Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων, προκηρύσσει την πλήρωση μιας θέσης καθαρίστριας για το 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Ανωγείων (3 αίθουσες) με σύμβαση μίσθωσης έργου.

1.- Η πρόσληψη θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως τη λήξη του σχολικού έτους 30-6-2020 και οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α.- Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

β.- Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την  Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3528/2007.

γ.- Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Ανωγείων

δ.- Να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8  του Υπαλληλικού κώδικα.

2.- Οι ώρες απασχόλησης είναι από τις 16:00 μ.μ μέχρι τις 18:00 μ.μ. μετά τη λήξη των μαθημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος.

3- Η παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα γίνεται στο Δημαρχείο Ανωγείων, από την Πέμπτη 11-7-2019 έως και την Πέμπτη 18-7-2019, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αίτηση (Δίνεται από το Δήμο)

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

– Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.-Κατά την επιλογή θα ληφθούν υπόψη, η φυσική καταλληλότητα, τυχόν προϋπηρεσία, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και η αξιολόγηση θα γίνει από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων την Παρασκευή 19-7-2019 και ώρα 10:00π.μ στο γραφείο του 1ουΔημοτικού Σχολείου Ανωγείων.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα ΑΝΩΓΗ και στην είσοδο του Δημoτικού Μεγάρου.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δραμουντάνη Μαρία

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->