Με αφορμή τον ορισμό των Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση :

«Ξεκινάμε έχοντας την αποφασιστικότητα, το σχέδιο και την εμπειρία για να εργαστούμε για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την κοινωνική ευημερία που υποσχεθήκαμε στους πολίτες του Δήμου μας.

Στο νέο οργανωτικό σχήμα αξιοποίησα την εμπειρία των παλαιότερων συμβούλων αλλά και την όρεξη των καινούργιων. Εξάλλου έχουμε δεσμευτεί ότι ρόλο και λόγο θα έχουν όλοι οι  δημότες και όλοι καλούνται να συμμετάσχουν στις συλλογικές διαδικασίες. Το επόμενο διάστημα θα ξεδιπλώσουμε τον σχεδιασμό μας για την κοινωνική διαβούλευση.

Επέλεξα λοιπόν ως αντιδήμαρχο να τιμήσω, στο πρόσωπο του 82χρονου  Μανουρά Ελευθερίου, συνταξιούχου  κτηνοτρόφου, όλες και όλους τους δημότες  της δύσκολης  μεταπολεμικής γενιάς του τόπου μας. Να τιμήσουμε την γενιά που πάλεψε να ξαναχτίσει το χωριό μας αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να προσφέρει μέσα από τα κοινά, μέσα δηλαδή από το δύσκολο δρόμο της έκθεσης στην δημόσια ζωή. Γηράσκω αεί Διδασκόμενος.

Στην θέση του άλλου Αντιδημάρχου επέλεξα μια γυναίκα, την Λευκοθέα Κουνάλη, την πρώτη γυναίκα Αντιδήμαρχο Ανωγείων. Οι γυναίκες για χρόνια αποτέλεσαν την κρυφή και σίγουρη δύναμη της Ανωγειανής κοινωνίας. Περιμένουμε πολλά και από την Λευκοθέα  ένα δυναμικό και δημιουργικό άνθρωπο.

Σε θέσεις Εντεταλμένων Συμβούλων τοποθέτησα δύο δοκιμασμένα και πετυχημένα στελέχη μας από τα παλιά. Τον Μανώλη Κοντογιάννη και τον Βασίλη Φασουλά που επι σειρά ετών ως Αντιδήμαρχοι Ανωγείων βοήθησαν ουσιαστικά τον Δήμο να πάει μπροστά. Ανάλογα και περισσότερα περιμένω και σήμερα από αυτούς.

Όλοι μαζί, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο με την συνεργασία των Υπηρεσιών και των εργαζομένων του Δήμου, θα εργαστούμε μαζί με τους φορείς της πόλης αλλά κυρίως με την στήριξη και συμμετοχή όλων των δημοτών, με σύμπνοια να χτίσουμε τα Ανώγεια του Μέλλοντος ».

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση για τον ορισμό των δυο Αντιδημάρχων και των δυο εντεταλμένων συμβούλων του Δήμου Ανωγείων και όλες τις αρμοδιότητες που αυτοί θα έχουν στη διάρκεια της θητείας τους:

ΘΕΜΑ: “Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Ανωγείων για την περίοδο 6-09-2019 έως 30-09-2020”.

Απόφαση Δημάρχου Νο 954

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης έχοντας υπόψη:

1)    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2)    Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3)     Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

4)    Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5)    Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247-ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Ανωγείων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.379 κατοίκους.

6)  Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν  δύο (2) Αντιδήμαρχοι.

7)  την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

8)  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. ( 9887/ΦΕΚ1988/7-9-2011 Β.)

9)    Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, για την καλύτερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των πολλών και ποικίλων θεμάτων που ανάγονται στις  αρμοδιότητες του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ανωγείων , με θητεία από 6-09-2019  μέχρι 30-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Tον κον Μανουρά Ελευθέριο του Αριστείδου  Αντιδήμαρχο Επικρατείας με ρόλο και αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών λόγω της εμπειρία σε θέματα του Αγροτικού τομέα, σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη και θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.

Την Κα Κουνάλη Λευκοθέα του Ανδρέα  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και    εξυπηρέτησης του πολίτη που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω τομείς ευθύνης : Κοινωνική Πολιτική και πολιτικών ισότητας των Φίλων, την Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την Παιδεία –Δια Βίου Μάθηση και τον Πολιτισμό, θέματα  Ληξιαρχείου – Αλλοδαπών, Μετανάστευσης, δράσεις για την επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Κοιμητηρίου, Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης  και την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.

 

Β. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους  Σύμβουλους  του Δήμου Ανωγείων , με θητεία από 6-09-2019  μέχρι 30-09-2020, εντός της τρέχουσας και μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Τον Κοντογιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη  Εντεταλμένο Σύμβουλο  ελέγχου δαπανών του Δήμου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις  παρακάτω ενότητες : την εποπτεία σε θέματα Προμηθειών Υλικών/ Εξοπλισμού και Υπηρεσιών, Λογιστηρίου, Αποθηκών, Περιουσίας, συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού . την έκδοση όλων των  σχετικών εγκρίσεων  των δαπανών και τον έλεγχο εκτέλεσης Προϋπολογισμού,

2 .Τον Φασουλά Βασίλειο του Δημητρίου Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικών υποδομών και υποστήριξης αρχαιολογικών δρυμών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης : Συντήρηση και ανάπτυξη αγροτικών υποδομών, συνεργασία με όλους τους φορείς για την πολιτική προστασία και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των “αρχαιολογικών δρυμών” του Δήμου.

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Ε. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κον Μανουρά Ελευθέριο του Αριστείδου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος

β. Τις αρμοδιότητες της  Αντιδημάρχου κα Κουναλη Λευκοθέα του Ανδρέα  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

γ. Τις αρμοδιότητες του  Εντεταλμένου Συμβούλου  κον Φασουλα Βασίλειο του Δημητρίου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος .

δ. Τις αρμοδιότητες του  Εντεταλμένου Συμβούλου  κον  Κοντογιάννη Εμμανουήλ του Ιωάννη  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μανουράς Ελευθέριος , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Κουνάλη Λευκοθέα.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο Δήμαρχος Ανωγείων  Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->