Το πρώτο συμβούλιο με τη νέα δημοτική αρχή θα γίνει την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 11.30 π.μ με 30 συνολικά θέματα ημερησίας διάταξης. Όλα τα συμβούλια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε είτε δια ζώσης είτε μέσω του ίντερνετ στις παρακάτω διευθύνσεις:

www.anogeia.gr

http://link.onestreaming.com/asx/xservices.asx

http://link.onestreaming.com/pls/xservices.pls

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Ανωγείων Μιχάλη Δραμουντάνη:”Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 06η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.”

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5394/02-10-2019    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 06-10-2019

 
 
  Θέματα
1 Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Ανωγείων με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με  την αριθμ. 5386/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 και την υπ΄αριθμ. 102/13-09-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
2 Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την αριθμ. 31/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις των  άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006, την υπ΄αριθμ. 102/13-09-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄αριθμ. 66008/24-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
3 Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων, με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την αριθμ. 3345/1990 απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3953/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και τις διατάξεις των  άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006,  την υπ΄αριθμ. 102/13-09-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄αριθμ. 66008/24-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4 Περί ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 32/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 612/2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λήψη νέας απόφασης για την  αποδοχή των όρων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 2.801.757,81 €, ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του έργου  «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ».
5 Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 1.490.600,28 €, σύμφωνα με την αριθμ.  44546/19-04-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εντάχθηκε το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019,  αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019  για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)» ποσού 1.054.000,00 € και την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)» ποσού 436.600,28 €,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
6 Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της Πράξης «Διαμόρφωση , συντήρηση και ανακαίνιση υποδομών άθλησης Δημοτικού Σταδίου Ανωγείων ΠΕ Ρεθύμνου Κρήτης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 27776/10-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικώναποδοχής της πίστωσης των 744.000,00 € και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
7 Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 131.300,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας σύμφωνα με την αριθμ.  30292/19-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων  και αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»  ποσού 65.650,00 € και την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων με σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» ποσού 65.650,00 €.
8 Περί αποδοχής της συνολικής πίστωσης των 50.000,00 €, σύμφωνα με την αριθμ.  23066/28-03-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για χρηματοδότηση του Δήμου Ανωγείων για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού της Χώρας» και αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,   ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  ποσού 24.800,00 €, την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ποσού 22.568,00 € και την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ποσού 2.632,00 €,  καθώς και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019,  που αφορά την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  ποσού 24.800,00 €.
9 Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης των Πράξεων «Δράσεις ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την Ανάδειξη – Προστασία των Μητάτων του Ψηλορείτη και της Παραδοσιακής τεχνικής των Ξερολιθικών κατασκευών» ποσού 49.000,00 €, «Το ταξίδι ξεκινάει από τον τόπο σου , Γνώρισέ τον : Δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη» ποσού 44.110,00 € και  «Επέκταση – Αναβάθμιση Μουσείου Γρυλιού» ποσού 129.380,00 € στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4.5 του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020, που υλοποιείται από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3603/26-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, αποδοχής των πιστώσεων και  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,  καθώς και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 που αφορά την «Επέκταση – Αναβάθμιση Μουσείου Γρυλιού LEADER» ποσού 129.380,00 €.
10 Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης των Πράξεων «Έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη» ποσού 49.900,00 € και «Σήμανση Δικτύου Διαδρομών Ανωγείων» ποσού 76.230,00 €, στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4.3 του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020, που υλοποιείται από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3604/26-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, αποδοχής των πιστώσεων και αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019,  που αφορά την «Σήμανση Δικτύου Διαδρομών Ανωγείων» ποσού 76.230,00 €.
11 Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΙΔΑΙΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ :Δράσεις για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη» ποσού 37.920,00, στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4.4 του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020, που υλοποιείται από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3605/26-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, αποδοχής της πίστωσηςκαι  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
12 Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, έτους 2019 για  «ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΗΦΗ (ΕΣΠΑ)» ποσού 32.000,00  € και «ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΗΦΗ (ΕΣΠΑ)» ποσού 9.600,00  €, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3934/26-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,   με την οποία τροποποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός της Πράξης: «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων».
13 Περί αποδοχής της πίστωσης των 24.800,00 € σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 229819/19.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» και  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019,  ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
14 Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, έτους 2019 για την χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
15 Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
16 Περί Ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ανωγείων  έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
17 Περί έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης  με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου (Α/Α 1) «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων» της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002417.
18 Περί σύστασης Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα με την από 02-10-2019 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ανωγείων.
19 Περί έγκρισης των μελετών των υποέργων :

 

1ο υποέργο: Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες» προϋπολογισμού 714.651,30 €.

2ο υποέργο: Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 80.650,41 € του έργου « Αναβάθμιση και εξοπλισμός Χιονοδρομικού και μετατροπή του σε ορεινό καταφύγιο»

20 Περί έγκρισης των μελετών των υποέργων :

 

1ο υποέργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.054.000,00 €

 

2ο υποέργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» προϋπολογισμού 436.600,28 €,

 

του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».

21 Περί έγκρισης της μελέτης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Σεισάρχων Δήμου Ανωγείων» προϋπολογισμού 135.000,00 €.
22 Περί έγκρισης της μελέτης «Έργα βελτίωσης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ανωγείων» προϋπολογισμού 500.000,00 €.
23 Περί έγκρισης της μελέτης «Έργα βελτίωσης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ανωγείων στο πλαίσιο του έργου «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της Χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Λειψυδρίας» προϋπολογισμού 170.000,00 €.
24 Περί έγκρισης της μελέτης «Αποκατάσταση πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων νότια του οικισμού Ανωγείων Δήμου Ανωγείων» προϋπολογισμού 200.000,00 €.
25 Περί έγκρισης της μελέτης «Αναβάθμιση, Βελτίωση και Συντήρηση Δρόμου στην περιοχή ΠΕΤΡΑΔΟΛΑΚΙΑ – ΣΚΙΝΑΚΑΣ Δήμου Ανωγείων» προϋπολογισμού 655.000,00 €.
26 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ανωγείων με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις του Α.Κ.Ο.Μ.Μ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το αριθμ. 0692_19/16-09-2019 έγγραφο της εταιρείας.
27 Περί ορισμού δύο εκπροσώπων του Δήμου Ανωγείων και ενός αναπληρωματικού στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 24/09-09-2019 του Συνδέσμου.
28 Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ανωγείων με τον αναπληρωτή του, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 124/16-09-2019 έγγραφο της εταιρείας.
29 Περί εκλογής αντιπροσώπου του Δήμου Ανωγείων στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου προστασίας και αξιοποίησης των όμορφων χωριών της Κρήτης με την επωνυμία «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 1/01-10-2019 του Συνδέσμου.
30 Περί κατανομής του ποσού των έντεκα χιλιάδων και πεντακοσίων σαράντα ευρώ (11.540,00 €)  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 63202/11-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
   

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->