείου Εσωτερικών.
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ανωγείων» προϋπολογισμού 581.429,45 €.
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου «Βελτίωση Οδού Πρόσβασης στον ΄΄ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ΄΄» προϋπολογισμού 91.500,00 €.
Περί ορισμού αιρετού αντιπροσώπου του Δήμου Ανωγείων , με τον αναπληρωτή του,  για την συγκρότηση του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ), σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 3302/12-12-2019 έγγραφο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ανωγείων,  με τον αναπληρωτή του,  στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 865/03-12-2019 έγγραφο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.
Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ανωγείων,  με τον αναπληρωτή του,  για την Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Δήμων του Ψηλορείτη»  με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο ΙΔΑΙΩΝ» σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2/6-12-2019 έγγραφο του Δικτύου.
Περί αποδοχής ή όχι της εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας ετών 2020, 2021, 2022 και της καταβολής της προβλεπόμενης εισφοράς δακοκτονίας από τους ελαιοπαραγωγούς, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 307795/03-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
Περί έγκρισης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και του ιατρού κ. Εμμανουήλ Λαοκράτη Πασπαράκη μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ( Ι.Σ.Η),  με σκοπό  την επιστημονική έρευνα που φέρει τον τίτλο «Καταγραφή των μεταβλητών ευαλωτότητας για νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και για αυτοάνοσα νοσήματα του πληθυσμού των Ανωγείων».
Περί λήψης απόφασης για την στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 356/02-12-2019 επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Περί έγκρισης της  συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Ανωγείων και το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας,  συνεδρίου για «Τα τοπωνύμια της Κρήτης»,  σύμφωνα με την από                  05-12-2019 επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας.
Περί  Συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών με ισχύ έως 31/12/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Περί συγκρότησης για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Νόμου 4412/2016 της Επιτροπής παραλαβής υλικών και παραλαβής παρεχόμενων / παραδοτέων υπηρεσιών, για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Ανωγείων.
Περί κατανομής του ποσού των έντεκα χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα ευρώ (11.540,00 €),   για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 82856/21-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->